caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231639/063961_Capadur_LazurGel_SK_SLO.png

LazurGel

Tixotropná ochranná lazúra na drevo so zníženou schopnosťou odkvapkávania - zachováva priepustnosť pórov, tenkovrstvová do vonkajších priestorov.
 • Účel použitia

  Na farebné nátery a na ochranu rozmerovo nestálych drevených konštrukčných častí, ako drevených obkladov z dosiek, plotov, šindľov, balkónových zábradlí, debnení í, pergol atď. Ako základný a pomocný náter na obmedzene rozmerovo stále drevené súčasti, ako drevené obklady na drážku a pero, okenice, vráta, hradené konštrukcie apod. Ako základný náter na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti, ako sú okná a dvere.

  Vlastnosti

  • gelovitá konzistencia
  • tixotropná
  • znížená schopnosť odkvapkávania
  • rozpúšťadlo bez obsahu aromatických látok
  • tenkovrstvová
  • zachováva priepustnosť pórov, reguluje vlhkosť
  • vysoký stupeň ochrany proti UV žiareniu
  • jednoduché a príjemné spracovanie
  • jednoduché obnovovanie náteru
  • neodlupuje sa
  • možné pretierať lazúrovacími nátermi s obsahom rozpúšťadiel a vodorozpustnými         lazúrovacími nátermi        

  Materiálový základ

  alkydová živica bez obsahu aromatických látok

  Balenie/veľkosti balenia

  1 a 2,5 L

  Farebné odtiene

  Pomocou staníc ColorExpress  je možné vyrobiť mnoho farebných odtieňov kolekcie  a rôzne farebné odtiene ostatných kolekcií.
  Upozornenie: Niektoré farebné odtiene je možné používať vo vonkajších priestoroch iba obmedzene. Príslušné informácie je možné získať na staniciach ColorExpress.

  Lazúru LazurGel „bezfarebnú" používajte iba ako základný náter pod farebné nátery na egalizáciu nasiakavosti dreveného podkladu, inak nebude zaručená dostatočná ochrana proti UV žiareniu.

  Stupeň lesku

  Hodvábne matná. Lesk sa môže mierne líšiť v závislosti na povrchu dreva.

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 0,90 g/cm3

  Obsah pevných telies

  cca 17 - 20 hmotnostných % podľa pigmentácie

  Vhodné podklady

  Nasiakavé, rozmerovo nestále drevené konštrukčné súčasti. Je možné použiť i ako základný a pomocný náter na obmedzene rozmerovo stále a rozmerovo stále drevené súčasti.
  Podklad musí byť čistý, nosný a zbavený odpuzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie vo vonkajších priestoroch prekročiť u listnatých druhov dreva v priemere 12 % a u ihličnatých druhov dreva v priemere 15 %. Je nutné dodržovať zásady konštrukčnej ochrany dreva. Tieto zásady sú predpokladom ku trvalej ochrane dreva pomocou náterových hmôt.

  Príprava povrchu

  Nové drevené súčasti
  Hladký povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živica a smolníky.

  Staré neošetrené drevo
  Zašednutý a zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé nosné drevo a dôkladne očistite.

  Natreté drevo

  Staré nátery - laky a silnovrstvové lazúry odstráňte až k nasiakavému povrchu dreva. Pevne držiace tenkovrstvové lazúry obrúste, očistite a skontrolujte, ako sa budú nášať s lazúrou LazurGel.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený k použitiu.

  Spôsob nanášania

  Lazúra LazurGel sa môže spracovávať bez rozmiešania.

  Lazúra LazurGel sa spracováva natieraním.

  Riedenie

  Neriedi sa!

  Spotreba

  Natieranie na hladký povrch dreva: cca 80 - 100 ml/m2 na jeden náter podľa nasiakavosti podkladu.

  Natieranie na hrubý povrch dreva (po poreze pílou): cca 200 - 250 ml/m2 podľa nasiakavosti podkladu.

  Nanášané množstvo podľa značky kvality RAL 200 - 250 ml/m2

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5°C

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude lazúra za 12 hodín suchá a schopná pretierania. Nasiakavosť podkladového dreva ovplyvňuje vysychanie a lesk. U druhov dreva s obsahom rôznych iných látok (napr. dub) môže dôjsť k predĺženiu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Okamžite po použití riedidlom Capalac alebo náhražkou terpentínu.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Pozor
  Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Obsahuje 1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2- yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol bután-2-ón-oxím Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: : Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 700g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 680 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy