caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241711/065736_profilkleber_SK_SLO.png

Capatect lepidlo na profily

Pastovité viacúčelové lepidlo na báze disperzie syntetickej živice.

Na lepenie dekoračných profilov Capatect Deko a fasádnych profilov Capatect.

Účel použitia

Pastovité viacúčelové lepidlo na báze disperzie syntetickej živice.

Vhodné na lepenie dekoračných profilov Capatect Deko a fasádnych profilov Capatect (10 % prímes cementu). Hodí sa taktiež na lepenie obkladačiek; možno lepiť obkladačky i na seba (20 % prímes cementu), ďalej na lepenie izolačných dosiek na nasiakavých drevených podkladoch (bez prímesi cementu).

Vlastnosti

Capatect lepidlo na profily je lepidlo s obsahom vlákien, odolné voči alkáliám, elastické a po prídavku cementu odolné voči vode.

Materiálový základ

Disperze akrylátových pryskyřic.

Balenie/veľkosti balenia

vedro 20 kg

Skladovanie

V suchom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita  originálnych uzavretých nádob cca 12 mesiacov.

Technické údaje

  • Priľnavosť >= 0,08 MPa
  • Hustota = 1.600 kg/m3

Vhodné podklady

Minerálne a organické podklady, ak sú čisté, suché a nosné.

Príprava materiálu

Do lepiacej hmoty Capatect lepidlo na profily je možné pridávať podľa použitia až 20% cementu.

Spôsob nanášania

Lepenie dekoračných profilov Capatect Deko a fasádnych profilov Capatect:

Lepiacu hmotu Capatect lepidlo na profily zmiešajte s 10% cementu tak, aby nevznikli hrudky. Nanášanie lepidla sa prevádza celoplošne pomocou ozubeného hladítka. Profily sa lepia rovnakým spôsobom. Pri odmeriavaní dĺžky nanášajte vrstvu lepidla 2 až 3 mm.

 

Lepenie obkladačiek:

Lepidlo Capatect lepidlo na profily naneste na podklad a urovnajte ich ozubeným hladítkom. Vo vlhkých miestnostiach a pri lepení obkladačiek na obkladačky pridajte 20% cementu. Nenanášajte viac lepidla, než koľko sa môže obložiť za 20 minút.
Doba čakania pred vyškárovaním: 2 dni

 

Lepenie fasádnych izolačných dosiek EPS-F a korkových dosiek na organické podklady:

V prípade nasiakavých organických podkladov (napr. drevené materiály) nepridávajte cement.
Capatect lepidlo na profily naneste na podklad a urovnajte ich ozubeným hladítkom. Nenanášajte viac lepidla, než koľko sa môže obložiť izolačnými doskami za 20 minút.

Spotreba

Cca 1,5 až 3,5 kg/m2, závisí na podklade, tvare zubov hladítka a lepenom materiále. Údaje spotreby sú bez záruky.

Podmienky spracovania

Nespracovávajte za teploty pod +5 °C (teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu).

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65% vlhkosti vzduchu cca 24 hodín, podľa hrúbky vrstvy. Nižší teplota a vyššia vlhkosť vzduchu schnutie predlžuje.

Lepidlo zmiešané s cementom spracujte v priebehu 4 hodín.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené iba na priemyselné spracovanie!

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).
Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy