caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/230438/063643_CapaWood_ExpressGrund_750ml_NEE3.png

CapaWood ExpressGrund

Transparentný základný náter

Účel použitia

Bezfarebná impregnácia na báze vody vyhladzujúca povrch a vytvárajúca adhéznu vrstvu na drevené materiály v interiéri a v exteriéri. CapaWood Expressgrund predlžuje životnosť a zlepšuje trvanlivosť následných náterov.

Vlastnosti

  • hlboko preniká do povrchu dreva
  • vysoká ochrana proti vlhkosti
  • umožňuje drevu dýchať
  • ochrana proti plesniam a hubám
  • ľahké spracovanie

Materiálový základ

Alkydová živica

Balenie/veľkosti balenia

0,75 a 2,5 l

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 0,87 g/cm3

Vhodné podklady

Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez oleja, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by nemala presahovať u tvrdého dreva 12% a u mäkkého dreva 15%.

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Nezriedený základný náter naneste bohato v smere textúry dreva 1x plochým štetinovým štetcom. Na čelách a rezných hranách aplikujte ďalšiu vrstvu. Pred finálnou úpravou pomocou lazúr alebo lakov Caparol  počkajte na vyschnutie.

Riedenie

CapaWood ExpressGrund je pripravený k priamemu použitiu , neriedi sa.

Podmienky spracovania

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 5°C.

Sušenie/čas schnutia

Pri cca 20°C a 65% vzdušné vlhkosti je náter po cca 2 - 3 hodinách pretierateľný, zaschnutý  a odolný voči zaťaženiu.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento produkt je „ošetreným výrobkom" v zmysle nariadenia EÚ č. 528/2012 a obsahuje nasledujúcu biocídnu účinnú látku: Jódpropinylbutylkarbamát (CAS č. 55406-53-6), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS č. 2634-33-5. Výrobok nie je nebezpečný v zmysle zákona . Pri manipulácii s chemickými produktmi rešpektujte bežné preventívne a hygienické opatrenia. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 3-iodo-2-propynyl butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. Karta bezpečnostných údajov je dostupná na vyžiadanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 350 g/ l (2010). Tento 

 výrobok obsahuje max. 350 g/l VOC

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie