caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224820/063125_Primacryl_25kg_CZ.png

Primacryl

Maliarska vnútorná farba s výnimočnou  belosťou
 • Účel použitia

  Pre dobre kryjúce a ekonomicky výhodné nátery vnútorných stien a stropov, ktoré nie sú vystavené väčšiemu namáhaniu. Primacryl je zdravotne nezávadná farba, je vhodná do priestorov, kde sa vyrábajú alebo skladujú potraviny, k nepriamemu  styku s potravinami.

  Vlastnosti

  - Riediteľná vodou
  - Pri aplikácii takmer bez zápachu
  - Bez organických rozpúšťadiel
  - Difúzna
  - Šetrná k životnému prostrediu

  Materiálový základ

  Akrylátová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  7, 15, 25 a 45 kg

  Farebné odtiene

  Biela. 
  Pri tónovaní doporučujeme celé tónované množstvo navzájom premiešať, aby sa zabránilo nepravidelnostiam vo farebnom odtieni. Tónovatelné v systeme Colorexpress.

  Stupeň lesku

  matný

  Skladovanie

  V chlade, ale nie na mraze. Skladovacia stabilita v originálnych uzavretých nádobách 12 mesiacov.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  podľa STN EN 13 300: trieda 4

  Kontrastný pomer

  trieda 2 pri výdatnosti 3,3 m2/kg

  Hustota

  cca 1,53 g/cm3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy stien v interiéry.

  Príprava povrchu

  Vápenocementové a cementové omietky:
  Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.
  Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

  Sadrové omietky:
  Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF,  Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky zo slinutou vrstvou napred obrúste a očistite od prachu.

  Sadrové dosky:
  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

  Sadrokartónové dosky:
  Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Preveďte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF,  Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich  látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

  Pórobetón:
  Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

  Drevo a drevené materiály:
  Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. 
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.  

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na bázy umelej živice a minerálne nátery odstráňte. 

  Nátery glejovými farbami:
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. 

  Nenatrené hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:
  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety:
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Napadnuté miesta plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí ich natrite farbou Indeko-W (zistite príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

  Plochy zo škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:
  Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

  Malé defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadné preveďte dodatočný základný náter.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Možné aplikovať striekaním, valcom alebo štetkou.
  Aplikujte 1 – 2 nátery.

  Riedenie

  Primacryl  je pripravený k priamemú použitiu, neriedi sa , v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

  Spotreba

  Cca 0,3 kg/m2 na dva nátery na hladkom podklade.
  Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5° C.
  Pri 20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).
  Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Akrylátová disperzia, oxid titaničitý , kremičitanové a vápenné plniva, voda, aditíva.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi
  pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie