Zásady ochrany osobných údajov

Caparol Slovakia s.r.o.

IČ: 35684992

so sídlom Stará Vajnorská 27,
831 04  Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 10510/B

(ďalej aj "My"), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok informujeme o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

 1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 2. Za akými účelmi a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
 3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
 5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@caparol.sk.

 

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 18 rokov nespracovávame.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 1. Vaše meno a priezvisko,
 2. obchodná firma,
 3. adresa alebo sídlo spoločnosti,
 4. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 5. telefónne číslo alebo
 6. e-mailová adresa

 

Cookies

Rovnako ako na mnohých ďalších webových stránkach aj naše webové stránky používajú cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači užívateľa. Cookies sú využívané ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Pomocou cookies preto dokážeme odlíšiť jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám jednotlivých užívateľov.

Na našich webových stránkach využívame krátkodobé cookies (tzv. "Session cookies"), ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zatvorite. Na našich webových stránkach používame tiež cookies analytické, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie používateľov na našom webe.

Používanie súborov cookies možno nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookies môžete pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookies.

 

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy, tj. vyhotovenie ponuky či zasielanie obchodného oznámenia o nových produktoch, čo je definované v GDPR (čl . 6 ods. 1 písm. a) ako zmluvný základ spracúvania osobných údajov. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania, tj. iba v takom rozsahu, aby sme Vás mohli riadne identifikovať a zaslať Vám individuálnu reakciu a informácie, o ktoré ste prejavili záujem .

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme okrem toho využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme, a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať, pričom v tomto prípade využívame možnosť použitia osobných údajov na základe oprávneného zaujmu podľa GDPR (čl. 6 ods. 1 písm. f).

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@caparol.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenia.

 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 1. externým účtovníkom;
 2. spolupracujúcim spoločnostiam;
 3. externej advokátskej kancelárii;
 4. audítorom
 5. spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;
 6.  štátnym orgánom v súvislosti s uloženými zákonnými povinnosťami, napr. daňovým orgánom

Súčasne Vám oznamujeme, že Vaše osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín, t.j. mimo Európskej únie.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu vysporiadania vzájomných záväzkov zo zmluvného vzťahu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

 

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovanie Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom;
 2. právo na opravu;
 3. právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);
 4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
 5. právo namietať proti spracovaniu; a
 6. právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@caparol.sk.

Sťažnosť môžete podať na dozorný úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali, a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje pre tieto účely spracovávané

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.05.2018

Predpisy o ochrane osobných údajov pri používaní aplikácie Piwik Pro

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky používa softvér "PiwikPro" nemeckej spoločnosti Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín, Nemecko) na účely webovej analýzy a správy súhlasov. Pri používaní softvéru PiwikPro sa zhromažďujú analytické súbory cookie, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky využívať používateľskú cestu s cieľom optimalizovať používateľský zážitok návštevníkov webovej stránky zlepšením kvality a obsahu. Na tento účel sa používajú takzvané analytické súbory cookie, ktoré poskytnú poskytovateľovi webových stránok prehľad o používaní webových stránok. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie o používateľovi z internetového prehliadača do koncového zariadenia používateľa. Informácie sa zhromažďujú pravidelne:

 • IP adresa
 • Operačný systém
 • IP adresa
 • Miesto prístupu
 • Doba trvania prístupu

Používanie analytických súborov cookie si vyžaduje váš výslovný súhlas. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky používa analytické súbory cookie len vtedy, ak ste na to vopred udelili svoj samostatný a výslovný súhlas prostredníctvom bannera so súhlasom na používanie súborov cookie. V tomto prípade sa analytické súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu štatistického pokrytia tejto webovej stránky, na meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení, ako aj na testovanie postupov, napríklad na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej súčastí.

Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou PiwikPro je váš výslovný súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky výslovne vylučuje prenos vašich údajov iným tretím stranám, najmä do tretích krajín mimo EÚ.

Ak ste udelili súhlas s používaním analytických súborov cookie, máte možnosť ho kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PiwikPro nájdete tu: https://piwik.pro/privacy-policy//

 

Právny základ

Účel skladovania

Doba skladovania

Námietka / možnosť vylúčenia

Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (súhlas)

Účelom spracovania je optializácia našej online ponuky a našej webovej prezentácie.

Ak ste udelili súhlas s používaním analytických súborov cookie, účelom tohto súhlasu je štatistická analýza pokrytia tejto webovej lokality, meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení a vykonávanie testovacích postupov, napríklad na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej zložiek.

Údaje budú vymazané, akonáhle nebudú potrebné k dosiahnutiu účelu, pre ktorý boli zhromaždené, alebo akonáhle odvoláte svoj súhlas.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcna.

 

Cookies