caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241713/065737_armareno700_SK_SLO.png

Capatect Armareno 700

Minerálna suchá malta k lepeniu izolačných dosiek, vytváraniu výstužných vrstiev a k renováciám

Účel použitia

Vysoko kvalitná všestranná malta použiteľná ako:

 • Lepidlo pre upevnenie izolačných dosiek.
 • Výstužná vrstva tepelno izolačného systému.
 • Renovačná vrstva k opravám starých, nosných minerálnych omietok.
 • Ako tenkovrstvová podkladná omietka napr. na hladkých betónových plochách.
 • Ako štuková omietka (s výnimkou soklových plôch v oblasti otriskajúcej  vody.)

Vlastnosti

 • skupina mált PII podľa DIN 18550, CS III podľa EN 998-1
 • odolná vplyvom poveternosti
 • odpudzujúca vodu EN 1067
 • vysoko priedušná pre vodné pary
 • s minimálnym pnutím vďaka prídavku vlákien
 • ľahké spracovanie, ručné alebo strojové
 • dlhá doba spracovateľnosti
 • šetrná k životnému prostrediu
 • obsahuje prísady pre zvýšenie hydrofobity

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg

Farebné odtiene

Biely.

Skladovanie

V chlade v suchu, ale nie na mraze. Originálne uzavreté  balenie možné skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • hustota cca 1,5 g/cm3
 • tepelná vodivosť 0,78 W/m.K
 • hodnota Sd cca 0,05m podľa EN 7783
 • pevnosť v tlaku 5,3 N/mm2
 • nasiakavosť < 0,1 kg(m2.h0,5)

Vhodné podklady

Vápenocementové a cementové omietky, sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité stavebné dosky, betón.

Príprava povrchu

Obecne odporúčania:
Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa častí a bez farebných kontrastov.
Priliehajúce stavebné diely (najmä sklo, keramiku, obklady, prírodný kameň, lakové a eloxované plochy) zakryte.

Lepenie dosiek:
Podklad musí byť nosný a musí mať dostatočnú pevnosť podľa požiadaviek ETICS. U neistých podkladov overte prídržnosť, poprípade použite mechanické kotvenie.

Výstužná  vrstva:

Nerovnosti v povrchu polystyrénových dosiek vybrúste. Odstráňte prach.

Renovácie:

Minerálne podklady (malty triedy PII alebo PIII) dobre očistite, aby povrch bol pevný a nosný. Ľahko sprašujúci podklad spevnite penetráciou Sylitol RapidGrund 111.

Staré, pevné a nekriedujúce nátery dôkladne očistite tlakovou vodou.

Staré, pevné a kriedujúce nátery dôkladne očistite tlakovou vodou a spevnite penetráciou Sylitol RapidGrund 111. Staré, nepevné alebo odlupujúce sa nátery odstráňte bezo zvyšku. Plochy s trhlinami je možné sanovať len v prípade, že v trhline nedochádza k žiadnemu pohybu.

Tenkovrstvá podkladná omietka:

Povrch betónu dôkladne očistite.

Príprava materiálu

Materiál Capatect ArmaReno 700 je možné spracúvať ručne, alebo bežnými omietacími strojmi.

Obsah vreca premiešajte s cca 5 – 6 litrami vody do homogénnej hmoty bez hrudiek. Nechajte cca 5 minúť odstať a znovu krátko premiešajte. Ak je to nutné, je možné upraviť konzistenciu malým prídavkom vody.

Nepripravujte viacej materiálu, ako stihnete použiť v priebehu doby spracovateľnosti. Ta činí pri ručnom spracovaní max. dve hodiny, pri strojnom maximálne 1 hodinu. Materiál, ktorý začína tuhnúť, nie je možné v žiadnom prípade znovu miešať s vodou.

Spôsob nanášania

Lepenie dosiek:

Pripravenú maltu naneste na zadnú stranu izolačnej dosky metódou rámčeka a bodov. Kontaktná plocha musí byť aspoň 40%. Dodržujte postupy dané výrobcom systému.

Výstužná vrstva:

Po osadení rohových líšt a ostatných detailov naneste maltu v šírke pruhu tkaniny na izolant. Do čerstvej vrstvy vložte výstužnú tkaninu a zapracujte ju do vrstvy tak, aby bola uložená v polovičke alebo hornej tretine vrstvy. Dodržujte postupy a hrúbky vrstiev dané výrobcom systému.

Renovačná malta:

Podľa požiadaviek objektu je možné  Capatect ArmaReno 700 použiť k:

-                čiastočnej oprave vylámaných častí

-                pretmeleniu a vyrovnaniu starej štruktúrnej omietky

-                celoplošnej oprave starej omietky alebo muriva. V tomto prípade sa do vrstvy malty vkladá výstužná tkanina. Nanášanie je možné ručne aj strojovo.

Vrchná omietka:

Podľa nasiakavosti podkladu použite základní náter Sylitol RapidGrund 111.

Pre vytvorenie vrchnej hladenej (štukovej) omietky sa nanáša Capatect ArmaReno 700 na pripravený podklad (malta triedy PII alebo minerálna výstužná vrstva) vo vrstve 2 – 3 mm. Po zavädnutí sa omietka vyrovná bežným murárskym alebo plsteným hladidlom .

Pamätajte na to, že na takto upravenej ploche sa môžu vplyvom zmrašťovania objaviť drobné trhliny. Nové omietky musia dostatočne vyzrieť (najmenej dva týždne)

Tenkovrstvová podkladná omietka:

Na pripravený betón bez slinutých plôch naneste Capatect ArmaReno 700 vo vrstve cca 5 mm. Povrch zdrsnite zubatým hladidlom. Pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte vyzrieť(aspoň 1 deň na 1 mm hrúbky vrstvy).

Spotreba

Lepenie dosiek cca 3,5 – 5 kg/m2.

Výstužná vrstva cca 1,3 – 1,5 kg/m2na 1 mm hrúbky vrstvy.

Renovačná malta a podkladná omietka cca 1,3 – 1,5 kg/m2na 1 mm hrúbky vrstvy. Vrchná hladená omietka cca 4,0 – 4,5 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 3 mm.

Jedná sa o smernú spotrebu bez záruky. Skutočná spotreba môže byť ovplyvnená stavom  podkladu, spôsobom spracovania, a ďalšími faktormi. Presnú spotrebu určíte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +5 - +30oC.

Nepracujte na priamom slnečnom žiarení, za silného vetra, za hmly alebo pri vysokej vzdušnej vlhkosti.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65% vlhkosti je výstužná vrstva po 24 hodinách suchá na povrchu. Pri nižšej teplote a vyšší vlhkosti sa tento čas predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití čistou vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje Cement (portlandský), hydroxid vápenatý. POZOR!

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte vdychovaniu prachu.  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PŘI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie

Určené pre priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy