caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/281531/074271_Indeko-plus_KF_CapaGreen_SK_SLO.png

Indeko-plus KF

Biela prémiová farba najvyššej kvality, ktorá je celkom bez konzervačných prostriedkov a je vhodná pre alergikov.

 • Účel použitia

  Na kvalitné nátery stien a stropov na všetky vnútorné plochy. Farba Indeko-plus KF má dvojitú kryciu schopnosť, takže väčšinou postačí jeden náter. Vysychá veľmi rýchlo, je bez zápachu a je teda zvlášť vhodná do objektov, ktoré je potrebné rýchlo vymaľovať alebo rekonštruovať a znovu používať. Indeko-plus KF je vhodné použiť pre nemocnice, domovy dôchodcov, obchodné domy, hotely, reštaurácie, kancelárie, školy, škôlky, lekárske ordinácie, úrady aj súkromný bytový sektor. Indeko-plus, Indeko-plus KF a Indeko-W sú vhodné na použitie do potravinárskeho priemyslu na nepriamy kontakt s potravinami. Indeko-plus spĺňa kritériá na použitie pre alergikov a je odolný proti dezinfekčným prostriedkom.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • s minimálnym zápachom
  • bez obsahu zakaľujúcich látok
  • dvojitá krycia schopnosť
  • vynikajúca priľnavosť a plniaca schopnosť
  • vysoká bielosť
  • odolná proti žltnutiu
  • jednoduché spracovanie

  Materiálový základ

  Polyvinylacetátová živičná disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  5 a 12,5 lt

  Farebné odtiene

  Biela

  Stupeň lesku

  Tupo matná < 5 (uhol 85°) podľa STN EN 13 300

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  trieda 1 podľa normy STN EN 13 300

  Kontrastný pomer

  trieda 1 pri spotrebe 8 m2/l

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,4 g/cm3

  Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

  sd < 0,1 m

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  ++---
  (+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (-) nevhodné

  Vhodné podklady

  Podklady musí byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

  Príprava povrchu

  Vnútorné omietky skupín P II a P III

  Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok, použite základný náter Dupa-Putz Festiger, Grundier konzentrat LF alebo HaftGrund EG.

  Strojové sadrové omietky alebo vápenné omietky skupiny P IV

  Aplikujte základný náter HaftGrund EG. Omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter CapaSol RapidGrund

  Sadrové dosky

  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Na silno zhutnené hladké dosky následne použite ako základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravok HaftGrund EG.

  Sadrokartónové dosky

  Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom HaftGrund EG. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

  Betón

  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

  Pórobetón

  Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund  zriedeným pitnou vodou v pomere 1 : 2 Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál Natierajte bez predchádzajúcich úprav

  Nosné nátery

  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom HaftGrund EG.

  Nenosné nátery

  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom HaftGrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Dupa-Putz Festiger. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Nátery glejovými farbami

  Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom

  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety

  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Plochy napadnuté plesňami

  Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

  Malé defektné miesta

  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord Spachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

  Drevo a drevené materiály

  Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Spôsob nanášania

  Natieranie, natieranie valčekom alebo striekanie bez stlačeného vzduchu.

  Nanášanie striekaním bez stlačeného vzduchu:

  Uhol postreku: 40°-50°
  Tryska: 0,017"
  Striekací tlak: 120-130 barov

  Riedenie

  Materiál pred použitím premiešajte. Farbu Indeko-plus KF odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5 % pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Pred spracovaním prekontrolujte správnosť odtieňa na skúšobnej ploche. Na ucelenú plochu aplikujte farbu s rovnakou výrobnou šaržou.

  Spodná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad
  Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenie

  Aby ste predišli farebným prechodom, aplikujte mokrú farbu do mokrej bez prerušenia.

  V prípade použitia Dupa-Putz Festiger v interiéroch sa môže uvoľňovať typický zápach z rozpúšťadiel. Zaistite vetranie miestností.

  Posudky

  ■ Zkúška materiálu "Vhodné pre alergikov" vydaná TÜV NORD
  ■ Certifikát pre nepriamy styk s potravinami
  ■ Zkúšky o určeni odolnosti výrobku Indeko-plus voči desinfekčným prostriedkom

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Disperzia polyvinylacetátovej živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy