caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240678/065646_CapaSol_RapidGrund_SK_DE.png

CapaSol RapidGrund

Tixotropný, nestekavý penetračný náter, optimalizovaný pre aplikáciu valcom.
 • Účel použitia

  CapaSol RapidGrund je ideálny pre efektívnu aplikáciu valčekom. CapaSol RapidGrund je priehľadný základný náter pre pevné minerálne podklady, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne savé. Vynikajúci pre ošetrenie  poréznych, savých podkladov, ako  sú omietky, murivo, porézny betón,

  prírodné kamene a ľahký betón, malta a plniva.

  Vlastnosti

  • Aplikácia zabraňujúca odkvapkávaniu
  • Ľahká , rovnomerná aplikácia
  • Prenikajúci základný náter vďaka novej technológii spojiva pri nanášaní valčekom

  Materiálový základ

  Modifikovaná syntetická disperzia / emulzia

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 L

  Farebné odtiene

  Transparentný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca. 1,0 g/cm3

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

  Vhodné podklady

  Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

  Spôsob nanášania

  Neriedený je ideálny pre nanášanie valčekom. Možné je tiež použiť zariadenie Airless, štetec alebo valec.  Pred použitím krátko premiešajte. Zriedenú variantu (s max. 2 dielmi vody) možno nanášať mokré do mokrého pokiaľ nie je podklad  celkom nasýtený, pomocou štetca. Základný náter nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.

  Riedenie

  CapaSol RapidGrund nie je potrebné riediť. V neriedenej forme je zachovaná tixotropná vlastnosť. Ak je to nutné, zrieďte  až 2 dielmi vody, potom sa aplikácia valcom už neodporúča.

  Spotreba

  cca. 50-200 ml / m2, v závislosti na savosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená

  na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +5° C až max. +30° C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.

  Náradie

  Pre aplikáciu použite valec (polyamidový krátky vlas 13-15 mm) alebo štetec.

  Čistenie nástrojov

  Po použití umyte náradie vodou.

  Bezvzduchové nanášanie

  Uhol postreku: 60°

  Tryska: 0,029"

  Striekací tlak: 50 bar

  Upozornenie

  CapaSol RapidGrund nie je vhodný pre vodorovné plochy zaťažené vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje:

  1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

  Likvidácia

  Zvyšky kvapalného materiálu zlikvidujte na zbernom mieste pre staré farby a laky, zvyšky vysušeného / vytvrdnutého zlikvidujte produktu ako stavebný a demolačný odpad alebo komunálny / domáci odpad.

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyakrylová živica, polysiloxan, voda, aditíva, konzervační látky (methylbenzisothiazolinon)

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy