caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/226657/063333_Capamur_Finish_10L_B1_HU.png

Capamur Finish

Silikónom vylepšená fasádna farba odolná voči poveternostným vplyvom.

 • Účel použitia

  Farba Capamur Finish sa hodí zvlášť na nové, nenatrené omietky aj na renovačné nátery na dostatočne priľnavých starých náteroch a pevných nosných podkladoch. Zosilnenie siloxanom dodáva optimálnu ochranu proti vlhkosti, poprípade vysokú priepustnosť pre vodné pary a dostatočnú priepustnosť pre CO2.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • s minimálnym zápachom
  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • priepustná pre CO2
  • odolná proti oderu
  • vynikajúca krycia schopnosť
  • ľahké spracovanie

  Materiálový základ

  Akrylát zosilnený siloxanom

  Balenie/veľkosti balenia

  10 a 2,5 L – šedé vedrá

  Farebné odtiene

  Biely. Tónovanie v systéme ColorExpress je možné strojovo tónovať v kolekciách farebných odtieňov systému Caparol Color, Caparol 3D, RAL a mnohými ďalšími farebnými odtieňmi dostupnými na trhu.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,64 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  podľa EN 1062: stredná, trieda V2

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  stredná, trieda: W2

  Upozornenie

  Okolie natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové prvky starostlivo zakryte. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracúvajte farbu naraz, pokiaľ  je mokrá.

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád.

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Nové vysokohydraulické vápenné omietky, vápenno-cementové a cementové omietky:
  Nové omietky majú byť vyschnuté na povrchu a dostatočne zatvrdnuté (nechajte 2 – 4 týždne vyschnúť bez náteru). Odstráňte omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú spekanú vrstvu.

  Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

  Staré pevné omietky, škrabané, striekané a ušľachtilé omietky:
  Silne znečistené plochy dôkladne očistite vysokotlakovým čističom. Miesta s výskytom rias napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte cca 24 hodín pôsobiť.

  Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:
  Dôkladne okefujte. Napustite dosýta základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokrej vrstvy.

  Vápenno-cementové a cementové omietky:
  Na pevné, normálne nasiakavé omietky aplikujte Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

  Existujúce omietky disperzné a silikónové:
  Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Aplikujte prvý náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

  Existujúce silikátové nátery a podklady:
  Očistite povrch mechanicky a tlakovou vodou. Odstráňte nesúdržné podklady uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden Capagrund

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok. V prípade uvoľňovania piesku použite Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

  Pórobetón:
  Základný náter Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrund

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte Capagrund

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom a disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

  Plochy napadnuté plesňou:
  Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Dôležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natrite fasádu neriedeným prípravkom Caparol Tiefgrund LF alebo Capagrunda následne dve vrstvy Capamur Finish

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanesením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aplikujte dva nátery.

  Riedenie

  Fasádna farba Capamur Finish je pripravená k aplikácii. V prípade potreby zrieďte maximálne do 5%

  pitnou vodou.

  Spotreba

  Cca 0,25 – 0,35 l/m2 na dva nátery na hladkom podklade.
  Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Spracúvajte pri teplote vyššej než +5° C. Minimálna teplota +5° C platí pre okolitý vzduch aj teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a vysychaní. Neaplikujte farbu pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti (hmle).

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20° C a 65% vzdušnej vlhkosti je farba na povrchu suchá po cca 4 – 6 hodinách, po 24 hodinách odolná proti dažďu.  Ďalšiu vrstvu je možné aplikovať po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Pri zaobchádzaní s chemickými produktmi dodržujte  bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia.   Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Nevylievajte do kanalizácie. Určené na priemyselné spracovanie.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk