caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246360/066523_kristallin_SK_SLO.png

Histolith Kristallin

Dvojzložková silikátová farba

Účel použitia

Histolith Kristallin je zvlášť vhodný na renováciu historických budov. Pomocou Histolith Kristallin je možné vytvoriť fasádne nátery podobné vápenným, s vysokou stálosťou farieb a výbornými stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami.

Vlastnosti

Dvojzložkový silikátový náterový systém bez organických  prísad s vysokou odolnosťou vplyvom poveternosti a brilanciou farieb.

 • minerálne svetlostále pigmenty
 • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd < 0,01 m
 • je výborne priedušný pre CO2
 • trvale prekremeňuje s podkladom
 • nenapučiava
 • nehorľavý
 • odolný zmývaniu a oteru
 • bez organických rozpúšťadiel
 • nasiakavosť vody je závislá od podkladu
 • hustota: cca 1,75 g/cm3

Materiálový základ

Draselné vodné sklo, minerálne svetlostále pigmenty a minerálne plnivá.

Balenie/veľkosti balenia

Histolith Kristallin farebná zložka: 10 l

Histolith Kristallin Fixativ: 10 l

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe je možné tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Na záverečný náter na ucelenej ploche použite iba materiál rovnakej výrobnej šarže alebo viac šarží najskôr premiešajte vo väčšej nádobe.

Farebná stálosť podľa BFS 26:

Trieda A

Skupina 1

Stupeň lesku

Matný

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Skladovateľnosť:

Histolith Kristallin farebná zložka: 6 mesiacov

Histolith Kristallin Fixativ: 12 mesiacov

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

 • Sd < 0,01 m
 • hustota: cca 1,75 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

-

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Najmenšia hrúbka vrchnej omietky je 5 mm. Ľahčené omietky nie sú vhodné. Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Kristallin Fixativ, riedený v pomere 2:1 až 1:1 vodou podľa nasiakavosti podkladu.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Prírodný kameň:

Vhodný je iba nasiakavý prírodný kameň, vhodnosť náteru dopredu vyskúšajte. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Impregnácia:

Na fasádach so zvýšenou expozíciou poveternosti alebo v oblasti odstrekujúcej vody je možné životnosť náteru predĺžiť impregnáciou prostriedkami Histolith Fassadsenschutz alebo Histolith Aqua Fassadenschutz. Impregnáciu je možné nanášať najskôr 7 dní po nátere.

Príprava materiálu

Zmiešajte navzájom 10 litrov (1 balenie) Histolith Kristallin farebná zložka a 5 litrov Histolith Kristallin Fixativ. Dôkladne premiešajte do homogénnej hmoty základné farby. Na miešanie používajte iba čisté nástroje.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov nanášajte materiál najlepšie štetkou.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Medzi jednotlivými vrstvami dodržujte technologické prestávky najmenej 12 hodín.

Základný náter:

Silne alebo nerovnomerne nasiakavý podklad: Základný náter Histolith Kristallin Fixativ riedený vodou v pomere 1:1 až 2:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Slabo nasiakavé podklady: základný náter základnou farbou riedenou max. 20 %. Na riedenie základnej farby používajte vždy Histolith Kristallin Fixativ riedený 1:1 vodou.

Pomocný náter základnou farbou:

Podľa stavu podkladu rieďte max. 10 %. Na omietky s jemnými sťahovacími trhlinami použite základnú farbu s prídavkom cca 20 % Histolith Schlämmquarz.

Záverečný náter základnou farbou:

Náter rieďte max. 5 %.

Spotreba

Histolith Kristallin Fixativ ako základný náter: cca 70 – 100 ml/m2.

Histolith Kristallin farebná zložka: cca 130 – 150 ml/m2  na jednu vrstvu na hladkom podklade.

Histolith Kristallin Fixativ ako spojivo: cca 65 – 75 ml/m2 na jednu vrstvu na hladkom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Podľa stavu podkladu a vplyvov poveternosti môže dochádzať k zmenám odtieňa a tvorbe škvŕn. Odporúča sa vykonať testovací náter na overenie vhodnosti náteru na konkrétny podklad. Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.  Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Produktový kód farby a laky

BSW10

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy