Preskočiť navigáciu

DAW IntegrityLine

Vždy sa usilujeme o zlepšenie svojho správania, ale niekedy sme závislí od podnetov zvonku a zvnútra, aby sme zistili potenciál na zlepšenie alebo dokonca potrebu zmeny. Ak pre nás máte informácie, ktoré objasňujú sťažnosti, nesprávne konanie alebo problém s dodržiavaním predpisov, dajte nám vedieť.

Odporúčame vám, aby ste tipy posielali s uvedením mena a kontaktných údajov. Týka sa to najmä našich zamestnancov. Ubezpečujeme vás, že s nahlásenými informáciami sa bude zaobchádzať dôverne a že oznamovatelia budú chránení príslušnými opatreniami.

Okrem toho je možné podávať anonymné oznámenia aj prostredníctvom nášho webového systému na oznamovanie nekalých praktík (DAW IntegrityLine) - vo viac ako 20 jazykoch. Prichádzajúce anonymné hlásenia nemôžeme spätne vysledovať. Systém možno využiť na kladenie otázok o nahlásených hláseniach a na informovanie o prijatých opatreniach.

Ďalšie informácie o DAW IntegrityLine sú k dispozícii priamo na platforme: daw.integrityline.com.


Sťažnosti týkajúce sa porušovania ľudských práv alebo životného prostredia

Sťažnosti týkajúce sa možného porušovania ľudských práv alebo životného prostredia, ako aj rizík pre ľudské práva alebo životné prostredie spôsobených činnosťou našej spoločnosti môžete podávať aj prostredníctvom linky DAW IntegrityLine.

Zaviazali sme sa k dôstojným pracovným podmienkam a ochrane životného prostredia - v našej spoločnosti aj v našom dodávateľskom reťazci. Vaša spätná väzba nám pomáha identifikovať problémy a v prípade potreby iniciovať nápravné alebo zlepšovacie opatrenia.

Viac informácií nájdete na stránke daw.integrityline.com a v tomto rokovacom poriadku:

Kto môže podať sťažnosť?

Postup podávania sťažností je otvorený pre každého zamestnanca našej spoločnosti a externé tretie strany, najmä zamestnancov priamych a nepriamych dodávateľov.

Aké druhy sťažností možno podať?

Postup podávania sťažností môžete využiť na nahlásenie akéhokoľvek porušenia platných zákonov a interných predpisov našej spoločnosti. Patria sem najmä informácie o rizikách v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia, ako aj o porušeniach ľudských práv alebo environmentálnych povinností, ktoré vznikli v dôsledku našich hospodárskych činností alebo hospodárskych činností niektorého z našich dodávateľov.

Ako možno podávať sťažnosti?

Sťažnosti môžete podávať prostredníctvom nášho webového systému na oznamovanie nekalých praktík na adrese daw.integrityline.com. Sťažnosť je možné podať vo viac ako 20 jazykoch a je možné ju podať anonymne alebo s uvedením svojej totožnosti. Ak sa podá oznámenie s použitím identity, je táto známa len osobám, ktoré oznámenie prijmú a prijmú následné opatrenia. Aj v prípade anonymného podania správy je možné klásť otázky a dostávať informácie o prijatých opatreniach prostredníctvom osobitnej chránenej schránky. Identita oznamovateľa je komplexne chránená technickými bezpečnostnými opatreniami.

Okrem toho je možné dostávať tipy prostredníctvom špeciálnej e-mailovej schránky. Ide o stránku compliance@daw.de.

Ako funguje postup podávania sťažností?

Všetky vyšetrovania sa vždy vykonávajú nezávisle, nestranne a spravodlivo. Vyšetrovacie opatrenia podliehajú zásade proporcionality a musia sa vhodným spôsobom zamerať na účel objasnenia skutočností. Všetky osoby poverené vyšetrovacími úkonmi sú povinné zaobchádzať s informáciami získanými v rámci interného vyšetrovania ako s dôvernými.

Po podaní tipu dostane každý oznamovateľ potvrdenie o prijatí najneskôr do siedmich dní od prijatia oznámenia. Následne sa preverí hodnovernosť oznámenia. Ak je hlásenie hodnoverné, skutočnosti prešetrí oddelenie správy a dodržiavania predpisov, v prípade potreby za účasti príslušného odborného oddelenia. Skutočnosti prípadu sa prediskutujú s oznamovateľom.

Ak sa zistí porušenie súladu, prijmú sa primerané disciplinárne alebo iné nápravné opatrenia, aby sa zabránilo alebo minimalizovalo poškodenie spoločnosti, jej zamestnancov a/alebo zákazníkov a aby sa zabránilo opakovaniu porušenia.

Nahlásené problémy sa môžu líšiť rozsahom a zložitosťou. Preto je ťažké stanoviť všeobecne platný časový harmonogram vyšetrovania. Interné vyšetrovania sa vo všeobecnosti vykonávajú čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Oznamovateľ bude informovaný o aktuálnom stave vyšetrovania a prijatých nápravných opatreniach po ukončení vyšetrovania, najneskôr však do troch mesiacov od podania oznámenia.

Účinnosť opísaného postupu sa každoročne a ad hoc prehodnocuje. Ak je to potrebné, DAW vykoná príslušné úpravy a zmeny, pokiaľ ide o dostupnosť a postup pri oznamovaní nekalých praktík. Na tento účel je vítaná aj spätná väzba od oznamovateľov.

Kontaktná osoba pre postup podávania sťažností

Oddelenie správy a dodržiavania predpisov je centrálne zodpovedné za náš postup podávania sťažností. Otázky a pripomienky k postupu podávania sťažností môžete zasielať na adresu compliance@daw.de.

Ochrana pred znevýhodnením alebo trestom

V našej spoločnosti netolerujeme odvetné opatrenia v zmysle odplaty, diskriminácie a disciplinárnych opatrení voči osobe, ktorá v dobrej viere podala oznámenie. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom považujeme za porušenie súladu s predpismi, ktoré bude tiež sankcionované. V prípade potreby prijmeme dočasné opatrenia na ochranu oznamovateľa počas vyšetrovania.

To isté očakávame od našich dodávateľov, pokiaľ ide o externých oznamovateľov. Príslušné očakávania sme sformulovali v Kódexe dodávateľa.

Dokumentácia a publikácia

DAW pravidelne zverejňuje informácie o počte prijatých podnetov týkajúcich sa rizík v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia a porušení povinností v oblasti ľudských práv alebo životného prostredia, ako aj o záveroch vyvodených z týchto oznámení. Zverejňovanie sa vždy uskutočňuje v anonymizovanej podobe.