caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68095/CAPI001055_IEPIC_Metallocryl_interior_CZ.png

Metallocryl Interior

 Lesklá disperzná farba s metalickým vzhľadom na vnútornépoužitie
 • Účel použitia

  Metallocryl interior je lesklá disperzná farba so špeciálnymi metalickými pigmentmi pre nátery vnútorných stien. Obzvlášť vhodná pre interiéry reprezentačných priestorov, ako kancelárske budovy, banky, diskotéky a podobné priestory.

  Vlastnosti

  • Bez obsahu organických rozpúšťadiel a s minimálnymi emisiami
  • Riediteľná vodou
  • Šetrná k životnému prostrediu, so slabým zápachom
  • metalický efekt

  Materiálový základ

  Disperzia syntetických živíc

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 5 L

  Farebné odtiene

  Kovovo strieborný. Základný materiál je približne v odtieni Venato 45 MET podľa vzorkovníka 3D plus. Pomocou technológie Color Express možno tónovať v širokej škále farebných odtieňov. Pri objednaní aspoň 100 L jedného odtieňa je možné materiál dodať natónovaný z výroby.

  Pri tónovaní technológií ColorExpress používajte kolekciu "CD-Metallocryl" ako k tónovaniu samotného materiálu, tak k tónovaniu podkladového náteru Amphibolin. Pri tónovaní podľa kolekcie 3D plus môže dôjsť k drobnej odchýlke vzhľadu danej metalickou charakteristikou.

  Stupeň lesku

  lesklá

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  trieda 1 podľa STN EN 13 300

  Hustota

  cca 1,0 g/cm3

  Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

  Sd =0,6 m

  Vhodné podklady

  Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a bez uvoľňujúcich sa častí.

  Príprava povrchu

  Prípravu jednotlivých druhov podkladu vykonajte podľa technickej informácií Amphibolin.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte a miešanie pravidelne opakujte i v priebehu práce.

  Spôsob nanášania

  Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom. Cez orezané okraje treba naniesť vrstvu rovnakým štýlom, ako v ploche. Používajte valčeky so stredne dlhým vlasom (12 - 16 mm), ktoré nezanechávajú na okrajoch pruhy s väčším množstvom materiálu.

  Aby sa docielilo rovnomerného povrchu, je potrebné ucelené plochy nanášať naraz, materiál rovnomerne naniesť krížovými ťahy, a nakoniec "uhladiť" ťahy valčekom v jednom smere.

  Pri nanášaní nástrekom by mohlo dôjsť k nepravidelnostiam vo farebnom odtieni, preto sa tento spôsob nanášanie neodporúča.

  Na hladkom podklade možno docieliť zaujímavého vzhľadu, ak sa materiál po nanesení valčekom krížovo rozotrie oválnym štetcom alebo hladidlom Arte Twin.

  Metallocryl interior možno použiť aj na štruktúrované plochy. Hladké, jemne štruktúrované plochy, alebo plochy s problematickým osvetlením nedá natierať tak, aby neboli vidieť ťahy po valčeka alebo štetca.

  Atraktívneho povrchu možno dosiahnuť aj vtedy, ak sa použije Metallocryl Interior ako podkladový náter pod lazúru Arte Lasur alebo Arte Lasur Color.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Metallocryl interior obsahuje pigmenty, ktoré reakciou so zásadami alebo kyselinami, najmä v spojení¨s vyššou vlhkosťou, menia farbu. Preto sa odporúča na nenasiakavé alkalické podklady ako základný náter Disbon 481 Uniprimer. Ako krycí základný náter použite Amphibolin. Iný výrobok nie je ako základný náter vhodný. Farebný odtieň by mal zodpovedať záverečnému náteru. Pri použití technológie ColorExpress použite na tónovanie farebnú kolekciu CD Metallocryl.

  Dvojnásobný krycí náter Capadecor Metallocryl interior neriedený (alebo prvá vrstva max 5%).

  Fantastic Fleece
  Pre náter sú vhodné len tapety so vzorom z kremičitého piesku (Lino a Tira). Jeden rovnomerný
  náter Capadecor Metallocryl interior, riedený max. 10% vody, alebo lepšie neriedený.

  Spotreba

  Cca 0,1 l / m2 na jednu vrstvu na ľahko štruktúrovanom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba

  primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty na spracovanie:
  +5 °C pre materiál, podklad a okolitý vzduch

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a schopný ďalšieho náteru po 4 – 6 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Upozornenie

  Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy so zaťažením vodou. Aby neboli potlačené špecifické

  vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými materiálmi.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyakrylátová živica, pigmenty (hliníkový prášok), voda, estery, aditíva, konzervačné prostriedky

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy