caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68076/CAPI001036_IEPIC_CarboNit_CZ.png

Capatect CarboNit

Dvojzložkový tmel plnený uhlíkovými vláknami, vysoko odolný proti nárazom pre zhotovovanie výstužnej vrstvy na zatepľovacích systémoch zvlášť vhodný v oblasti sokla ako aj v oblasti zvýšeného mechanického namáhania na fasáde.

Účel použitia

Dvojzložková armovacia hmota, extrémne odolná proti nárazom a vode, určená pre výstužnú vrstvu zvlášť v oblasti sokla ako aj pre oblasť zvýšeného mechanického namáhania. Skladá sa z kvapalnej zložky Capatect CarboNit a prášku Capatect CarboNit Powder. Veľmi vysoký podiel uhlíkových vlákien a nanokryštalickej súčasti zaisťujú enormnú odolnosť materiálu proti mechanickému namáhaniu. Vďaka receptúre optimalizovanej špeciálne pre oblasť sokla je tmel vode odolný a vhodný na použitie v prostredí s odstrekujúcou vodou. V oblasti vystavenej pôsobeniu odstrekujúcej vody preto nie je potrebné použiť vode odolné soklové izolačné dosky, ale stačí použiť izolačné dosky EPS.

Vlastnosti

  • extrémne odolný voči rázu
  • posilnený uhlíkovými vláknami
  • ľahké spracovanie

Balenie/veľkosti balenia

Kombibalenie 25 kg (22 kg Capatect CarboNit + 3 kg Capatect CarboNit Powder).

Skladovanie

V suchom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita  originálnych uzavretých nádob cca 6 mesiacov.

Technické údaje

  • permeabilita vody v kvapalnej fáze W3
  • priedušnosť pre vodné pary V2
  • hustota: 1540 kg/m3
  • reakcia na oheň A2 –s1, d0 na minerálnych podkladoch
  • odolnosť zvýšenému rázu 60 J v hrúbke 8 mm s dvojitou výstužovou tkaninou (druhá vrstva môže byť nahradená tmelom Capatect Carbon Spachtel)
  • odolnosť voči krupobitiu v triede HW 5 v hrúbke výstužnej vrstvy 5 mm

Príprava povrchu

Predpokladom pre použitie izolačného tmelu Capatect CarboNit je prevedená izolácia proti vlhkosti zodpovedajúca existujúcemu zaťaženiu. Prípadné potrebné opatrenia ohľadom odvodnenia pomocou drenáži je potrebné previesť bez ohľadu na opatrenia týkajúceho sa izolácie proti vode a tepelnej izolácii.

Príprava materiálu

Práškovú zložku pridajte do vedra s kvapalnou zložkou a miešajte nízkootáčkovým miešadlom (max. 400 ot/min), pokiaľ nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Obe zložky sú odvážené a balené v správnom pomere, preto nepoužívajte žiadne ďalšie prísady. Doba spracovania pripraveného materiálu pri 20 °C je cca 30 minút. Vyššie teploty dobu spracovania skracujú, nižšie teploty ju predlžujú.

Spôsob nanášania

Zhotovenie vrstvy o menovitej hrúbke  5 mm:

Capatect CarboNit sa nanesie na podklad v šírke pásu odpovedajúcej šírke výstužnej tkaniny zubatým hladidlom (veľkosť zubov sa riadi požadovanou hrúbkou vrstvy, pre hrúbku 5 mm sú vhodné zuby 15x15 mm). Do nanesené vrstvy sa zatlačia pásy výstužnej tkaniny s presahmi aspoň 10 cm. Tkanina sa prekryje vrstvou tmelu a povrch sa uhladí.

 

Zhotovenie vrstvy Capatect CarboNit vysoko odolnej rázovému zaťaženiu:

Capatect CarboNit sa nanáša dvoch vrstvách. Prvú vrstvu CarboNitu naneste ozubenou stierkou (zub15X15)v šírke tkaniny, vložte sklenú tkaninu Capatect s min. presahom 10 cm a zapracujte. Na ešte mokrý materiál následne naneste ďalší tmel Capatect-CarboNit tak, aby bola tkanina po celej ploche dokonale zakrytá. Uvedená hrúbka prvej výstužnej vrstvy je 5 mm a sklená tkanina Capatect musí byť umiestnená v jej vnútornej . Druhú vrstvu CarboNitu naneste tak isto ozubenou stierkou (zub 10X10) v šírke tkaniny, vložte sklenú tkaninu Capatect Glasgewebe s min. presahom 10 cm a zapracujte. Na ešte mokrý materiál následne naneste ďalší tmel Capatect-CarboNit tak, aby bola tkanina v celej ploche dokonale zakrytá. Menovitá hrúbka druhej výstužnej vrstvy by mala byť 3 mm a sklená tkanina Capatect musí byť umiestnená v jej strede.

Spotreba

Výstužná  vrstva o menovitej hrúbke 5 mm: cca 8,5 kg/m2.

Výstužná vrstva o menovitej hrúbke 8 mm: cca 13,5 kg/m2.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5°C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod rosným bodom nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote + 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % najmenej 4-5 dní. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Zložka A

Obsahuje metylizotiazolinón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-

3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Zložka B

Nebezpečenstvo

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Obsahuje cement . Môže vyvolať alergickú reakciu

Znížený obsah chrómanov podľa Smernice 2003/53/ES. Hraničná hodnota je zaistená max 6 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže).

CarboNit smie byť používaný  iba v súlade s našimi pokynmi.

Len pre profesionálne použitie!

Likvidácia

Spaľovne alebo miesta na likvidáciu zvláštnych odpadov. Nenechajte uniknúť do kanalizácie, pôdy alebo vodných tokov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy