caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/227021/063486_SylitolBio-Innenfarbe_PL.png

Sylitol Bio Innenfarbe

 • Účel použitia

  Na kvalitné nátery stien a stropov vo všetkých obytných priestoroch, v školách, škôlkach, verejných budovách i ako nátery v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Zvlášť vhodná na nátery minerálnych podkladov ako sú omietky, betón, murivo z vápenopieskových tehál, systém sanačných omietok Capatect, sklená tkanina Capaver i na reštaurovanie nosných minerálnych alebo silikátových náterov. Nátery farbou Sylitol Bio Innenfarbe sú baktericídne, majú veľkú difúznu schopnosť a dodávajú podkladu schopnosť výmeny vlhkosti. Vdaka svojej prirodzenej zásaditosti a vysokej priepustnosti vodných pár tiež znižuje riziko vzniku plesní.

  Vlastnosti

  • ekologická s minimálnym zápachom
  • vysoko odolná proti čisteniu, vyhovuje triede oderu za mokra 2 podľa normy STN EN13300
  • vysoko difúzna, hodnota sd H2O < 0,02 m podľa normy STN 1062
  • vysoká krycia schopnosť
  • ľahké spracovanie
  • vhodná pre alergikov
  • nehorľavá A2, podľa normy DIN 4102

  Materiálový základ

  Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi

  Balenie/veľkosti balenia

  B1: 10 L a 2,5L
  B3: 11,75L a 2,375L

  Farebné odtiene

  Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku. Sje možné strojovo tónovať v systéme
  Možnosť tónovať tónovacími farbami Sylitol. Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo zamiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.

  Vlastnost "Vhodná pre alergikov" sa vzťahuje na biely odtieň. Tónovaním možno ovplyvňovať receptúru farby Silitol Bio s ohľadom na obsah alergénov.

  Stupeň lesku

  Matná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  Trieda 2,podľa STN EN 13 300

  Kontrastný pomer

  Trieda 2, pri spotrebe 7m2/l podľa STN EN 13 300

  Maximálna veľkosť častíc

  Jemná < 100 µ

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd H2O < 0,02 m

  Upozornenie

  Pozor Aby bolo možné získať špeciálne vlastnosti výrobku, nemiešajte farbu s inými materiálmi.
  Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá. Nepoužívajte na lakované plochy, na podklady s vykvitaním solí, na plastové a drevené konštrukčné súčastí.
  Zakrývanie:

  Okolie natieraných plôch, zvláštne sklo, keramiku, lakované plochy, kabrinec, prírodný kameň.

  Vhodné podklady

  Všetky povrchy stien v interiéri vhodné pre náter silikátovou farbou. Podklad, ktorý neobsahuje kremeň, treba opatriť základným náterom Caparol Haftgrund. Farba je mimoriadne vhodná na povrchové úpravy sanačných omietok Capatect.

  Príprava povrchu

  Vápenné, vápennocementové a cementové omietky:
  Nové omietky ponechajte 2 -4  týždne bez náteru, aby stvrdli. Omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú slinutú vrstvu je potrebné odstrániť. Omietky, ktoré uvoľňujú piesok, spevnite Koncentrátom Sylitol.

  Betón:
  Vnútorné betónové plochy očistite kefou a zbavte prachu. Ak sa vyskytujú cementové kaly, odstráňte ich mechanicky. Odstráňte prípadná znečistenie od odbedňovacieho oleja, tukov a voskov. Vydrolené a poškodené miesta opravte cementovým tmelom.

  Staré minerálne nátery:
  Pevne držiace minerálne nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace minerálne nátery odstráňte obrúsením alebo oškrabaním.

  Nátery glejovými farbami:
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund a nechajte dobre vyschnúť.

  Plochy napadnuté plesňou:
  Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený k použitiu. Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

  Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

  Uhol postreku: 40°-50°
  Tryska: 0,017"
  Striekací tlak: 150-180 barov

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Základný náter: Koncentrát Sylitol, zmiešaný s vodou v pomere 1:1, pri silne alebo rozdielne nasiakavých podkladov.
  Pomocný náter: Farba Sylitol Bio, riedená max. 5% pitnej vody.
  Finálny náter: Farby Sylitol Bio, riedená max 5% pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 0,28L/m2 pre pomocný a krycí náter na hladkom podklade.

  Podmienky spracovania

  Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +8° C

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20oC a 65% vzdušnej vlhkosti bude farba na povrchu vyschnutá za 4 – 6 hodín, za 12 hodín bude schopná ďalšieho náteru. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Draselné vodné sklo, disperzia polyakrylátovej živice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk