caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/244378/066179_capatect_minera_carbon_extra_SK_SLO.png

Minera Carbon Extra Staubarm

Minerálna, vysoko kvalitná armovacia malta s uhlíkovými vláknami pre ETICS Capatect. Pre sanáciu minerálnych podkladov s trhlinami. Obsahuje prísady pre zníženie prašnosti.

Účel použitia

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm je minerálna suchá malta na spracovanie, viazaná vápnom/bielym cementom a zosilnená karbónovými vláknami, špeciálne vhodná pre kompozitné tepelnoizolačné systémy Capatect, na EPS-F a minerálnu vlnu. Hrúbka podkladovej omietky/menovitá hrúbka vrstvy 3 mm a 5 mm. Odskúšaná podľa ETAG 004.

Vlastnosti

 • vynikajúca spracovateľnosť
 • optimalizovaná pre ručnú a strojovú aplikáciu
 • vysoko kvalitné, minerálne spojivo
 • zosilnená uhlíkovými vláknami
 • vysoká difúzna priepustnosť

Materiálový základ

Suchá maltová zmes s minerálnymi spojivami zušľachtená uhlíkovými vláknami.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg.

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement.

V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Prídržnosť k betónu ≥ 0,25 MPa
 • Veľkosť  zrna 1,2 mm
 • Kapilárna nasiakavosť vody W2
 • Priedušnosť pre vodné pary μ ≤ 55
 • Reakcia na oheň A1
 • Tepelná vodivosť λ 10, dry, 0,46 W/(m.K)
 • Odolnosť zvýšenému rázu 30 J pre výstužnú vrstvu 5 mm
 • Odolnosť zvýšenému rázu 20 J pre výstužnú vrstvu 3 mm
 • Odolnosť krupobitiu v triede HW 4

Vhodné podklady

Izolačné dosky tepelno izolačných systémov Capatect. Neomietnuté, alebo minerálnou maltou omietnuté murivo. Organické nátery musia byť odstránené. Nosné minerálne nátery je treba zdrsniť, aby bola zaistená lepšia prídržnosť tmelu. V prípade pochybností preveďte skúšku prídržnosti.

Príprava povrchu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, ako aj bez uvoľnených zvyškov náterov alebo omietok.

Dodržujte normu STN 73 2901. Poškodené, odlupujúce sa minerálne nátery alebo štruktúrované omietky treba čo najrozsiahlejšie odstrániť. Vyduté miesta omietky treba odstrániť otlčením a omietnuť vhodným materiálom lícujúco s plochou. Nesúdržné alebo drobivé minerálne povrchy treba čo najdôkladnejšie očistiť až na pevnú substanciu a ošetriť ich penetračným náterom Caparol CapaSol Rapidgrund.

Príprava materiálu

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm sa môže spracovať so všetkými bežnými kontinuálnymi miešačkami, ale tiež sa môže pomocou vhodného, pomaly bežiaceho miešacieho zariadenia zamiesiť manuálne s čistou, studenou vodou na hmotu bez hrudiek. Nechajte zrieť cca 10 minút a ešte raz krátko premiešajte. V prípade potreby treba po tomto čase zrenia nastaviť malým množstvom vody. Potreba vody je cca 6 litrov na 25 kg vrece. Materiál ktorý začal tuhnuť v žiadnom prípade neupravujte s vodou.

Spôsob nanášania

Všeobecne platí náš návod na montáž kombinovaných tepelno izolačných systémov Capatect a ich príslušenstva ako aj norma STN 73 2901.

Lepenie izolačných dosiek:

Lepiacu maltu Capatect Minera Carbon Extra Staubarm nanášajte na zadnú stranu izolačnej dosky metódou „rámček a body" (na okraji po obvode pás o šírke cca 5 cm, uprostred dosky 3 hrudky o veľkosti dlane). Nanášané množstvo lepidla a výšku pásov je potrebné upraviť podľa tolerancií podkladu tak, aby sa dosiahlo kontaktnej plochy lepidla aspoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla možno vyrovnávať nerovnosti podkladu až ± 1 cm.

Izolačné dosky nalepujte do väzby zdola smerom nahor tesne pritisnuté k sebe a dobre ich pritlačte. Na kontaktné plochy spojov dosiek nenanášajte lepidlo. Dbajte na správne vodorovné a zvislé lícovanie uložených dosiek.

Nanášanie armovacej vrstvy:

Prípadne existujúce posuny na stykoch izolačných dosiek vybrúste a odstráňte prichytený brúsny prach, príp. existujúce nerovnosti podkladu vyrovnajte pomocou Capatect Minera Carbon Extra Staubarm. Po upevnení ochrany hrán na okenné ostenia a hrany, ako aj diagonálneho armovania na rohy fasádnych otvorov treba naniesť Capatect Minera Carbon Extra Staubarm vždy v šírke pásu tkaniny, v 2/3 potrebnej hrúbky vrstvy a zatlačiť tkaninu zo sklenených vlákien Capatect s min. presahom 10 cm. Následne treba ešte raz rozotrieť Capatect Minera Carbon Extra Staubarm spôsobom „mokré na mokré" tak, aby bolo zaistené celoplošné prekrytie tkaniny. Menovitá hrúbka výstužnej vrstvy  činí min. 3 mm resp. 5 mm, pričom sa tkanina zo sklenených vlákien Capatect prekryje v strede resp. s jednou tretinou celkovej hrúbky vrstvy.

Spotreba

Lepenie dosiek cca 5 kg/m2.
Výstužná vrstva o hrúbke 3 mm cca 4,5 kg/m2.
Výstužná vrstva o hrúbke 5 mm cca 7,5 kg/m2.

Uvedené množstvá spotreby jednotlivých výrobkov vychádzajú zo skúseností a nie sú pre nás záväzné. Skutočná spotreba závisí na mnohých faktoroch, typ izolantu , štruktúra povrchu a pod.. Presné hodnoty spotreby je možné stanoviť len na základe vzorových plôch.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené. Tieto podmienky musia byť dodržané ešte najmenej 2 dny po aplikácii. V prípade potreby zakryte fasádu vhodnými sieťami alebo plachtami.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 2-3 dní. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje slinok bieleho portlandskeho cementu , hydroxid vápenatý.

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte. Zabráňte vdychovaniu prachu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Kontaminovaný odev vyzlečte. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na suchom mieste.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy