caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/256746/068749_AkkordSpachtel_SK_DE.png

Caparol Akkordspachtel SF plus

Disperzný tmel určený k priamemu použitiu vhodný aj pre aplikáciu striekaním

Účel použitia

Pre efektívne aplikácie gletovaním a stierkovaním  stien a stropov. Zvlášť vhodný na hotový betón, prvky vápenopieskových blokov, pórobetón, sadrokartóny (sendvičové sadrokartóny / suché steny), stabilné jestvujúce nátery a pod.. Vhodné pre získanie úrovne kvality povrchu Q3 alebo Q4 na sadrokartónových doskách / sendvičových sadrokartónoch.

Vlastnosti

  • Minimum prchavých látok VOC a bez obsahu rozpúšťadiel
  • Vodou riediteľný, ekologicky kompatibilný, s nízkym zápachom
  • Vysoká priľnavosť
  • Veľmi pevný, keď je dôkladne zaschnutý, nezmrašťuje sa
  • Je možné ho vyhladiť suchým brúsením  alebo plstenou doskou vo vlhkom stave
  • Difúzny
  • Ľahká aplikácia a vyhladenie
  • Reakcia na oheň: Trieda A2-s1, d0 podľa DIN EN 13501-1

Materiálový základ

Disperzno syntetická živica (emulzia) podľa nemeckej normy DIN 55945.

Balenie/veľkosti balenia

25 kg PE vrece /24 ks na palete

25 kg vedro / 24 ks na palete

Farebné odtiene

Prírodná biela.

Stupeň lesku

matný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom. Skladovacia  stabilita v originálnom uzavretom obale maximálne 1 rok.

Doplňujúce výrobky

Pre vlhké miesta:

Histolith Renovierspachtel Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exteriér 2
+----
(-) nevhodné / (o) podmienené vhodné / (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný / stabilný, suchý a čistý a bez separačných látok, ktoré môžu zabrániť priľnavosti.
V závislosti na podklade a  jeho stave musí byť pred nanesením plniva / povrchovej úpravy aplikovaný vhodný základný náter. Lesklé, stabilné existujúce nátery musia byť napred zdrsnené.

Príprava povrchu

Najskôr  odstráňte brúsom všetky nerovnosti a dôkladne očistite povrch. Podkladový materiál je potrebné dôkladne napenetrovať.
V prípade veľmi savých materiálov, ako je napríklad Ytong aplikujte dvakrát penetračný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundierkoncentrát LF.

Spôsob nanášania

Ručné vyhladzovanie:
Pred použitím dobre premiešajte a aplikujte hladidlom z  nerezovej oceli alebo špecialnym valčekom určeným pre nanášanie stierkových materiálov.
V prípade aplikácie na steny z Ytongu, ktoré majú škáry prípadne na steny, ktoré vykazujú jemné trhliny použite  sklo textilné rúno AkkordVlies G 45 SP. AkkordVlies G 45 SP sa používa k prekrytiu škár a jemných trhlín. Tkanina sa vkladá do stredu vrstvy Akkordspachtel SF plus.

Aplikácia striekaním :
Na prefabrikovaných betónových stavebných jednotkách, hladkom betóne, AAC (autoklávovaný pórobetón) / pórobetónu alebo sadrokartónových doskách a sadrokartónoch je efektívne aplikovať materiál s vysoko výkonnou  striekacou pištoľou metódou omietania tenkou vrstvou.

Pracovný postup:
Nastriekajte neriedený Caparol-Akkordspachtel SF „plus" celoplošne a ihneď vyhlaďte povrch hladidlom z nerezovej oceli. Po zaschnutí povrch prebrúste brúskou. Odstráňte prach a aplikujte penetračný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundierkoncentrát LF.

Na vysoko hladké betónové stropy je možné nanášať kryciu vrstvu materiálu striekaním s predchádzajúcim prípadným odmastením a aplikáciou základného náteru Putzgrund.
Aplikáciu materiálu by mali robiť najmenej 2 remeselníci: 1 remeselník aplikuje striekacím zariadením a nanáša rovnomernú vrstvu; druhý remeselník upravuje rovnomerne povrch a pracuje s vyhladzovacími nástrojmi. 

Pre zakrytie okenných a dverných otvorov je osvedčené použitie drevených rámov (vyrobených na mieru), potiahnutých fóliou. Zakryte  podlahy.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Pred nanášaním náteru Sylitol Bio-Innenfarbe vždy napenetrujte prípravkom  CapaSoll RapidGrund alebo Grundierkoncentrát LF koncentrát a následne aplikujte Caparol Putzgrund.  Pred aplikáciou plastických hmôt a omietok na báze syntetickej živice alebo pred tapetovaním nástennými obkladovými materiálmi zo sklených tkanín, ako aj textilnými tapetami sa vyžaduje penetračný náter pomocou prípravku Putzgrund.

Spotreba

Aplikácia striekaním :

Cca. 1500 g / m2 na mm hrúbky vrstvy. Stierková technika:
Cca. 400 - 700 g / m2, v závislosti na požadovanej štruktúre.
Max. hrúbka vrstvy / jedno nanášanie 3 mm.

Podmienky spracovania

Stierkovú hmotu Caparol Akkordspachtel SF „plus" môžete aplikovať zariadeniami na nástrek omietok a bezvzduchovými striekacími zariadeniami.

Na bezvzduchových pištoliach odstráňte všetky filtre. Veľkosť trysky 0,035–0,043". Tlak cca 150 – 180 barov. V prípade bezvzduchový pištolí by ste na spracovanie stierkových hmôt mali použiť striekacie pištole s vysokým prietokom odporúčané príslušným výrobcom.

Na optimálne spracovanie pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia musíte počas spracovania zaistiť teplotu materiálu min. +10 °C. Potom hladenie opakujte ešte raz. Na drsných štruktúrovaných podkladoch bude potrebné prípadne ďalšie dodatočné zatmelenie, aby sa docielil hladký a rovný povrch.

Spodný teplotný limit pri spracovaní a schnutí: +5 °C pre podklad a  okolitý vzduch.  Teplota materiálu pri spracovaní > +10 °C.

Sušenie/čas schnutia

Cca. 12 - 48 hodín, v závislosti na vlhkosti v budove, teplote a hrúbky vrstvy.

Čistenie nástrojov

Nástroje / vybavenie  ihneď po použití očistite čistou vodou.

Upozornenie

Stierková hmota Caparol Akkordspachtel SF „plus" sa nehodí do vlhkých priestorov. Po pridaní prírodných plnív sú možné drobné rozdiely vo farebných odtieňoch. Pri nanášaní rozprašovaním na povrchy, ktoré nebudú následne pretierané, odporúčame pri stierkovaní a rozprašovaní aplikáciu materiálov s rovnakým výrobným číslom. Pri používaní striekacích zariadení môže, najmä pri nových dopravných závitovkách a hadiciach, dochádzať k oderu. Rešpektujte informácie od výrobcu zariadenia na nástrek omietok. Pri rozprašovaní na steny by ste nanesenú vrstvu mali pretrieť disperznými farbami Caparol. Dosiahnete tak vyššiu odolnosť, ktorá je pri stenách často nevyhnutná. Na kompaktných, menej savých podkladoch sa môžu tvoriť bublinky. Po krátkej stabilizácii materiálu ich môžete odstrániť opakovaným vyhladením. Moment dodatočného vyhladenia závisí od teploty a vlhkosti vzduchu v objekte. Opakovaná tvorba bubliniek po dodatočnom vyhladení poukazuje na nedostatočný čas stabilizácie materiálu. Vyhladenie musíte preto zopakovať. Na drsných. štruktúrovaných podkladoch bude na docielenie hladkého, rovného povrchu príp. potrebné dodatočné stierkovanie. Pri spracúvaní stierkových hmôt obsahujúcich sadru môže pri dlhotrvajúcom pôsobení vlhkosti dochádzať k napučiavaniu, tvorbe bublín a odlupovaniu. Preto zabezpečte dostatočným vetraním a teplotou rýchle vysušenie.

Posudky

■ Správa o klasifikácii a správanie pri požiari

■ Meranie emisní komory podľa DIN ISO 16000-9

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Môže vyvolať alergickou reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Pre túto skupinu výrobkov neexistuje žiaden limit EÚ. Tento výrobok obsahuje max. <1 g/l prchavých organických látok.

Deklarácia obsiahnutých látok

Disperzno akrilová živica (emulzia), kremičitany, voda, prísady, konzervačné látky (methyl-/ Benzisothiazolinon).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie