caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/281530/074270_Indeko-plus_CapaGreen_SK_SLO.png

Indeko-plus

 • Účel použitia

  Na kvalitné nátery stien a stropov na všetky vnútorné plochy. Farba Indeko-plus má dvojitú kryciu schopnosť, takže väčšinou postačí jeden náter. Vysychá veľmi rýchlo, je bez zápachu a je teda zvlášť vhodná do objektov, ktoré je potrebné rýchlo vymaľovať alebo rekonštruovať a znovu používať. Indeko- plus je vhodné použiť pre nemocnice, domovy dôchodcov, obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, škôlky, lekárske ordinácie, úrady aj súkromný bytový sektor. Indeko-plus, Indeko- plus KF a Indeko-W sú vhodné na použitie do potravinárskeho priemyslu na nepriamy kontakt s potravinami. Indeko-plus spĺňa kritériá na použitie pre alergikov a je odolný proti dezinfekčným prostriedkom.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • s minimálnym zápachom
  • bez obsahu zakaľujúcich látok
  • dvojitá krycia schopnosť
  • vynikajúca priľnavosť a plniaca schopnosť
  • vysoká bielosť
  • odolná proti žltnutiu
  • jednoduché spracovanie

  Materiálový základ

  Polyvinylacetátová živičná disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 l; 5 l a 10 l

  Farebné odtiene

  Báza 1: biela
  Báza 2: transparentná
  Báza 3: transparentná

  Indeko-plus je možné v systéme ColorExpress strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému CaparolColor, 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.

  Stupeň lesku

  Tupomatná < 5 (uhol 85) podľa STN EN 13 300

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  trieda 1 podľa normy STN EN 13 300

  Kontrastný pomer

  trieda 1 pri spotrebe 8 m2/l na jednu vrstvu

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,4 g/cm3

  Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

  difúzna hodnota Sd < 0,1 m

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1

  Interiér 2

  Interiér 3

  Interiér 4

  Interiér 5

  +

  +

  -

  -

  -

  (+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (-) nevhodné

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

  Príprava povrchu

  Vnútorné omietky skupín P II a P III
  Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok, použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

  Strojové sadrové omietky alebo vápenné omietky skupiny P IV
  Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky s vypálenou vrchnou vrstvou najskôr obrúste. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF

  Sadrokartónové dosky
  Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG . Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

  Betón
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach alebo piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

  Pórobetón
  Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

  Murivo z vápenno pieskových tehál a lícových tehál.
  Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

  Nosné nátery
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

  Nenosné nátery
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Nátery glejovými farbami
  Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom
  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Plochy napadnuté plesňami
  Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

  Malé defektné miesta
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

  Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

  Uhol postreku: 40°-50°
  Tryska: 0,017"
  Striekací tlak: 120-130 barov

  Riedenie

  Farbu Indeko-plus odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5 % pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Pred spracovaním prekontrolujte správnosť odtieňa na skúšobnej ploche. Na ucelenú plochu aplikujte farbu s rovnakou výrobnou šaržou.

  Spodná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenie

  V prípade použitia Dupa-Putz Festiger v interiéroch sa môže uvoľňovať typický zápach z rozpúšťadiel. Zaistite vetranie miestností. V priestoroch určených pre citlivé osoby použite Grundier Konzentrat LF s minimálnym zápachom.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyakrylátová živica, alkalické vodné sklo, silikónová živica, kremičitany, oxid titaničitý, minerálne pigmenty/ plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditíva.

  Technické poradenstvo

  Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk