caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231802/063980_AmphiSilan-plus_SK_SLO.png

AmphiSilan-plus

Kapilárna hydrofóbna fasádna farba na báze silikónovej živice minerálne matným leskom. Vysoko vodoodpudivá. Nová kombinácia spojiva a plniva, aby bol vzhľad fasád čistý

 • Účel použitia

  Vplyvom novo vyvinutej kombinácie silikónové živice a spojiva a nanoštruktúrneho spojenia pigmentu a plniva sa značne znižuje citlivosť na znečisťovanie. Na nátery fasád, ktoré odpudzujú dažďovú vodu a sú vysoko priepustné pre vodné pary, na omietkach a minerálnych podkladoch i na renovačné nátery na pevne držiacich silikátových a matných disperzných farbách, na omietkach na báze umelých živíc a neporušených vonkajších tepelno izolačných systémoch.

  AmphiSilan-plus v sebe spojuje výhody osvedčených disperzných farieb a klasických silikátových farieb. AmphiSilan-plus má minerálnu základnú štruktúru, nevytvára film, je vysoko priepustný pre vodné pary a kyselinu uhličitú a vytvára minerálne matný povrch, ktorý je podobný vápenným farbám. Tieto vlastnosti predurčujú AmphiSilan-plus i pre využitie na objektoch v pamiatkovej starostlivosti a na omietkach s vysokým obsahom vápna.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, ekologický a s minimálnym zápachom
  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • značná vodoodpudivosť
  • minimálne pnutie, nie je termoplastická
  • minimalizovaná citlivosť na znečistenie, udržuje fasádu dlho čistú
  • nevytvára film, je mikroporézna
  • nevytvára sa kapilárne aktívna  suchá zóna
  • ľahké a elegantné spracovanie
  • priepustný pre CO2
  • dobrá krycia schopnosť
  • odolný proti agresívnym škodlivinám vo vzduchu

  Materiálový základ

  Emulzia silikónovej živice

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 lt, 10 lt

  Farebné odtiene

  AmphiSilan-plus je možné tónovať strojovo v systéme ColorExpress v kolekciách farieb 3D-System, CaparolColor, AlpinaColor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a do mnoho ďalších farebných odtieňov dostupných na trhu.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  s d 0,05 m, třída V1 

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  w 0,08 [kg/(m2 .h0,5)], třída W3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád.

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Omietky vápenné, vápenno cementové a cementové:
  Nové omietky nechajte 2 – 4 týždne bez ošetrenia. Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne vytvrdené a vyschnuté. Otieraný povrch omietok alebo povrch, ktorý uvoľňuje prach, a zliate vrstvy odstráňte.
  Staré omietky očistite mechanicky alebo prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov. Preveďte základný náter prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.

  Staré silikátové farby a omietky:
  Pevné držiace vrstvy očistite mechanicky alebo prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov.
  Nedržiace a zvetrané vrstvy odstráňte odrhnutím, obrúsením alebo oškriabaním.
  Základný náter sa prevedie prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.

  Nosné vrstvy omietok na báze umelých živíc a neporušené tepelno izolačné kombinované systémy:
  Staré omietky očistite vhodnou metódou. Pri čistení za mokra nechajte plochy pred ďalším ošetrením dobre preschnúť. Preveďte základný náter AmphiSilan LF koncentrát.
  Nové omietky natierajte bez predchádzajúcej úpravy. U minerálnych štruktúrnych omietok preveďte základný náter AmphiSilan LF koncentrát.

  Nenosné vrstvy lakov, disperzných farieb alebo vrstvy omietok na báze umelých živíc:
  Odstráňte bezo zvyšku vhodnou metódou, napr. mechanicky alebo chemicky a dodatočným očistením prúdom vysokotlakovej horúcej vody pri dodržovaní zákonných predpisov.
  Preveďte základný náter základný AmphiSilan LF koncentrát.
  Prvý náter preveďte prípravkom AmphiSilan-Compact.

  Tehlové pohľadové murivo:
  Pre nátery sú vhodné iba lícovkové alebo kabrincové tehly bez obsahu cudzích látok, odolné proti mrazu. Murivo musí byť vyškárované bez trhlín a nesmie obsahovať soli.
  Základný náter sa prevádza prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Ak sa na prvom nátere prípravkom AmphiSilan Plus alebo AmphiSilan-Compact objavujú na hnedo zafarbené miesta, je nutné finálny náter previesť farbou Synthesan.

  Murivo z vápenopieskových tehál:
  Pre nátery sú vhodné iba lícové tehly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých alebo zafarbujúcich cudzích látok, ako sú hrudky piesku alebo hliny. Vyškárovanie musí byť prevedené bez trhlín. Otieraný povrch očistite. Miesta s vykvitaním solí očistite kefou za sucha.
  Základný náter prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Prvý náter prípravkom AmphiSilan-Compact.

  Plochy napadnuté hubami alebo riasami:
  Natierajte špeciálnou farbou ThermoSan alebo Carbosol.

  Plochy s vykvitaním solí:

  Vykvitanie solí odstráňte za sucha kefou. Základný náter sa prevedie prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Pri náteroch plôch s vykvitaním solí nie je možné preberať trvalú záruku za náter alebo za potlačenie vystupovania solí.

  Poškodené miesta:
  Malé poškodené miesta opravte jemným fasádnym tmelom Sylitol Fassadenspachtel. Veľké poškodené miesta do 20 mm je potrebné opravovať prednostne fasádnym tmelom Histolith Fassadenspachtel.
  Zatmelené miesta opatrite základným náterom.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Spracovávajte štetcom, valčekom a striekacími prístrojmi airless.

   

  Nanášanie prístrojom airless:

  AmphiSilan Plus/AmphiSilan-Compact:

  Technická informácia
  Uhol nástreku: 50°
  tryska: 0,021 - 0,026 "
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  AmphiSilan LF koncentrát:
  Uhol nástreku: 20 - 50°
  tryska: 0,015 "
  tlak nástreku : 60 bar

  Riedenie

  V prípade potreby rieďte max. 10% čisté vody.

  Spotreba

  Hodnoty spotreby platia pre náter na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba prislúchajúco zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.
  AmphiSilan Plus: cca 150 - 200 ml/m2.
  AmphiSilan LF koncentrát: cca 150 - 200 ml/m2, podľa povahy a nasiakavosti podkladu.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C a maximálna teplota +30°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  POZOR
  Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov a napojení, natierajte väčšie plochy naraz, pokiaľ je farba mokrá. Pri spracovaní formou nástreku pomocou prístroja Airless farbu dostatočne premiešajte a prelejte cez sito. Nepoužívajte na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody. Pri fasádnych plochách, ktoré sú vystavené silnejšiemu než bežnému pôsobeniu vlhkosti vplyvom špeciálnych podmienok v objekte alebo vplyvom prírodných poveternostných vplyvov, existuje zvýšené riziko tvorby rias a húb. Preto doporučujeme na ohrozené plochy použiť náš špeciálny produkt ThermoSan alebo CarboSol. Tento produkt obsahuje účinné látky, ktoré časovo oddialia počiatok rastu húb a rias.  

  Sušenie/čas schnutia

  Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je prípravok vyschnutý na povrchu za 2 - 3 hodiny, za 12 hodín ho možno pretierať. Vyschnutý bude za 2 - 3 dni. Pri nižších teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu dodržujte dlhšiu dobu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenie

  Okolie natieraných plôch starostlivo zakryte. Postriekané miesta na lakovaných plochách, na skle, keramike, kovoch a prírodnom kameni okamžite umyte.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 50 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Silikónová živica, disperzia akrylátovej živice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, silikáty, voda, prostriedky na tvorbu filmu, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk