caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240878/065687_Malerit_SK_SLO.png

Malerit

Maliarska farba vrcholovej triedy
 • Účel použitia

  Farba vrcholovej triedy na nové a renovačné nátery do všetkých vnútorných priestorov. Možno použiť i v obytných miestnostiach a pracovných priestoroch pre vysoko citlivé osoby, pretože pri spracovaní i pri vysychaní sa neuvoľňuje zápach.

  Farba Malerit E.L.F. sa dá ľahko a rýchlo spracovávať, kryje väčšinou po jednom nátere a vysychá veľmi rýchlo tak, že vymaľované miestnosti môžeme bez dlhého čakania používať alebo zariaďovať.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, ekologická s minimálnym zápachom
  • bez obsahu zakaľujúcich látok
  • snehobiela
  • difúzna
  • hodnota sd <  0,1 m
  • vysoká krycia schopnosť
  • dobrá plniaca schopnosť, ľahko sa spracováva

  Materiálový základ

  Akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 l a 10 l

  Farebné odtiene

  Malerit možno strojovo tónovať v systéme Color Express.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom

  Odolnosť proti oderu za mokra

  trieda 2 podľa normy STN EN 13 300

  Kontrastný pomer

  trieda 1 pri spotrebe 140 ml/m2

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  difúzna hodnota Sd < 0,1 m

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exteriér 2
  ++---
  (+) vhodna / (o)  podmienečno vhodna / (-) nevhodna

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy stien a stropov v interiéri.

  Príprava povrchu

  Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc

  Vnútorné omietky skupín P II a P III
  Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok, použite základný náter Dupa-Putzfestiger, Grundier konzentrat LF alebo Haftgrund EG

  Strojové sadrové omietky alebo vápenné omietky skupiny P IV
  Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter OptiSilan TiefGrund.

  Sadrové dosky
  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund. Na silno zhutnené hladké dosky následne použite ako základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravok Haftgrund EG.

  Sadrokartónové dosky
  Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom OptiSilan TiefGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

  Betón
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

  Pórobetón
  Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund  zriedeným pitnou vodou v pomere 1 : 2 Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál Natierajte bez predchádzajúcich úprav

  Nosné nátery
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

  Nenosné nátery
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Nátery glejovými farbami
  Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom

  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia

  Nedržiace tapety
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Plochy napadnuté plesňami
  Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

  Malé defektné miesta
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

  Drevo a drevené materiály
  Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Riedenie

  Farba  Malerit je pripravená k použitiu. Pred použitím dobre premiešajte. V prípade potreby rieďte maximálne 5% vody. Na kontrastných, silno alebo rozdielne nasiakavých plochách je nutne previesť základní náter, riedený  maximálne 5% vody. Pri použití bázy 3 nerieďte!

  Spotreba

  Cca 140 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Disperzia  polyvinylacetátovej živice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk