caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241703/065735_capatect_carbonit_easy_2014_SK_SLO.png

Capatect CarboNit-Easy

Dvojzložková , ľahká, vysoko odolná stierková hmota posilnená uhlíkovými vláknami. Menovitá hrúbka vrstvy 3 alebo 5 mm.

Účel použitia

Dvojzložková armovacia hmota, extrémne odolná proti nárazom a vode, určená pre oblasť sokla ako aj pre oblasť zvýšeného mechanického namáhania. Skladá sa z pastóznej zložky Capatect CarboNit Easy a prášku Capatect CarboNit Easy Powder.

Veľmi vysoký podiel uhlíkových vlákien a obsah nanokryštalických častí zaisťuje enormnú odolnosť materiálu proti mechanickému namáhaniu. Vďaka receptúre optimalizovanej špeciálne pre oblasť sokla je tmel vode odolný a vhodný na použitie v prostredí s odstrekujúcou vodou. V oblasti vystavenej pôsobeniu odstrekujúcej vody preto nie je potrebné použiť vode odolné soklové izolačné dosky, ale stačí použiť izolačné dosky EPS.

Vlastnosti

 • optimalizovaná kvalita pre ľahké spracovanie
 • posilnený uhlíkovými vláknami
 • zvýšená odolnosť proti vzniku trhlín
 • bez napätia
 • vysoká výdatnosť
 • odolnosť vplyvom poveternosti
 • optimalizovaná prídržnosť a elasticita

Materiálový základ

Syntetická živica vylepšená špeciálnymi ľahkými plnivami, nanokryštalickými kalciumaluminátmi, kalciumsilikátmi a oxidmi horčíku

Balenie/veľkosti balenia

Kombibalenie 22 kg (Capatect CarboNit Easy: vedro 20 kg, Capatect Carbonit Easy Powder: vrece 2 kg)

24 kusov na palete

Skladovanie

V suchom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita v  originálnych uzavretých nádobách cca 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • permeabilita vody v kvapalnej fáze W2
 • priedušnosť pre vodné pary V2
 • hustota: 1300 kg/m3
 • reakcia na oheň trieda B – s1, d0
 • odolnosť zvýšenému rázu 30 J pre výstužnú vrstvu 5 mm
 • odolnosť zvýšenému rázu 20 J pre výstužnú vrstvu 3 mm

Príprava povrchu

Prípadné presahy polystyrénových dosiek tepelno izolačného systému obrúste, a odstráňte prach. Podklad musí byť nosný, čistý, bez uvoľňujúcich sa časti a separačných zložiek. Poškodené, odlupujúce sa minerálne nátery alebo omietky bezo zvyšku odstráňte. Separované časti omietky odstráňte a miesta opravte. Pieskujúce alebo kriedujúce minerálne omietky alebo nátery dôkladne očistite až na pevný podklad a opatrite základným náterom CapaSol Rapidgrund. Pri výskyte trhlín v omietke musí najskôr odborník stanoviť ich príčinu . Potom je možné rozhodnúť, ako a či vôbec je možné fasádu sanovať.

Príprava materiálu

Práškovú zložku pridajte do vedra s kvapalnou zložkou a miešajte nízkootáčkovým miešadlom (max. 400 ot/min), pokiaľ nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Obe zložky sú odvážené a balené v správnom pomere, preto nepoužívajte žiadne ďalšie prísady. Doba spracovania pripraveného materiálu pri 20 °C je cca 30 minút. Vyššie teploty dobu spracovania skracujú, nižšie teploty ju predlžujú.

Spôsob nanášania

Zhotovenie výstužnej vrstvy

Po osadení systémových líšt (rohové, nadokenné , dilatačné, a pod.) a diagonálneho armovania v rohoch otvorov sa Capatect CarboNit Easy nanesie na podklad v šírke pásu odpovedajúcom šírke výstužnej tkaniny zubatým hladítkom (veľkosť zubov sa riady požadovanou hrúbkou vrstvy). Do nanesenej vrstvy sa zatlačia pásy výstužovej tkaniny s presahmi aspoň 10 cm. Tkanina sa prekryje vrstvou tmelu a povrch sa uhladí, aby bolo zaistené spoľahlivé prekrytie výstužnej tkaniny. Menovitá hrúbka vrstvy je 3 mm (v tomto prípade je výstužová tkanina uložená v strede vrstvy), alebo 5 mm (v tomto prípade je tkanina prekrytá jednou tretinou hrúbky vrstvy).

Pri renovácii:

Capatect CarboNit Easy sa použije v rámci sanácie fasád ako vyrovnávací tmel na poškodené omietky nosného muriva alebo polystyrénových tepelno izolačných systémov pred nanesením novej štruktúrovanej omietky. Capatect CarboNit Easy s výstužovou tkaninou Capatect sa nanesie na podklad, pripravený podľa odstavca Príprava podkladu. V prípade renovácie polystyrénového tepelno izolačného systému prosím bezpodmienečne kontaktujte nášho obchodno- technického zástupcu.

Spotreba

Pri menovitej hrúbke vrstvy:

3 mm cca 4,2 kg/m2

5 mm cca 7 kg/m2

Podmienky spracovania

Nepracujte pri teplotách pod +5 oC, na priamom slnečnom svite, za dažďa alebo silného vetra. Tieto podmienky musia byť dodržané najmenej 2 dni po aplikácii. Pozor na nočné mrazíky.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote + 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % cca 24 hodín v závislosti od hrúbky vrstvy. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Pastovitá zložka a prášok sú hodnotené odlišne.

Pastovitá zložka:

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Prášková zložka:

Nebezpečenstvo

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Noste ochranné rukavice / ochranný odev/ochranné okuliare / ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Kontaminovaný odev vyzlečte.  PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte na suchom mieste. Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Obsahuje cement . Môže vyvolať alergickú reakciu

CarboNit smie byť používaný  iba v súlade s našimi pokynmi.

Len pre profesionálne použitie!

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu a znečistené obaly likvidujte podľa miestnych predpisov.

Zvyšky materiálu: Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Nebezpečný odpad. (kód 16 03 03 )

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené. Nebezpečný odpad (kód 15 01 10)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk