caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241736/065738_Meldorfer_Ansatzmortel_080_SK_SLO.png

Meldorfer lepiaci tmel

Lepiaci tmel na obkladové pásiky Meldorfer

Účel použitia

Hotový tmel na priame spracovanie na lepenie obkladových pásikov Meldorfer i na škárovanie.

Použitie:

 • na kombinovaný tepelno izolačný systém Capatect
 • na dekoratívne obklady vnútorných i vonkajších stien

Vlastnosti

 • správanie pri požiari „obtiažne zápalný"
 • vysoká počiatočná priľnavosť
 • na priame spracovanie
 • vysoko difúzny pre vodné pary
 • pigmentovaný
 • odolný voči poveternostným vplyvom a vodoodpudivý podľa normy DIN 18 550
 • elegantné a jednoduché spracovanie
 • extrémne nízke pnutie, veľmi dobré správanie pri deformácii
 • bez obsahu cementu, spojivo na báze syntetickej živice
 • kombinácia minerálnych plnív

Materiálový základ

Syntetická pryskyřice s minerálními plnivy.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg

Farebné odtiene

 • cementová šedá
 • piesková biela
 • zvláštne farebné odtiene na požiadanie

Skladovanie

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Konzistencia

Pastovitá

Kapilárna nasiakavosť

< 0,12 kg/(m2.h0,5)

Vhodné podklady

Armovacie vrstvy z týchto tmelov:

 • tmel Capatect 190
 • tmel Capatect 186

a podklady z týchto materiálov:

 • omietky vápenocementové a cementové
 • betón
 • nosné staré minerálne omietky a nátery
 • sadrokartónové dosky alebo sadrové omietky vo vnútorných priestoroch

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpudzujúcich látok. Nové jadrové omietky nechajte minimálne 2 - 4 týždne vytvrdnúť.

Pri použití v rámci kombinovaného tepelno izolačného systému Capatect musí byť výstužná vrstva zatvrdnutá a suchá.

Spôsob nanášania

Pomocný náter

Na cementových podkladoch (aj na minerálnych armovacích hmotách) je nutné previesť základný náter prípravkom Capatect Putzgrund, aby sa čo najviac vylúčilo vykvet solí.

Obkladanie

Viďte technickú informáciu o výrobkoch Meldorfer. Lepenie obkladačiek.

Spotreba

2,5 - 3,0 kg/m2

Podmienky spracovania

V priebehu spracovania a vo fáze vysychania nesmie teplota okolitého vzduchu a podkladu poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za silného vetra, hmly alebo za vysokej vlhkosti vzduchu.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude lepiaca malta vyschnutá na povrchu za 24 hodín. Za 2 - 3 dni bude preschnutá. Pri nižšej teplote a za vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Pozor. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-ón; 2-methylisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy