caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247844/066691_Histolith_Restauriermoertel_10_KG_SK_SLO.png

Histolith Restauriermörtel

Rýchlo tuhnúca malta na opravy kameňa.

Účel použitia

Reštaurátorská malta na opravy poškodených plôch z prírodného kameňa alebo betónu.

Vlastnosti

  • minerálny charakter
  • odolná mrazu
  • veľmi dobrá spracovateľnosť
  • rýchlo vytvrdzuje
  • hustota malty po 28 dňoch cca 1 900 kg/m3
  • pevnosť v tlaku po 28 dňoch cca 30 N/mm2
  • pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch cca 8 N/mm2
  • priľnavosť k podkladu po 28 dňoch > 1,5 N/mm2
  • veľkosť zrna 1 mm

Materiálový základ

Minerálne hydraulicky tuhnúce spojivá a minerálne plnivá a prísady.

Balenie/veľkosti balenia

10 kg.

Farebné odtiene

Svetlosivý, je možné tónovať max. 10 % tónovacích farieb Histolith.
Ďalej je možné tónovať pigmentmi a tónovacími farbami na vápennej báze. Znášanlivosť s konkrétnymi pigmentmi je nutné pred použitím vyskúšať.

Skladovanie

V suchu, najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby. Znížený obsah chromanov je zaistený 6 mesiacov od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Prírodný kameň (pieskovec, vápenec), cementová omietka alebo betón. Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, bez uvoľňujúcich sa častíc a suchý.

Príprava povrchu

Zvetrané časti odstráňte. Okraje opravovaného miesta ohraničte pod uhlom 45 – 60°, vrstva nanášanej malty nesmie ani na okrajoch dosiahnuť takmer nulové hodnoty. Pred reprofiláciou silne zúžených miest alebo zavesených alebo vyložených dielov najskôr mechanicky pomocou príchytiek upevnite vhodné armovanie (napr. z nehrdzavejúcich oceľových drôtov). Kameň, ktorý na povrchu uvoľňuje zrná piesku, spevnite vhodným prípravkom.

Príprava materiálu

Maltu Histolith Restauriermörtel premiešajte dôkladne (aspoň 2 minúty) elektrickým miešadlom s čistou vodou. Množstvo pridanej vody je cca 20 % objemovo. Lehota spracovateľnosti je pri 20 °C cca 20 minút. Vyššie teploty lehotu spracovateľnosti skracujú, nižšie predlžujú.

Spôsob nanášania

Podklad navlhčite. Maltu Histolith Restauriermörtel najskôr naneste v tenkej vrstve na matne vlhký podklad. Potom naneste potrebnú vrstvu materiálu a lyžicou alebo špachtľou dôkladne zhutnite. Zvlášť hlboké poškodenia opravujte vo viacerých vrstvách.
Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm.
Maximálna hrúbka vrstvy na jeden pracovný krok 40 mm.

Spracovanie povrchu:

Štruktúru opravovaného miesta vytvorte špachtľou, lyžicou, penovým hladidlom alebo iným vhodným náradím najlepšie v priebehu vytvrdzovania malty. Správny okamih závisí silno od podkladu a teploty pri spracovaní, a treba ho vyskúšať priamo na mieste.

Spotreba

Cca 1.600 g/m2 /1mm hrúbky suchej vrstvy.

Podmienky spracovania

Teplota +5 – +30 °C, platí pre podklad aj okolitý vzduch.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je povrch po 24 hodinách suchý a je možné ho ďalej pretierať. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vysychanie predlžujú. V každom prípade musí byť pred náterom povrch dosvetla suchý.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití čistou vodou.

Upozornenie

Rýchlemu vysychaniu vplyvom slnečného žiarenia, vysokej teploty alebo vetra treba zabrániť vhodným opatrením.

Povrchové úpravy:

Na povrchové úpravy použite iba materiály vysoko priedušné pre vodné pary. Odporúčame použitie silikátových farieb Histolith alebo silikónových farieb AmphiSilan.

Zakrývanie:

Okolie opravovaných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované povrchy, klinker, prírodný kameň, kovy a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Reaguje alkalicky. Dráždi kožu. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosah deti.. Zamedzte styku s kožou a očami. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Nevdychujte prach.

Bližšie informácie viďte v Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na likvidáciu odovzdávajte iba celkom vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako stavebný odpad.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie