caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231645/063966_Capadur_Twin_proof_SK_SLO.png

TwinProof

Transparentný ochranný prípravok proti UV žiareniu na drevo vo vonkajšom prostredí s vysokou hydrofóbnou schopnosťou.

 • Účel použitia

  Transparentná lazúra na drevo poskytujúca vysokú ochranu proti UV žiareniu a vlhkosti. TwinProof používajte prednostne pre svetlé dreva ihličnanov, ako smrek, borovica či jedľa. Na tmavých drevinách odporúčame skúšobný náter.

  Vlastnosti

  • vysoko transparentný
  • ochrana proti UV žiareniu vďaka nanotechnológii
  • vysoká ochrana proti vlhkosti
  • ochranný film proti     plesniam a hubám
  • ľahko obnoviteľná tenkovrstvá lazúra
  • riediteľná  vodou
  • modifikovaná polyuretánom
  • nestekavá konzistencia

  Materiálový základ

  akrylová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  0,75 a 5 l

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný  

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom a vysokými teplotami

  Hustota

  cca 1 g/cm3

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále, obmedzene rozmorovo stále aj rozmerovo nestále drevené prvky. Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez uvoľňujúcich sa častí. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13% a rozmerovo stálych dielov, a 15% u obmedzene rozmerovo stálych a rozmerovo nestálych dielov.
  Dodržujte pravidla pre konštrukčnú ochranu dreva, sú predpokladom pre dlhodobú ochranu dreva náterom.
  Odporúčanie pre údržbu natrených drevených častí:

  Dlhodobé odolnosti vplyvom poveternosti je možné dosiahnuť iba pravidelnou a odbornou údržbou

  Príprava povrchu

  Nové drevené konštrukčné súčasti
  Hladký povrch drevených súčasti obrúste v smere vlákien, dôkladné očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živice a smolníky.
  Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz-Grund  alebo CapaWood ExpressGrund.

  Staré neošetrené drevo
  Zašedlý zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé a nosné drevo a dôkladne očistite.

  Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz-Grund  alebo CapaWood ExpressGrund.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte. Nemiešajte s inými produktmi.

  Spôsob nanášania

  Náter nanášajte minimálne 2 x neriedený natieraním, valčekom alebo priemyselnými metódami, napr. strojom Vakumat, náterovými alebo striekacími automatmi. Prvý náter preveďte na všetky strany súčastí. Pred použitím dobre premiešajte. Nikdy nestriekajte alebo nerozprašujte prípravok mimo priestory s príslušným odsávacím zariadením.

  Vodou riediteľné  spojiva majú termoplastické vlastnosti. To znamená, že aj suché nátery sa môžu zlepiť k sebe za vyšších teplôt a pri zaťažení. Pokiaľ existuje tato možnosť, preveďte pri skladovaní alebo balení natrených častí vhodné opatrenia (napr. prekladaním vrstiev).

  Riedenie

  Nerieďte !

  Spotreba

  70 - 100 ml/m2 na jeden náter. 1 liter vystačí cca na 10 m2.

  Drsnosť podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňuje spotrebu.

  Minimálne nanášané množstvo: 200 g/m2

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 8°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Smerné hodnoty pre 100 ml/m2, 23°C, 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu:
  - druhý náter prevádzajte po zaschnutí minimálne za 1 hodinu
  - skladovať diely nad sebou možno minimálne za 8 hodín
  - náter bude plne preschnutý cca za 7 dní

  Doba vysychania je závislá na hrúbke mokrého filmu a na podmienkach pri vysychaní. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu alebo malá výmena vzduchu napr. vplyvom skladovania tesne pri sebe predlžujú vysychanie. Optimálne nastavenie strojov je nutné stanoviť pomocou pokusov.

  Čistenie nástrojov

  Ihneď po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-etándiyl), 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát, dekándiovú kyselinu, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidyl) - dekándioát, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: Kód 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.
  Prázdne obaly : Kód 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/e): 130 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 60 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy