caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247798/066678_Histolith_Sol_Silikat_Fixativ_SK_SLO.png

Histolith Sol- Silikat fixativ

Sol-silikátový základný náter a riedidlo

Účel použitia

Histolith Sol Silikat fixativ sa používa ako:

  • základný náter k spevneniu a zjednoteniu silno alebo nerovnomerne nasiakavých podkladov
  • riedidlo k riedeniu farby Histolith Sol Silikat

Vlastnosti

  • dobre spevňuje  podklad
  • dobre preniká do podkladu
  • dobre priedušný pre vodné páry a CO2
  • bez obsahu organických rozpúšťadiel

Materiálový základ

Kombinácia spojív na báze vysoko kvalitných alkalických vodných skiel, kremenného solu a organických prísad.

Balenie/veľkosti balenia

Kanisetr 10 l.

Skladovanie

V chladu, ale ne na mrazu. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,1 g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich  sa častí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musí byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musí byt vyzreté aspoň 2 týždne. odporúčanie: slinuté vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch starostlivo očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.

Vysprávky omietok:

Pre vyspravenie omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdnutá. Všetky vysprávky je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a omyť vodou. Pre skladbu náteru odporúčame konzultáciu s naším obchodno technickým zástupcom.

Tehlové murivo:

Pre náter je vhodné výhradne nasiakavé murivo. Povrch starostlivo očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené špárovanie opravte.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy  zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom  Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Pre skladbu náteru odporúčame konzultáciu s naším obchodno technickým zástupcom.

Príprava materiálu

Prípravok sa pred použitím riedi čistou pitnou vodou v pomere 2:1 až 1:1, v závislosti na nasiakavosti podkladu.

Spôsob nanášania

Prípravok sa nanáša štetkou a dobre sa zapracuje do podkladu.

Spotreba

Cca 100 - 200 ml podľa nasiakavosti podkladu. skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu a vzduchu je 8 oC

Sušenie/čas schnutia

Pri 200 C a 65 % vlhkosti vzduchu aspoň 12 hodín.
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.  Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kód odpadu

080112: iné odpadové farby  a laky neuvedené pod číslom 08 01 11

5 01 02 : plastové obaly

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

SW10

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy