caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240074/065463_capatect_sockelflex_carbon_18kg_SK_SLO.png

Capatect Sockelflex Carbon

Kvalitná 2-dvojzložková lepiaca a armovacia hmota vystužená uhlíkovými vláknami

Účel použitia

Capatect Sockelflex Carbon je dvojzložková lepiaca a armovacia hmota pre oblasť sokla a perimetru. Špeciálne sa hodí na bitúmenové podklady k lepeniu ako aj na armovanie expandovaných a extrudovaných polystyrénových izolačných dosiek, ako ochrana proti vlhkosti; stierková vrstva na armovanie, aj ako izolačný náter štruktúrovaných omietok v oblasti sokla 30 cm pod úrovňou a 5 cm nad úrovňou terénu. Je možné ho pretierať farbami Carbosol alebo AmphiSilan. Capatect Sockelflex Carbon v zásade nenahradzuje vrstvu omietky nad úrovňou terénu. V prípade, že sa použije ako ochranná vrstva proti vlhkosti, môže dôjsť v týchto miestach v závislosti na spôsobe spracovania k zmene farebného odtieňa. Preto sa odporúča na týchto plochách zjednocujúci farebný náter (viďte vyššie).

Vlastnosti

 • vystužená uhlíkovými vláknami
 • nepremokavá
 • mrazuvzdorná
 • odolná proti neutrálnym soliam a posypovej soli
 • prepúšťa vodnú paru
 • odolná proti zásadám
 • veľmi elastická (premosťuje trhliny)

Materiálový základ

Kopolymér syntetickej živice.

Balenie/veľkosti balenia

18 kg vedro

Zložka A: 9,0 kg, zložka B: 9,0 kg (3 x 3,0 kg)

(24 kombinované balenie = 432 kg/paleta)

Skladovanie

V suchom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita  originálnych uzavretých nádob 1 rok od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Súčiniteľ priepustnosti vodných pár: μ = 1350
 • Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej medzery (2 mm): sd: cca 2,7 m podľa DIN 52615
 • Kapilárna nasiakavosť: < 0,02 kg/m2 h0,5 podľa STN EN 1062
 • Zaistená medzná hodnota: < 0,1 kg/m2 h0,5
 • Priepustnosť vody v kvapalnej fáze: zodpovedá triede III, nízka, podľa STN EN 1062-3

Vhodné podklady

Podklad musí byť suchý, čistý, rovný, nosný a bez zvyškov znižujúcich prídržnosť. Bitúmenové podklady musia byť dostatočne vetrané a vysušené.

Príprava materiálu

Obidve zložky dôkladne premiešajte vo váhovom pomere 1:1.

Spôsob nanášania

Stavebné predpoklady:

Predpokladom nanášania izolácie soklov po obvode budov je izolácia proti vlhkosti prítomná na mieste použitia, ktorá je určená na prevládajúci druh zaťaženia, v súlade alebo rovnocenne s normou vo vzťahu od stupňa zaťaženia „zemná vlhkosť", „netlaková voda", a "tlaková voda". Prípadne nevyhnutné opatrenia na odvádzanie vody pomocou drenáže v prípade „nahromadenej vody", alebo „dlhodobej tlakovej vody" zostávajú od opatrení na utesnenie a tepelnú izoláciu nedotknuté.Vertikálnu izoláciu proti vlhkosti treba viesť asi do 30 cm nad horným okrajom zeme.

Lepenie izolačných dosiek Capatect :

Hmota Capatect Sockelflex Carbon sa nanáša metódou rámčeka a bodov (po celom obvode okraja cca 6 cm široký pás, v strede dosky 3 terče s veľkosťou dlane) na zadnú stranu izolačnej dosky. Množstvo nanášaného lepidla a výšku osadenia treba prispôsobiť odchýlkam podkladu tak, aby sa dosiahlo minimálne 40 % kontaktnej plochy dosky s lepidlom. Nerovnosti do +/-1 cm možno vyrovnať v lepiacom lôžku. Pri rovných podkladoch pod úrovňou možno naniesť vrstvu lepidla na podklad aj pomocou ozubeného hladidla 10 x 10 mm. Aby sa zabránilo povrchovému zaschnutiu, možno naniesť len toľko lepidla, ako sa dá bezprostredne obložiť izolačnými doskami. Izolačné dosky sa lepia na väzbu zdola nahor na doraz a miernym posúvaním sa pevne pritlačia k podkladu. Na styčné plochy dosiek lepiacu hmotu nenanášajte. Dbajte na to, aby ste dosky kládli v jednej línii a vertikálne.

Nanášanie výstužnej vrstvy:

Po pripevnení ochranných líšt na ostenie okien a na rohy, ako aj diagonálneho armovania na na otvoroch treba hmotu Capatect Sockelflex Carbon nanášať vždy na šírku pásu tkaniny pomocou ozubenej stierky (10 x 10 mm) a sklotextilnú mriežku Capatect vtlačiť do tmelu s presahom minimálne 10 cm. Potom sa znovu prekryje nánosom tmelu Capatect Sockelflex Carbon ešte do mokrej vrstvy, takže sa zaistí celoplošné zakrytie sklenej tkaniny. Celková hrúbka vrstvy (menovitá hrúbka) je 3 mm, pričom sklotextilná mriežka Capatect je uložená približne v strede vrstvy.

 

Ochrana pred vlhkosťou ako náter alebo vrstva výplňového tmelu :

Hmota Capatect Sockelflex Carbon sa pri použití ako náter riedi max. z 10 % čistou vodou a nanáša sa štetcom alebo štetkou. Ako vrstva výplňového tmelu sa hmota Capatect Sockelflex Carbon nanáša v minimálnej hrúbke vrstvy 2 mm. (Nesmie s použiť menšie množstvo.)

Spotreba

 • Lepenie: cca 4,0 kg/m2
 • Armovanie: cca 4,2 kg/m2 pri menovitej hrúbke vrstvy 3 mm
 • Ochrana pred vlhkosťou ako náter: cca 1,0 kg/m2
 • Ochrana pred vlhkosťou ako výplňový tmel: cca 1,4 kg/m2/ na každý mm hrúbky vrstvy.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod rosným bodom nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote + 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je hmota Sockelflex Carbon suchá s možnosťou zaťaženia po 2 až 3 dňoch. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas schnutia predlžuje.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Aplikácia

Aby sa zabránilo použitiu mokrých vrstiev na mokré vrstvy, spracúvajte hmotu v jednom kroku. Aby sa zachovali osobitné vlastnosti, nesmie sa hmota Capatect Sockelflex Carbon zmiešavať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo pôsobeniu dažďa, treba počas fázy schnutia plochu prekryť v prípade potreby plachtami. Pri silnom vetre alebo slnečnom žiarení odporúčame chrániť fasádu prekrytím. Aby sa zabránilo trvalému premočeniu, treba zrážkovú vodu konštrukčne odviesť od budovy.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Zložka A

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Zmes z: 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on a2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).ôže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

Zložka B

Nebezpečenstvo

Obsahuje cement.

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zatvrdnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať ako stavebný odpad . Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov ako nebezpečný odpad.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk