caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240034/065450_capatect_carbonspachtel_25kg-0_SK_SLO.png

Capatect Carbon Spachtel

Tmel na disperznej báze s vysokou odolnosťou proti nárazom, zosilnený uhlíkovými vláknami, na vytváranie výstužných  vrstiev s vysokou odolnosťou proti namáhaniu

Menovitá hrúbka vrstvy 3 mm .

Účel použitia

Capatect Carbon Spachtel je tmel na disperznej báze na priame spracovanie s vysokou odolnosťou proti nárazom, zosilnený uhlíkovými vláknami, na vytváranie armovacej vrstvy v systémoch Capatect Top Line .Capatect Carbon Spachtel sa používa aj pri renovácii fasád a polystyrénových tepelno izolačných systémov.

Vlastnosti

 • zosilnenie uhlíkovými vláknami
 • vysoká odolnosť proti nárazom
 • zvýšená rozťažnosť v trhlinách
 • vynikajúce možnosti spracovania
 • minimálne pnutie
 • odolný proti poveternostným vplyvom

Materiálový základ

Akrylátová spojiva, minerálne plnivá, prídavok uhlíkových vlákien a zušľachťujúcich prísad.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg.

Skladovanie

V chladnom,suchom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita originálnych uzavretých nádob cca 1 rok od dátumu výroby.

Technické údaje

 • priľnavosť >= 0,08 MPa
 • nasiakavosť <= 0,5 kg/m2
 • hustota 1,6 g/cm3
 • priedušnosť pre vodné pary μ <= 410
 • veľkosť zrna 1 mm
 • pastovitá konzistencia

Vhodné podklady

Polystyrénové tepelno izolačné dosky Capatect, upevnené na podklade. V otázkach renovácií polystyrénových tepelno izolačných systémov sa bezpodmienečne spojte s našim odborným poradcom.

Príprava povrchu

Vytvorenie armovacej vrstvy:

Prípadné presadené spoje v miestach styku polystyrénových fasádnych izolačných dosiek Capatect sa musí vopred obrúsiť a zachytený prach po brúsení odstrániť.

Renovácie fasád a kombinovaných tepelno izolačných systémov:

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených častíc i odpudzujúcich látok.

Poškodené a odlupujúce sa štruktúrne omietky je nutné odstrániť.

Príprava materiálu

Tmel Capatect Carbon Spachtel je pripravený na priame spracovanie a iba sa krátko premieša. Za teplého počasia je možné upraviť konzistenciu malým prídavkom vody.

Spôsob nanášania

Nanášanie výstužovej vrstvy:

Po upevnení ochranných líšt na okenné ostenie a na hrany i diagonálneho armovania na rohy a otvory vo fasáde sa tmel Capatect Carbon Spachtel nanáša zhruba v šírke pásu tkaniny pomocou ozubenej stierky 10x10 mm a do armovacej vrstvy sa zatlačí sklená tkanina Capatect s presahmi minimálne 10 cm. Potom sa znovu prekryje vrstvou tmelu Capatect Carbon Spachtel ešte do mokrej vrstvy tak, aby sa zaistilo celoplošné zakrytie sklenej tkaniny. Celková hrúbka vrstvy jadrovej omietky činí 3 mm, pričom sklená tkanina Capatect je uložená zhruba uprostred vrstvy.

Pri renovácii:

Tmel Capatect Carbon Spachtel sa používa v rámci sanácie fasád pomocou materiálov Capatect ako fasádny tmel, aby bolo možné prekryť poškodené plochy omietok na masívnom murive alebo na polystyrénových tepelno izolačných systémoch, než sa nanesie vrstva štruktúrnej omietky.

Tmel Capatect Carbon Spachtel s armovacou tkaninou sa nanáša na vhodný a očistený podklad tak, ako bolo popísané v oddiele „výstužová vrstva". V otázkach renovácii polystyrénových tepelno izolačných systémov sa bezpodmienečne spojte s naším odborným poradcom

Spotreba

cca 5 kg/m2 pri menovitej hrúbke vrstvy 3 mm

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5°C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod rosným bodom nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti aspoň 4 – 5 dní. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia a je ho treba pred za počatím prác overiť. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa behom fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Pozor

Obsahuje metylizotiazolinón, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odborné ošetrenie (pozri na etikete).

Zneškodnenie obsahu/ obalu v súlade s miestnymi / oblastnými / národnými /medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia

Spaľovne alebo miesta na likvidáciu zvláštnych odpadov. Nenechajte uniknúť do kanalizácie, pôdy alebo vodných tokov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy