caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/202629/059194_CAPAROL_Samtex_2-czarne_PL.png

CAPAROL Samtex 2

 • Účel použitia

  Interiérová vinylová farba Caparol Samtex 2 je určená pre trvalé nátery na všetky obvyklé vnútorné plochy vhodné pre disperzné farby. Vďaka svojim vlastnostiam je výborná pre maľovanie , kde hrá dôležitú úlohu čas, zakrýva malé nedokonalosti podkladu a hladký povrch umožňuje správnu priľnavosť a možnosť ďalšieho pretierania v budúcnosti. 

  Vlastnosti

  - riediteľná vodou
  - s nízkym zápachom
  - minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá
  - vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom

  Materiálový základ

  Polyvinylacetátová živičná disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 l; 10 l

  Farebné odtiene

   Báza 1 (B1): biela
  Báze 3 (B3): transparentná
  Farbu CAPAROL Samtex 2  je možno  tónovať v systéme ColorExpress

  Stupeň lesku

  Hloboko matná < 10 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.
  Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení  minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  podľa normy STN EN 13 300: trieda 2

  Kontrastný pomer

  trieda 3 pri spotrebe 7,5 m2 / l na jednu vrstvu

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (<100 mikrónov)

  Hustota

  cca 1,5 g / cm3

  Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

  sd <0,2 m

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

  Príprava povrchu

  Vnútorné omietky skupín PII a PIII
  Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne,
  nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo
  CapaSol LF.
  Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV
  Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená
  glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.
  Sadrové dosky
  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol
  Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti
  prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.
  Sadrokartónové dosky
  Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite
  prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund,
  SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s
  nebezpečenstvom zafarbenia, preveďte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.
  Betón
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.
  Pórobetón
  Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1: 3.
  Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav
  Nosné nátery
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte
  základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.
  Nenosné nátery
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na
  slabo nasiakavé hladké plochy preveďte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé
  porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.
  Nátery glejovými farbami
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.
  Nedržiace tapety
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom
  Caparol-Tiefgrund TB.
  Plochy napadnuté plesňami
  Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy
  napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Preveďte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách preveďte finálny náter prípravkom Indeko-W.
  Malé defektné miesta
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.
  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho
  prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.
  Drevo a drevené materiály
  Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami  Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Použite štetec, valček alebo striekacie prístroje
  nanášania prístrojom airless:
  uhol nástreku: 50°
  tryska: 0,021 - 0,026"
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  Riedenie

  Farbu CAPAROL Samtex 2 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5%
  pitnej vody.

  Spotreba

   Cca 100 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách
  sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad
  Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 2 hodinách, keď je podklad "teplo-suchý" na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenie

  Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / a): 30 g / l (2010).
  Tento výrobok obsahuje max. 1 g / l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk