caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/210679/061158_Capatect_Klebe_und_armierung_176_CZ.png

Capatect Klebe und Armierungsmasse 176

Účel použitia

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 sa používa na lepenie izolačných dosiek a vytváranie výstužných vrstiev v tepelno-izolačných systémoch Capatect Standard A aj B.

Vlastnosti

• odolná voči poveternostným vplyvom, vodovzdorná
• vysoko paropriepustná
• dlhá lehota spracovateľnosti
• stabilná, nesteká
• šetrná k životnému prostrediu
• s pridanými aditívami pre hydrofobizáciu, lepšie nanášanie a zlepšenie priľnavosti

Materiálový základ

Suchá maltová zmes s minerálnym spojivom.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg / 42 ks na palete

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement.

V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Zmrštenie maximálne 1,5 mm/m
 • Lehota použiteľnosti najmenej 120 min
 • Čas na korekcie najmenej 10 min


Priľnavosť:

 • k betónu zasucha najmenej 0,5 MPa
 • k polystyrénu 0,08 MPa
 • k minerálnej vate 0,08 MPa

Po namočení:

 • pre polystyrén 0,08 MPa
 • pre minerálnu vatu 0,03 MPa
 • Po 50 zmrazovacích cykloch 0,5 MPa

Strata pevnosti:
po 50 zmrazovacích cykloch maximálne 25 %

Paropriepustnosť minimálne:

 • pre polystyrén 0,04 mg / m • h • Pa
 • pre sklenú vatu 0,1 mg / m • h • Pa
 • Rozmedzie teplôt - 50 °C – + 70 °C

Príprava povrchu

Pri príprave podkladu je nutné dodržiavať zavedené pravidlá, predpisy a národné normy. Podkladové plochy by mali byť rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Treba odstrániť všetky znečistenia, látky znižujúce priľnavosť (napríklad oddebňovacie oleje, zvyšky malty a iných materiálov) a odlupujúce sa vrstvy farby. Drobnejšie povrchové nedokonalosti je nutné vyrovnať pomocou malty Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176. Hrúbka vyrovnávacej vrstvy by nemala presiahnuť 10 mm. Povrchy s vysokou nasiakavosťou a povrchy znečistené prachom treba dôkladne očistiť a natrieť základným náterom podľa stavu podkladu. Podklady s hladkým povrchom je nutné zdrsniť a natrieť základným náterom Capatect Putzgrund 605.

Príprava materiálu

Obsah balenia Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 (25 kg) opatrne vysypte do nádoby naplnenej 5 až 6 litrami čistej vody s izbovou teplotou. Zmes rozmiešajte pomalobežným miešadlom, aby vznikla homogénna hmota bez hrudiek. Zmes nechajte cca 10 minút odpočinúť a znovu ju premiešajte. Ak je nutné upraviť hustotu, pridajte do zmesi trochu vody. V závislosti od poveternostných podmienok je možné zmes používať zhruba 2 hodiny od premiešania. Zmes, ktorá už začala tuhnúť, sa nesmie riediť vodou a opakovane miešať s cieľom ďalšej ju použiť.

Spôsob nanášania

Lepenie tepelno-izolačných dosiek:

Pripravenú zmes naneste po obvode tepelno-izolačnej dosky v pruhoch širokých cca 50 mm. Do stredu dosky naneste zmes v troch terčoch s veľkosťou dlane. Zmes naneste tak, aby kontaktná plocha po usadení dosky na podklad tvorila minimálne 40 %. Maximálna možná vrstva lepiacej zmesi by po upevnení tepelnej izolácie nemala presiahnuť 10 mm. Dosky by mali byť prilepené tesne k sebe v jednej rovine tak, aby nevznikli žiadne škáry. Je nutné zabrániť prítomnosti lepidla medzi tepelno-izolačnými doskami. Zvyšky zmesi je nutné odstrániť, kým zaschnú.

Izolačné lamely z minerálnych vlákien sa lepia celoplošne. Lepiaca malta sa v tomto prípade nanáša zubatým hladidlom.

Mechanicky sa tepelno-izolačné dosky upevňujú príchytkami po zatuhnutí lepidla po 1 až 3 dňoch po nalepení tepelnej izolácie.

Nanášanie výstužnej vrstvy:

Základná vrstva sa nanáša po vyzretí lepidla a upevnení dosiek príchytkami. Povrch tepelno-izolačných dosiek by mal byť rovný a prechody medzi jednotlivými izolačnými doskami plynulé. Dosky z polystyrénu je možné vyrovnať prebrúsením; vzniknutý prach sa musí bez zvyšku odstrániť. Škáry medzi tepelno-izolačnými doskami širšie než 2 mm je nutné vyplniť klinkami vyrezanými z izolačnej dosky.

Dosky z minerálnej vaty najprv prestierkujte malým množstvom malty. Na povrch izolačných dosiek naneste maltu Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 v potrebnej vrstve (na pohodlné nanášanie malty je možné použiť zubaté hladidlo). Do malty vložte výstužovú tkaninu Capatect Gewebe 650 s presahmi jednotlivých pásov aspoň 100 mm. Sieťovinu následne zapracujte do vrstvy malty a zahlaďte tak, aby sieťovinu nebolo vidieť. Celková hrúbka základnej vrstvy by mala byť 3 – 5 mm (polystyrén) alebo 4 – 5 mm (minerálna vata), tkanina by mala byť v polovici alebo vrchnej tretine vrstvy.

Spotreba

Približná spotreba (kg/m2)

 • lepenie tepelno-izolačných dosiek 4,5 – 6,0
 • základná vrstva na polystyrénu 4,5 – 5,5
 • základná vrstva na minerálnej vate 5,0 – 6,0

Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche. V závislosti od vlastností (najmä nerovností) podkladu sa môže spotreba zvyšovať.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Kotvy  je možné montovať až po tom, čo lepidlo riadne vyschne, teda za 1 – 2 dni. Do 3 dní lepidlo vyzreje a je schopné zaťaženia. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 tuhne hydratáciou a vysychaním, tzn. odparovaním vody. Počas chladných období a vysokej vlhkosti sa teda čas zretia úmerne mení.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje cement .

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Nevdychujte pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte vodou/mydlom.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Je nutné pečlivě zakrýt sousední plochy, obzvláště potom sklo, keramiku, lakované povrchy, cihly, přírodní kámen, kov, stejně jako natřené či neupravené dřevo. Skvrny od lepidla je nutné okamžitě opláchnout vodou.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Technické informácie

Bezpečnostné listy