caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/180412/054532_Capatect_top_fix_kleber_25kg_CZ.png

Capatect Top-Fix-Kleber

Účel použitia

Lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber je minerálna, suchá maltová zmes obohatená syntetickou živicou, viazaná cementom, ktorá sa používa výlučne na lepenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu , minerálnej vlny ako aj technického konope v zatepľovacích systémoch Capatect. Skúšané autorizovanou skúšobňou podľa ETAG 004.

Vlastnosti

  • trieda horľavosti A1 (EN 13501-1)
  • výborné úžitkové vlastnosti
  • ľahké strojné a ručné spracovanie
  • minerálne spojivo s plastifikátormi a optimálna veľkosť zrna
  • vhodne zvolená a odstupňovaná kombinácia kremenných a vápencových plnív
  • vysoká priľnavosť
  • dobrá priedušnosť pre vodné pary

Materiálový základ

Suchá maltová zmes s minerálnym spojivom.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg / 42 ks na palete

Farebné odtiene

Červeno šedý

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement.

V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Hustota

Cca 1,7 kg/dm3.

Sypná hustota

Cca 1,4 kg/dm3.

Adhézna pevnosť v ťahu

≥ 0,25 MPa na betóne
≥ 0,08 MPa na izolante
Skúšané podľa ETAG 004

Konzistencia

Práškovitá.

Vhodné podklady

Neomietnuté murivo a murivo s minerálnou omietkou. Organické nátery sa musia odstrániť. Nosné minerálne staré nátery sa musia zdrsniť, aby sa zlepšila priľnavosť. Pre lepenie polystyrénových dosiek na polystyrénové dosky.

Príprava povrchu

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených častíc i odpudzujúcich látok (dodržujte normu STN 73 2901). Poškodené a odlupujúce sa minerálne nátery alebo štruktúrne omietky je nutné dokonale odstrániť. Pre overenie vhodnosti podkladu aplikujte do vrstvy lepidla Capatect Top-Fix-Kleber výstuž (sklenú tkaninu) s rozmermi min. 30 cm x 30 cm. Pri odtŕhaní po min. troch dňoch sa nesmie od podkladu oddeliť tkanina aj s lepidlom, ale musí sa tkanina vytrhnúť z vrstvy lepidla. Minerálny povrch, uvoľňujúci piesok alebo prach, je nutné dôkladne očistiť až k pevným zložkám a opatriť vhodným penetračným náterom.

Príprava materiálu

Nalejte do vedra cca 6 l vody a za dôkladného miešania vhodným miešadlom (max. 400 ot./min.) postupne pridajte celý obsah obalu lepidla Capatect Top-Fix-Kleber. Pokračujte v miešaní, kým nedosiahnete hmotu bez hrudiek, minimálne ale 5 minút. Vymiešanú hmotu nechajte vyzrieť cca 10 min. a následne ju znovu krátko premiešajte. Na miešanie môžete použiť aj kontinuálnu miešačku.

Spôsob nanášania

Všeobecne platí náš návod na spracovanie kombinovaných tepelno izolačných systémov Capatect a ich príslušenstva.

Lepenie izolačných dosiek:

Lepidlo Capatect Top-Fix Kleber nanášajte na zadnú stranu izolačnej dosky metódou „rámček a body" (na okraji po obvode pás o šírke cca 5 cm, uprostred dosky 3 hrudky o veľkosti dlane). Nanášané množstvo lepidla a výšku pásov je potrebné upraviť podľa tolerancií podkladu tak, aby sa dosiahlo kontaktnej plochy lepidla aspoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla možno vyrovnávať nerovnosti podkladu až 1 cm.

Izolačné dosky nalepujte do väzby zdola smerom nahor tesne pritisnuté k sebe a dobre ich pritlačte. Na kontaktné plochy spojov dosiek nenanášajte lepidlo. Dbajte na správne vodorovné a zvislé lícovanie uložených dosiek.

Použitie k zosilneniu izolačnej vrstvy:

- k lepeniu polystyrénových dosiek na polystyrénové dosky

- k lepeniu polystyrénových dosiek na omietku stávajúceho tepelno izolačného systému

Strojné nanášanie:

Na dosku:

Capatect Top-Fix Kleber je možné nanášať vhodným zariadením buď na zadnú stranu dosky (formou rámčeku po okraji dosky a pásu v tvare W alebo M do plochy, aby bolo nalepené aspoň 40% plochy), alebo priamo na stenu.

Na stenu:

Lepidlo musí byť nanášané, prípadné upravené zubatým hladidlom tak, aby i v tomto prípade bolo nalepené aspoň 40% plochy. Lepidlo nanášajte iba na takú plochu, aby ste dosky stačili bezprostredne nalepiť. Povrchovým zaschnutím lepidla by sa znížila prídržnosť dosiek.

Dosky sa lepia od spodnej hrany systému na väzbu. V spojoch musia dosky tesne priliehať, lepidlo nesmie byť v škáre medzi doskami.

Spotreba

Lepenie cca 5 kg/m2. Jedná sa o odporúčanú hodnotu bez záruky. Skutočnú spotrebu overte priamo na objekte.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené. Tieto podmienky musia byť dodržané ešte najmenej 2 dny po aplikácii. V prípade potreby zakryte fasádu vhodnými sieťami alebo plachtami.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 24hodín. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje cement . POZOR!

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Po manipulácii starostlivo umyte. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte vdychovaniu prachu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/ obalu v súlade s miestnymi /oblastnými /národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Aby boli zachované všetky vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemiešajte ho s inými materiálmi.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy