Impresum

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava 
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk


ICO: 35684992
DIC: SK2020323272
Zapísaný v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č.: 10510/B


Jednatel:
Ralf Moede


© 1999-2022 Caparol Slovakia s.r.o. a DAW SE. Všetky práva vyhradené.


Právne poznámky

Všetky detaily našej internetovej prezentácie boli starostlivo skontrolované. Poskytované informácie neustále rozširujeme a aktualizujeme. Nemožno však zaručiť, že tieto informácie sú úplné, správne a plne aktuálne.

Rovnako to platí pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy. Caparol Slovakia s.r.o. a DAW SE nezodpovedajú za obsah webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto odkazov prístupné. Odkaz na webovú stránku prostredníctvom hypertextového odkazu nepredstavuje žiadne doporučenia webových stránok ani prevádzkovateľov ani ich výrobkov.

Nemáme žiaden vplyv na tretie strany, ktoré na svojích webových stránkách vytvárajú odkazy na našu webovú stránku. Existencia týchto väzieb nie je známkou spolupráce s týmito spoločnosťami ani doporučením ich výrobkov alebo služieb. Nároky na zodpovednosť spôsobené použitím internetovej prezentácie sú vylúčené za predpokladu, že sme nekonali úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou alebo nároky z dôvodu telesného zranenia, poškodenia zdravia alebo slobody. Caparol Slovakia s.r.o. a DAW SE si naďalej vyhradzujú právo upraviť alebo doplniť poskytnuté informácie.

Obsah a štruktúra webových stránok Caparolu Slovakia s.r.o. a DAW SE sú chránené autorským právom. Neexistujú žiadne námietky proti používaniu informácií obsiahnutých na našich webových stránkach pre osobné účely. Rozmnožovanie informácií alebo dát, predovšetkým komerčné využitie textov alebo ich častí alebo obrazových materiálov však vyžaduje predchádzajúci súhlas Caparol Sloavakia s.r.o. a DAW SE.