caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241698/065734_klebe_und_dichtungsmasse_114_SK_SLO.png

Capatect 114

Dvojzložkový lepiaci tmel a tesniaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel.

Účel použitia

Bitúmenové lepidlo k lepeniu izolačných dosiek v oblasti sokla a perimetra na bitúmenové izolácie a ďalšie nosné podklady. Vhodné aj ako vertikálna izolácia stavebných dielov proti vzlínajúcej vlhkosti.

Vlastnosti

 • bez obsahu rozpúšťadiel
 • variabilne spracovanie
 • vysoká počiatočná priľnavosť
 • aj po vyzretí pružný
 • vysoká odolnosť proti vode
 • bez obsahu azbestu
 • stala konzistencia vhodná k tmeleniu
 • odolný starnutiu a hnilobe
 • prenáša trhliny v podklade > 2mm (E podľa DIN 28052-6)
 • neškodí zdraviu

Balenie/veľkosti balenia

30 kg kombi balenie (22 kg kvapalná zložka - bitúmen, 8 kg prášková zložka)

24 kombi balení = 432 kg/paleta

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze 1 rok od dátumu výroby . Chráňte pred vlhkosťou.

Technické údaje

 • hustota práškové zložky 1,5 kg/dm3
 • hustota kvapalnej zložky 1,0 kg/ dm3
 • hustota po zmiešaní 1,1 kg/ dm3
 • spracovateľnosť  cca 90 minút (20 °C)
 • konzistencia: pred zmiešaním práškovitá a kvapalná, po zmiešaní pastovitá
 • vodotesnosť W2A

Vhodné podklady

Vhodné pre všetky minerálne podklady, teda betón, pórobetón, murivo, kameň, atď.

Vhodným podkladom sú aj nosné vápenno cementové a cementové omietky, a nosné staré  nátery.

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, pevný, nosný a zbavený uvoľňujúcich sa častí. Môže byť prechodne vlhký, ale nie mokrý. Nové jadrové omietky je treba ponechať aspoň 2 – 4 týždne vyzrieť. Jestvujúci betón a omietky, ktoré boli v styku so zeminou, staré asfaltové nátery apod. je treba odstrániť. Hlboké trhliny v murive alebo rozpery po debnení je treba zatmeliť.

Príprava materiálu

Práškovú zložku pridajte k zložke kvapalnej, a dobre premiešajte pomaly otáčkovým miešadlom tak, až vznikne homogénna hmota bez hrudiek. Vzájomný pomer zložiek je presne vyvážený, nepridávajte preto žiadne ďalšie zložky. V prípade potreby je možné odvážiť 2,75 dielu kvapalnej zložky a 1 diel práškovej zložky. Doba spracovateľnosti sa s vyššou teplotou skracuje, s nižšou predlžuje.

Spôsob nanášania

Nanášanie lepidla:

Potrebné množstvo lepidla sa nanesie murárskou lyžicou na zadnú stranu izolačných dosiek.
Dosky nad úrovňou terénu sa lepia bežným spôsobom na rámček a body. Pre lepenie dosiek pod úrovňou terénu sa rámček nepoužije, a na dosku sa nanesie len vyšší počet jednotlivých bodov (aspoň 6 na jednu dosku). Dosky sa dobre osadia na stenu a pritlačia tak, aby lepidlo dobre priľnulo a dosky boli usadené v rovine. Prebytok lepidla, ktorý sa vytlačí po stranách dosky je treba odstrániť, aby lepidlo nezostalo v škárach medzi doskami. Upevnenie kotvami je možné vo výške min. 20 cm nad úrovňou terénu.

Ochranný náter:

Systémové súvrstvie tepelno izolačného systému sa ukončí cca 15 cm pod úrovňou terénu.
Po jeho vyzretí sa časť, ktorá bude v kontakte zo zeminou, natrie dvomi vrstvami lepidla Capatect 114 tak, aby tento pás presahoval aspoň 5 cm cez spodnú hranu systémového súvrstvia na izolant, a aspoň 5 cm nad budúci zásyp zeminou. Presahujúca časť na hornej hrane môže potom byť opticky krytá dlažbou okapového chodníka.

Spotreba

- izolácia – základný náter: cca 0,2 – 0,3 kg/m2, riedenie 1:1

- izolácia proti vzlínajúcej vode: cca 4 – 6 kg/ m2

- lepenie izolačných dosiek: cca  2,5 kg/ m2

Spotreba materiálu môže kolísať s ohľadom na vlastnosti podkladu. Pre overenie skutočnej spotreby naneste skúšobnú plochu.

Podmienky spracovania

Počas spracovania a vyschýnania nesmie teplota materiálu, podkladu a vzduchu klesnúť pod 2 oC a stúpnuť nad 50 oC. Nepracujte na priamom slnku, na plochách prehriatych slnkom alebo naopak premrznutých, alebo za dažďa.

Sušenie/čas schnutia

Doba schnutia je podľa podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu, sila vrstvy) cca 1 -3 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa tato doba predlžuje.

Čistenie nástrojov

V čerstvom stave čistite náradie vodou. Po zaschnutí materiálu použite organické rozpúšťadlá.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tekutá zložka

Obsahuje Tetramethyl-ol-etindimočovinu, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickou reakciu. Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Prášková zložka

Nebezpečenstvo

Obsahuje cement, Tetraoxid dihlinito- vápenatý

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov. Katalógové číslo odpadu 17 01 01.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy