caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/257154/068801_Carbosol-10-SK_SK_SLO.png

CarboSol

Fasádna silikónová farba s plniacimi vlastnosťami vystužená uhlíkovými vláknami
 • Účel použitia

  Vďaka novo vyvinutým kombináciám spojív SilAcryl-silikón a nanoštruktúre pigmentov/plnív sa podarilo minimalizovať špinenie  náteru. Pre dobre kryjúce nátery fasád s extrémnou odpudivosťou dažďovej vody a dobrou priepustnosťou pre vodne páry.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, šetrná k životnému prostrediu, nepatrného zápachu.
  • vodoodpudivá („perličkový" efekt), minimalizuje zašpinenie fasády
  • odolná proti agresívnym látkam v ovzduší.
  • odolná proti alkáliám, preto nezmydelňuje
  • vysoko priepustná pre CO2
  • nevytvára film, mikroporézna
  • nízke pnutie, nie je termoplastická
  • obsahuje špeciálne fotokatalytické pôsobiace pigmenty. ktoré zaisťujú samočistiaci   efekt a zvýšenou ochranu povrchu proti primárnemu napadnutiu mikroorganizmami   (riasy plesne)
  • plnená uhlíkovými vláknami
  • umožňuje zatieranie trhlín v omietke.
  • veľmi dobrá krivosť
  • ľahká  aplikácia.

  Materiálový základ

  silikónová emulzia

  Balenie/veľkosti balenia

  7 kg, 22 kg

  Farebné odtiene

  Biela. Tónovanie ColorExpress.  Väčšie množstvo sa tónuje vo výrobe.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,48 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100 - 200 µ

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd < 0,03 m (vysoká) V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  w < 0,06 (kg/(m2.h0,5)) nízká W3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád.

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Vápenné, vápenno- cementové a cementové omietky:
  Nové omietky musia byť na povrchu suché a dokonale vytvrdnuté. Kriedujúci povrch a prípadný sintrový povlak je treba odstrániť. Preveďte základný náter neriedenou hmotou CarboSol Grund.

  Jestvujúce omietky disperzné a silikónové:
  Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Opatrite základným náterom neriedenou hmotou CarboSol Grund.

  Jestvujúce silikátové nátery a podklady:
  Očistíte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstráňte nesúdržné podklady, uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden neriedený náter Carbosol Grund.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok. V prípade uvoľňovania piesku, použite neriedený Carbosol Grund.

  Pórobetón:
  Aplikujte základný náter neriedeným prípravkom Carbosol Grund.

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte neriedený Carbosol Grund.

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Nepadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Dôležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natrite fasádu neriedeným prípravkom Carbosol Grund a následné aplikujte 2 vrstvy farbou CarboSol

  Malá defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Fassaden-Feinspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Aplikujte: natieraním, valčekom alebo striekaním.

  Airless: uhol 50°
              tryska 0,021 – 0,023"
              tlak 150 – 180 bar

  Nespri: uhol 20°- 30°
              tryska 0,017 – 0,019"
              tlak 150 – 180 bar

  Aplikujte dva nátery.

  Spôsob nanášania

  Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.

  Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom CarboSol Grund   a následne aplikujte fasádnu farbu CarboSol v dvoch vrstvách.

  K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať CarboSol v dvoch vrstvách.

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.

  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,6 – 0,8  kg/m2.

  Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 µ. Každý následný náter so spotrebou 0,3 kg/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µ.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na nove prevedené silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte  fasádnu farbu CarboSol bez predchádzajúceho penetračného náteru. V prípade  ďalšieho časového odstupu konzultujte vhodný penetračný náter s technickým  poradcom.

  Riedenie

  Základní náter: CarboSol rieďte  max. 5 % pitnej vody.

  Finálny náter: CarboSol rieďte  max. 5 % pitnej vody.

  Spotreba

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.

  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,6 – 0,8  kg/m2.

  Podmienky spracovania

  Pri  teplote  +5°C - 30°C pre podklad, materiál a okolitý vzduch pri spracúvaní a vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, je možné ďalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenie

  Používajte vždy nové náradie, aby ste zabránili prípadnej bakteriálnej kontaminácii  z iných produktov.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosah deti. Podrobné  informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyselné spracovanie.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11  (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 5 g/l VOC.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie