Preskočiť navigáciu
  • www.caparol.sk
  • Zaostrené na
  • Caparol Clean Concept
  • Ako získat záruku v programu Caparol Clean Concept

Ako získať záruku v programe Caparol Clean Concept

1.

 Kontaktovať spoločnosť Caparol a dohodnúť si termín inšpekčnej prehliadky.

2.

Obchodný zástupca vykoná inšpekčnú prehliadku fasády domu, odporučí postup sanácie a odovzdá vám všetky potrebné informácie o ďalšom postupe. Po analýze vám bude odovzdaný vyplnený inšpekčný protokol.

3.

Inšpekčný protokol bude obsahovať tiež schválené, odborne spôsobilé realizačné firmy zo spádovej oblasti, ktoré sú certifikované pre vykonávanie prác v Caparol Clean Concepte.

4.

Vybraná Certifikovaná realizačná firma vykoná sanáciu fasády v súlade s technologickým postupom a pokynmi uvedenými v inšpekčnom protokole.

5.

V priebehu sanácie fasády vedie Certifikovaná realizačná firma Caparolom stavebný denník.

6.

Investor kontroluje postup prác aj dokumentáciu. Dokumentácia musí obsahovať potvrdenie / doklad o použitých výrobkoch a spotrebovanom množstve, zodpovedajúcom odporúčaným spotrebám a záverom inšpekcie, stavebný denník a doklady o splnení prípadných podmienok z inšpekčného protokolu.

7.

Investor skontroluje a odovzdá dokumentáciu o vykonanej sanácii spoločnosti Caparol.

8.

Po kontrole správnosti a úplnosti dokumentácie Caparol vystaví záručný list.