caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/256749/068750_Capatox_SK_DE.png

Capatox

Biocídny roztok na ošetrenie plôch, napadnutých riasami, machmi a hubami, pred ďalšími úpravami

Účel použitia

Vodný mikrobiocídny roztok na uľahčenie čistenia miest, napadnutých riasami, machmi a plesňami, vo vonkajších i vnútorných priestoroch pred následnými úpravami plôch. Prípravok Capatox je pripravený na priame  použitie. 

Balenie/veľkosti balenia

1 a 10 lt

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,02 g/cm3

Vhodné podklady

Všetky bežné povrchy fasád a stien v interiéri.

Príprava povrchu

Napadnutie plesňami na vnútorných plochách odstráňte mechanicky za mokra (napr. kartáčom, zotretím alebo oškriabaním). Na vonkajších plochách odstráňte napadnutie plesňami, machmi alebo riasami umytím prúdom vody pri dodržovaní zákonných predpisov. Rastliny a nánosy peľu odstráňte mechanicky.

Spôsob nanášania

Očistené plochy napusťte prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.
Pri aplikácii používajte vždy štetec.

Riedenie

Capatox nerieďte!

Spotreba

Cca 0,05 – 0,15 l/m2 podľa nasiakavosti podkladu. Presnú spotrebu je treba vyskúšať na skúšobnej ploche. Prípravok Capatox spracovávajte vždy neriedený. Neoplachujte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní:
teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí)
Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrázikoch!

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenie

Okolí natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte.

Nehodí sa na náter lakovaných plôch, PVC a dreva.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojene informácie o prípravku.
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly.
Zvyšky materiálu: Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky (kód 16 03 05).
Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (kód 15 01 10).

Deklarácia obsiahnutých látok

Voda, aditíva, alkyldimetylbenzylchlorid amónny.

Ekologické informácie

Plochy, ktoré boli očistené a následne ošetrené prípravkom Capatox, sa podľa predpisu o spracovaní nebudú dodatočne umývať, takže spravidla nevzniká žiadna odpadová voda. Pokiaľ by pri prácach na čistení fasády vznikala odpadová voda s obsahom Capatoxu, je možné ju odviesť odpadovým kanálom do biologickej čističky odpadových vôd, pretože kationtové tenzidy sa budú dezaktivovať a biologicky odbúravať pomocou aniontových tenzidov, obsiahnutých v prácach a čistiacich prostriedkoch. Kationtové tenzidy sa dostávajú do čističiek odpadových vôd aj ako produkt umývania a čistenia z domácností.
Prípravok Capatox sa nesmie odvádzať do povrchovej vody (napr. do kanálov na dažďovú vodu). Účinnú látku neznášajú studenokrvné organizmy (ryby).
Pri prácach na fasáde ochraňujte zakrytím rastliny a kry i zeminu v bezprostrednej blízkosti. Rastliny sa poškodia iba vtedy, ak sa priamo postriekajú používaným roztokom. Ak roztok vsiakne do zeminy, účinná látka zostane vplyvom vlastností tenzidov uložená v najvrchnejšej vrstve zeminy, dezaktivuje sa a biologicky sa odbúra. Netreba sa obávať trvalého ohrozenia zeminy alebo spodnej vody.
Rovnakým spôsobom sa dezaktivujú a odbúravajú kationtové tenzidy, ktoré sa dostávajú do čističiek odpadových vôd kanálmi na odpadové vody po praní a čistení z domácností.

Informácie o zdravotných preventívnych opatreniach

Prípravok Capatox je špeciálny čistiaci prostriedok na vnútorné i vonkajšie plochy. Obsahuje kationtový tenzid, ktorý sa nazýva alkyldimetylbenzylchlorid amónny. Táto účinná látka sa používa ako kationtové mydlo tiež v oblasti výroby potravín na plošnú dezinfekciu v mliekarňach, pivovaroch, pri spracovaní mäsa i na čistenie v nemocniciach, skleníkoch alebo menších plaveckých bazénoch.
V kozmetike je účinná látka povolená pre dezodoranty a na konzerváciu kozmetických výrobkov. Vo farmaceutickej oblasti sa môže používať na konzerváciu očných kvapiek a injekčných preparátov. V oblasti dezinfekcie pokožky je látka súčasťou dezinfekčných prostriedkov na drobné poranenia pokožky, na ruke atď. a používa sa okrem iného ako súčasť prostriedkov na ručné pranie v nemocniciach alebo pri praní navíjacích bavlnených uterákov. Široké uplatnenie účinnej látky, obsiahnutej v prípravku Capatox, v závodoch na výrobu potravín, v oblasti humánnej medicíny a hygieny dokazuje, že Capatox sa môže používať na vnútorné a vonkajšie plochy budov bez akýchkoľvek zdravotných pochybností.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie