Zásady ochrany osobných údajov

Caparol Slovakia s.r.o.

IČ: 35684992

so sídlom Stará Vajnorská 27,
831 04  Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 10510/B

(ďalej aj "My"), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok informujeme o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

 1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 2. Za akými účelmi a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
 3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
 5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@caparol.sk.

 

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 18 rokov nespracovávame.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 1. Vaše meno a priezvisko,
 2. obchodná firma,
 3. adresa alebo sídlo spoločnosti,
 4. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 5. telefónne číslo alebo
 6. e-mailová adresa

 

Cookies

Rovnako ako na mnohých ďalších webových stránkach aj naše webové stránky používajú cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači užívateľa. Cookies sú využívané ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Pomocou cookies preto dokážeme odlíšiť jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám jednotlivých užívateľov.

Na našich webových stránkach využívame krátkodobé cookies (tzv. "Session cookies"), ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zatvorite. Na našich webových stránkach používame tiež cookies analytické, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie používateľov na našom webe.

Používanie súborov cookies možno nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookies môžete pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookies.

 

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. vyhotovenie ponuky či zasielanie obchodného oznámenia o nových produktoch, čo je definované v GDPR (čl . 6 ods. 1 písm. a) ako zmluvný základ spracúvania osobných údajov. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania, tj. iba v takom rozsahu, aby sme Vás mohli riadne identifikovať a zaslať Vám individuálnu reakciu a informácie, o ktoré ste prejavili záujem .

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme okrem toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme, a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať, pričom v tomto prípade využívame možnosť použitia osobných údajov na základe oprávneného zaujmu podľa GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. f).

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@caparol.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenia.

 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 1. externým účtovníkom;
 2. spolupracujúcim spoločnostiam;
 3. externej advokátskej kancelárii;
 4. audítorom
 5. spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
 6.  štátnym orgánom v súvislosti s uloženými zákonnými povinnosťami, napr. daňovým orgánom

Súčasne Vám oznamujeme, že Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín, t.j. mimo Európskej únie.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu vysporiadania vzájomných záväzkov zo zmluvného vzťahu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

 

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovanie Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom;
 2. právo na opravu;
 3. právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);
 4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
 5. právo namietať proti spracovaniu; a
 6. právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@caparol.sk.

Sťažnosť môžete podať na dozorný úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali, a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje pre tieto účely spracovávané

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.05.2018

 • Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní PiwikPro 

Na účely webovej analýzy používame softvér "PiwikPro" od nemeckej spoločnosti Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín, Nemecko). Pomocou programu PiwikPro zhromažďujeme informácie o návštevníkoch webových stránok s cieľom zaznamenať podrobnosti o používaní a poskytovaní našich webových stránok. Takto zhromaždené informácie používame na účely optimalizácie používateľského zážitku návštevníkov webovej stránky a na správu webovej stránky vo všeobecnosti. 

Existujú dva rôzne spôsoby používania nástroja v závislosti od toho, či ste udelili svoj súhlas alebo nie. 

 

 • So súhlasom: Ak nám udelíte súhlas, do vášho prehliadača umiestnime analytické súbory cookie, aby sme vám mohli priradiť zozbierané údaje a identifikovať vás ako opakovane sa vracajúceho používateľa, ak opäť navštívite našu webovú lokalitu. Tieto súbory cookie používame aj na zaznamenávanie úspešnosti našich online marketingových procesov. V tomto prípade je právnym základom pre nastavenie súborov cookie váš súhlas v súlade s § 25 ods. 1 TDDDG. Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom analytického súboru cookie, je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

 • Bez súhlasu: Ak nám nedáte súhlas, budeme vaše údaje zhromažďovať len v obmedzenej forme na účely analýzy používania webovej stránky. V tomto prípade priradíme vaše údaje k jednej relácii prostredníctvom takzvaného ID relácie a osobný odkaz odstránime okamžite po zhromaždení. Údaje používame na dosiahnutie nižšie opísaného záujmu. V tomto prípade je naším právnym základom náš oprávnený záujem na ďalšom rozvoji a optimalizácii webovej lokality na základe interakcie používateľov a na správe webovej lokality vo všeobecnosti prostredníctvom monitorovania funkcií a kapacít a ich prípadného prispôsobenia. 

   

Okrem toho nastavujeme súbor cookie PiwikPro na ukladanie súhlasu, ktorý ste poskytli prostredníctvom banneru so súbormi cookie. 

Ak ste súhlas udelili, máte možnosť ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti príslušnou úpravou súhlasu v našom oznámení o ochrane údajov v časti Vyhlásenie o súboroch cookie. 

Poskytovateľ tejto webovej stránky výslovne vylučuje prenos vašich údajov iným tretím stranám a najmä do tretích krajín mimo EÚ. 

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti PiwikPro nájdete tu: https://piwikpro.de/privacy/

 

 • Zásady ochrany osobných údajov pri aplikácii a používaní služby Mapy Google

Na našej webovej stránke používame mapovú službu "Mapy Google" od poskytovateľa Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používanie služby Google Maps nám umožňuje zobrazovať polohu našej spoločnosti v rámci našej webovej stránky a slúži na zvýšenie používateľského komfortu pre návštevníkov našej webovej stránky.

Na integráciu mapovej služby "Google Maps" používame rozhranie API (Application Programming Interface) spoločnosti Google Maps. Rozhranie Google Maps API je programové rozhranie, ktoré sa používa na prepojenie mapovej služby "Google Maps" s našou webovou stránkou a umožňuje nám tak využívať funkcie spojené s touto službou. Na správne poskytovanie funkcií tejto integrácie sa vytvára spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi poskytovateľa Google LLC. Mapová služba "Mapy Google" načítava do pamäte vášho prehliadača (tzv. "vyrovnávacia pamäť") svoje vlastné webové písma (digitálne písma), aby bolo možné správne zobraziť a poskytnúť zobrazenie mapy služby.

Pri používaní mapovej služby "Mapy Google" sa vaše osobné údaje (napr. IP adresa) prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google. Radi by sme upozornili, že nemáme žiadny vplyv na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Google LLC. Sme si vedomí prenosu do tretej krajiny a zaviedli sme vhodné záruky v súlade s článkom 46 GDPR, aby sme zabezpečili zákonné a bezpečné spracovanie vašich osobných údajov. V prípade vlastnej certifikácie poskytovateľa Google LLC podľa rámca EÚ a USA o ochrane osobných údajov to platí tiež.

Používanie služby Mapy Google a s tým súvisiace spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje len v prípade, že ste udelili výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas máte samozrejme právo kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie môžete vykonať vždy v dolnej časti stránky, na ktorej sú Mapy Google integrované. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania do času odvolania. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a ochrane údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

 

Cookies