caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224135/062933_Sylitol-Finish130_B1_EC10_LT_HU.png

Sylitol Finish 130

Náter na silikátovej báze, odolný poveternostným vplyvom
 • Vlastnosti

  • odolná  poveternostným vplyvom
  • schopnosť absorcie
  • priepustná pre CO2
  • vysoká schopnosť difúzie
  • dvojnásobné prekremenenie s prídavkom kremennej múčky
  • veľmi dobrá priľnavosť vplyvom prekremenenia s minerálnymi podkladmi
  • jednoduché spracovanie
  • nehorľavá, A2 podľa normy STN 4102

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 lt

  Farebné odtiene

  Biely, možné tónovať v systéme ColorExpress

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100–200 µm, E3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  0,02 m

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  0,08 [kg/(m2 .h0,5 )]

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

  Príprava povrchu

  Na slabo a rovnomerne nasiakavých omietkach, na pohľadovom murive z vápenopieskových tehál a na podkladoch, natretých základným náterom:
  Po príslušnej úprave podkladu základný náter farbou Sylitol-Finish 130, riedenou max. 10% koncentrátu Sylitol. Konečný náter farbou Sylitol-Finish 130, riedenou max. 3% koncentrátu Sylitol.

  Na silno a nerovnomerne nasiakavých omietkach, na omietkach, uvoľňujúcich na povrchu piesok:

  Po príslušnej úprave podkladu nanášajte základný náter zmesou prípravkov z dvoch dielov Sylitol RapidGrund 111 a 1 dielu pitnej vody štetkou a dosýta zatrite. Pomocný náter sa prevádza farbou Sylitol-Finish 130, riedenou max. 10% Sylitol RapidGrund 111, konečný náter farbou Sylitol-Finish 130, riedenou max. 3% Sylitol RapidGrund 111.

  Nové vápenné omietky, vápenocementové a cementové omietky:
  Nové omietky je potrebné podľa poveternostných podmienok ponechať 2 až 4 týždne nenatreté za účelom stvrdnutie.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú prach:
  Otieravý povrch omietok alebo povrch uvoľňujúci prach, takzvanú prachovú zrnitú vrstvu, ktorá spôsobuje znižovanie priľnavosti, odstráňte fluátovaním a umyte.

  Omietka sa zliatou vrstvou:
  Spekanú vrstvu, ktorá sa pozná podľa mierne lesklého vzhľadu, odstráňte fluátovaním a umyte.

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Na opravy omietok sa hodia zvlášť hotové maltové zmesi na báze trasového vápna a trasového cementu. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté a musia sa zásadne fluátovať a umyť. Pritom je nutné dať pozor na to, aby sa fluátovanie vykonávalo vždy v šírke opraveného miesta. U väčších opravených miest vždy fluátujte a umyte celú plochu (starú i novú omietku).

  Staré minerálne omietky:
  Pevne držiace nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace a zvetrané minerálne nátery odstráňte obrúsením, oškriabaním alebo odleptaním a celú plochu dobre opláchnite vodou. Základný náter sa prevedie Sylitol RapidGrundom 111.

  Staré nenosné nátery disperzných farieb:
  Odstráňte bezo zvyšku vhodnou metódou napr. mechanicky alebo chemicky a dodatočným očistením prúdom vysokotlakovej horúcej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov. Na nenasiakavý podklad po chemickom odstránení náteru preveďte základný náter prípravkom Sylitol Minera. Na silno nasiakavý podklad po chemickom odstránení náteru naneste spevňujúci základný náter Sylitol RapidGrundom 111. Pomocný náter sa prevádza prípravkom Sylitol Minera.

  Staré nosné matné nátery disperzných farieb:
  Znečistené a mierne kriedujúce nátery dokonale očistite prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:
  Okefujte za sucha a celú plochu očistite prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov.

  Staré pevné vápenné, vápennocementové a cemnetové omietky:
  Znečistený povrch očistite manuálne alebo strojovo pri dodržaní zákonných predpisov, napr. prúdom tlakovej vody alebo vysokotlakovou vodou s prídavkom piesku. Otryskanie pieskom za vlhka možno vykonávať len u omietok skupiny P II a P III. Omietky, napadnuté riasami poprípadne hubami, očistite prúdom vody za dodržania zákonných predpisov a ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisov. Eventuálne používajte na náter špeciálnu farbu ThermoSan s fungicídnymi a algicídnymi účinkami.

  Tepelnoizolačné omietky na minerálnej báze:
  Znečistené omietky a povrch napadnutý riasami očistite prúdom vody s nižším tlakom, prípadne s
  použitím čistiaceho prostriedku pri dodržaní zákonných predpisov. Nevykonávajte mechanické čistenie. Omietky napadnuté riasami alebo hubami ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisov. Eventuálne používajte na náter špeciálnu farbu ThermoSan s fungicídnymi a algicídnymi účinkami.

  Pohľadové múrivo vápennocementových tehál:
  Pre nátery sú vhodné len lícovkové tehly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých alebo
  zafarbujúcich cudzích látok, ako sú hrudky piesku, hliny atď. Vyšpárovanie musí byť vykonané bez trhlín a nesmie obsahovať tesniace prostriedky alebo podobné materiály, ktoré znižujú priľnavosť.
  Miesta s vykvitaním soli okefujte za sucha. U otieravého povrchu natrite celú plochu fluátom a
  umyte. Napojenie striech, okien a podlahy musí byť vykonané podľa smerníc Zväzu výrobcov a
  spracovateľov vápenopieskových tehál.

  Ošetrenie kameňa:
  Prírodný kameň musí byť pevný, suchý a zbavený vykvitajúcich látok. Povrch zvetraných kameňov pred náterom spevnite niekoľkonásobným ošetrením esterom kyseliny kremičitej. Znečistené kamene očistite prúdom tlakovej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov. Opravy kamenného muriva neprevádzajte omietkovou maltou, ale materiálmi, ktoré nahradzujú kameň. Opravené miesta musia byť dostatočne zatvrdnuté a musia sa pred náterom odborne fluátovať a umyť.

  Vystupujúca vlhkosť:
  Vplyvom vystupujúci vlhkosti sa nátery predčasne zničia. Trvalého úspechu sa dosiahne iba uložením horiontálnej izolácie. Dobré a dlhotrvajúce riešenie poskytuje použitie sanačného systému Capatect Sanierputz. Zvlášť u starších stavieb pôsobí výhodne zakladanie vysychajúce a odparovacích zón vyplnením filtračnej vrstvy medzi podmurovkou a pôdou štrkom.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aby bolo možné docieliť nátery v jednotnom farebnom odtieni, musí sa vytvoriť rovnomerne nasiakavý podklad. Zvetrané striekané a škriabané omietky vyžadujú po vykonaní základného náteru Sylitol  RapidGrund 111, pomocný náter na egalizáciu štruktúry prípravkom Sylitol Minera. Na hladkých plochách sa odporúča nanášať prípravok Sylitol-Minera štetkou, na drsných plochách valčekom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov a napojení pri spracovaní väčších plôch, využite dostatočný počet pracovníkov a natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá.
  Pri samotnom tónovaní materiálu sa odporúča za účelom zamedzenia rozdielov farebného odtieňa

  zmiešať celkovo potrebné množstvo dohromady.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Fasádna farba Sylitol Finish 130 sa môže nanášať valčekom, natieraním alebo striekaním.

  Nanášanie prístrojom airless:
  uhol nástreku: 50 °
  tryska: 0,026 - 0,031 "
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  Pri striekaní prístrojom airless farbu dobre premiešajte a prelejte cez sito

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty pre spracovanie:
  + 8 ° C pre okolitý vzduch a podklad

  Pozor: Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti vzduchu (hmla) alebo za silného vetra. Na lešenie prípadne upevnite sieťové plachty. pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov. Nevhodné podklady sú nátery lakovými farbami, podklady s výkvetom soli, plasty na drevo. Farby nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody. U plôch so spádom je nutné dbať na to, aby sa zabezpečil bezchybný odtok vody.

  Sušenie/čas schnutia

  Dodržujte dobu vysychania minimálne 12 hodín medzi jednotlivými nátermi pri teplote 20 ° C a vlhkosti

  vzduchu 65%, za 24 hodín odolná proti dažďu. Pri nižších teplotách a vysokej vzdušnej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Upozornenie

  Zakrývanie konštrukcií:

  Vyčnievajúce súčasti stavby, ako rímsy, parapety, koruny na murive atď. sa musia odborne zakryť, aby sa zabránilo znečisteniu alebo silnejšiemu prevlhnutiu stien.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uschovávajte mimo dosahu detí. Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a predložte pritom obal alebo etiketu produktu, pretože sa mohla narušiť črevná mikroflóra. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Draselné vodné sklo, disperzia polyakrylátovej živice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy