caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231982/064009_SH_Putz_25kg_SK_DE.png

Capatect SH Putz K + R

Štruktúrne omietky s obsahom silikónovej živice minerálneho charakteru.

Účel použitia

Ako vonkajšie vrstvy na všetky neošetrené omietky , betón a na pevne držiace nekriedujúce minerálne a disperzné podkladové plochy. Omietky sú veľmi vhodné ako krycia vrstva na kombinované difúzne otvorené tepelno izolačné systémy Capatect a na systémy sanačných omietok. Štruktúrne omietky Capatect SH Putz K + R sú vysoko difúzne a po vyschnutí hydrofóbne. Preto majú veľmi značnú odolnosť voči znečisteniu a sú do maximálnej miery odolné proti priemyselným odpadovým plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

Podľa danej techniky a zrnitosti možno docieliť rôznych štruktúr.

Vlastnosti

  • ľahké spracovanie
  • vysoká priedušnosť pre vodné páry
  • minimálne pnutie
  • odolné vplyvom poveternosti
  • mechanicky odolné
  • možné spracúvať ručne aj strojne

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg / 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar, široká paleta odtieňov na objednanie.

Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazivosti svetla 25 a viac.

Skladovanie

V chladu, ale ne na mrazu. Skladovateľnosť v originálne uzavretom obale 24 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

  • súdržnosť ≥ 0,3 MPa
  • permeabilita vody v kvapalnej fáze W3
  • priepustnosť pre vodné páry V1
  • trieda reakcie na oheň A2

Základ spojiva

Emulzia silikónových živíc.

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Nové vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Nové omietky je potrebné ponechať podľa počasia 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru za účelom zatvrdnutia. Plochy ktoré uvoľňujú prach, a prípadné zliate miesta je nutné odstrániť.

Staré pevné vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Silno znečistené omietky alebo plochy napadnuté riasami dôkladne očistite riadnym okefovaním alebo vysokotlakovým prístrojom.

Plochy, napadnuté machmi a riasami:

Mechanicky odstráňte, napadnuté plochy napustite dosýta prípravkom Capatox, a nechajte dôkladne vyschnúť.

Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:

Očistite kefou za sucha a celú plochu dobre očistite vodou. Naneste základný náter prípravkom AmphiSilan Koncentrát, riedeným vodou v pomere 1 : 1.

Staré nátery minerálnych alebo disperzných farieb:

Pevné držiace nezvetrané staré nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace zvetrané nátery odstráňte dôkladne obrúsením alebo oškriabaním a chemicky alebo vysokotlakovým prístrojom.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Upozornenie: U extrémne nasiakavých, silno zvetraných alebo chemicky ošetrených podkladových plôch je nutné vopred naniesť základný náter prípravkom AmphiSilan Koncentrát, riedeným vodou v pomere 1 : 1 (spotreba cca 200 až 300 g/m2).

Príprava materiálu

Materiál pred použitím krátko premiešajte. Ak je potrebné, upravte konzistenciu nariedením max. 2 % čisté vody.

Spôsob nanášania

Nanášajte hladítkom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom stave upravte štruktúru plastovým alebo nerezovým hladítkom.

Aby sa zabránilo nepravidelnostiam v štruktúre povrchu, je treba, aby ucelené plochy boli spracované naraz a omietka vždy napojovaná do mokrej vrstvy. K tomu je nutné nasadiť podľa plochy fasády dostatočný počet pracovníkov.

Spotreba

Capatect SH Putz, Reibputz K15: cca 2,4 kg/m2

Capatect SH Putz, Reibputz K20: cca 2,9 kg/m2

Capatect SH Putz, Rillenputz R20: cca 2,6 kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5°C a prekročiť +30 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Nástroje čistite ihneď po použití vodou.

Medzináter

Základní náter: Prípravok Capatect Putzgrund približne v rovnakom farebnom odtieni omietky.

Upozornenie

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte len materiály s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá. Aby sa zachovali špeciálne vlastnosti, nesmú sa výrobky Capatect rady SH miešať s inými výrobkami. Omietky nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je potrebná  lekárska pomoc, mate po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosah deti. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže  vyvolať alergickou reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky neuvedené pod číslom  08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Technické informácie

Bezpečnostné listy