caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68033/CAPI000993_IEPIC_133_CZ.png

Capatect Haftmörtel Fein

Lepiaca malta a tmel výstužnej vrstvy.

Účel použitia

Malta Capatect Haftmörtel fein je minerálna vápenocementová malta obohatená syntetickou živicou pre difúzne otvorené tepelno izolačné systémy na báze minerálnej vlny a drevovlákniny ako aj na armovanie jadrových omietok

Vlastnosti

  • veľmi dobré spracovanie
  • možné spracovávať manuálne i strojom
  • nehorľavá
  • minerálne spojivá
  • obohatenie syntetickou živicou
  • vysoká priepustnosť pre vodné pary
  • odolná proti poveternostným vplyvom, vodoodpudivá

Materiálový základ

Prášková  zmes z minerálnych plnív a spojív a zušľachťujúcich  prísad.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg / 42 ks na palete.

Farebné odtiene

Cementovo šedá.

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement.

V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

■ prídržnosť k betónu ≥ 0,25 MPa

■ priedušnosť pre vodné páry μ ≤ 45

■ hustota 1.360 kg/m3

■ hustota čerstvej malty 1.680 kg/m3

■ kapilárna nasiakavosť vody W2

■ maximálna zrnitost:1,2 mm

■ reakcia na oheň A1

■ tepelná vodivosť λ 10, dry, 0,51 W/(m.K)

■ konzistencia práškovitá

Vhodné podklady

Neomietnuté murivo a murivo s minerálnou omietkou. Organické nátery sa musia odstrániť. Nosné minerálne staré nátery sa musia zdrsniť, aby sa zlepšila priľnavosť.


Pre základné vrstvy ETICS dosky z minerálnych vlákien.

Príprava povrchu

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených častíc i odpudzujúcich látok. Poškodené a odlupujúce sa minerálne nátery alebo štruktúrne omietky je nutné dokonale odstrániť. Miesta s uvoľnenou omietkou sa musia otĺcť a vyrovnať vhodnou maltou tak, aby plochy na seba nadväzovali. Minerálny povrch, uvoľňujúce piesok alebo prach, je nutné dôkladne očistiť až k pevným zložkám a opatriť základným náterom prípravkom Caparol CapaSol Rapidgrund.

Príprava materiálu

Do vedierka nalejte cca 6 l vody a za dôkladného miešania miešadlom s pomalým chodom (max. 400 ot./min.) postupne pridávajte celý obsah vreca malty Capatect Haftmörtel fein. Miešajte, pokiaľ nevznikne homogénna hmota bez hrudiek, minimálne však 5 minút. Hmotu nechajte zrieť cca 10 minút a ešte raz krátko premiešajte. Na rozmiešanie možno používať i vhodné kontinuálne miešačky.

Spôsob nanášania

Všeobecne platí náš návod na montáž kombinovaných tepelno izolačných systémov Capatect a ich príslušenstva ako aj norma STN 73 2901.

Lepenie dosky z minerálnej vlny Capatect s pozdĺžnymi vláknami a drevovláknitých dosiek:

Maltu Capatect Haftmörtel fein nanášajte na zadnú stranu izolačných dosiek metódou rámček a body (na okraji po obvode pás o šírke cca 5 cm, uprostred dosky 3 terče o veľkosti dlane). Nanášané množstvo lepidla a výšku pásov je potrebné upraviť podľa tolerancií podkladu tak, aby sa dosiahlo kontaktnej plochy lepidla aspoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla je možné vyrovnávať nerovnosti podkladu až +/- 1 cm. U izolačných dosiek z minerálnych vlákien a z korku je potrebné naniesť lepiacu hmotu tlakom stierky v tenkej vrstve ešte pred nanesením takzvanou „bodovou metódou".

Lepenie dosky z minerálnej vlny Capatect s kolmými vláknami (lamely):

Lepenie izolačných dosiek Capatect s kolmými vláknami sa prevádza celoplošne. Lepidlo sa pritom nanáša ozubeným hladidlom o rozmere zubov 10 mm. Nanesená strana izolačnej dosky smeruje ku stene. Vplyvom celoplošného nanášania sa zvyšuje spotreba podľa povahy podkladu. Izolačné dosky nalepujte do väzby zdola smerom nahor tesne pritisnuté k sebe a dobre ich pritlačte. Na kontaktné plochy spojov dosiek nenanášajte lepidlo. Dbajte na správne uloženie dosiek, aby lícovali  vodorovne aj zvisle.

Nanášanie vyrovnávacej vrstvy:

Po upevnení ochranných líšt na okenné ostenia a na hrany aj diagonálneho armovania na

rohy a otvory na fasáde sa nanáša tmel Capatect Haftmörtel fein najprv v tenkej vrstve a hladidlom sa vtlačí do podkladu. Pred zaschnutím sa nanesie ďalšia vrstva tmelu

Capatect Haftmörtel fein vždy v šírke pásu tkaniny a v hrúbke 2/3 požadovanej vrstvy.

Do armovacej vrstvy sa zatlačí sklená tkanina Capatect s presahmi minimálne 10 cm a potom sa znovu prekryje nánosom tmelu Capatect Haftmörtel fein ešte do mokrej vrstvy, takže

sa zaistí celoplošné zakrytie sklenej tkaniny. Menovitá hrúbka vrstvy je 5 mm, pričom

výstužová tkanina je uložená približné v hornej tretine vrstvy (dve tretiny vrstvy sú pod

tkaninou, jedna tretina nad tkaninou).

Nanášanie na jadrovú omietku:

Po upevnení ochranných líšt na okenné ostenie a na hrany i diagonálneho armovania na rohy a otvory vo fasáde sa malta Capatect Haftmörtel fein nanáša zhruba v šírke pásu tkaniny. Do armovacej vrstvy sa zatlačí sklená tkanina Capatect s presahmi minimálne 10 cm a potom sa znovu prekryje vrstvou malty Capatect Haftmörtel fein ešte do mokrej vrstvy tak, aby sa zaistilo celoplošné zakrytie sklenej tkaniny. Celková hrúbka vrstvy armovanej podkladovej omietky činí 3,0 až 5,0 mm, pričom výstužová tkanina Capatect je uložená zhruba uprostred vrstvy.

Spotreba

Lepenie: cca  6 kg/m2

Výstužná vrstva o menovitej hrúbke v5 mm: cca 7,5 kg/m2.


Uvedené množstvá spotreby jednotlivých výrobkov vychádzajú zo skúseností a nie sú záväzné. Skutočná spotreba závisí na mnohých faktoroch, presné hodnoty spotreby je možné stanoviť len na základe vzorových plôch.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené. Tieto podmienky musia byť dodržané ešte najmenej 2 dny po aplikácii. V prípade potreby zakryte fasádu vhodnými sieťami alebo plachtami.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 2-3  dní. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje Cement (portlandský), hydroxid vápenatý. POZOR!

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte vdychovaniu prachu.  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na suchom mieste.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy