caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240032/065449_615_spachteltype_SK_SLO.png

Capatect 615 rollkleber

Pastovité flexibilné lepidlo s mnohostranným použitím na báze organických živíc.

Účel použitia

Špeciálne lepidlo na celoplošné lepenie fasádnych tepelno izolačných dosiek Capatect pre kombinovaný tepelno izolačný systém Capatect. Použitie špeciálne na lepenie na drevotrieskové dosky a iné nosné a rovné, slabo nasiakavé podklady.

Vlastnosti

  • trvale vysoká adhézna sila voči drevu, dreveným materiálom, polystyrénovej tvrdenej pene a minerálnym podkladom
  • priepustné pre vodné pary
  • hotové na priame spracovanie
  • jemné, ľahko roztierateľné
  • možno spracovávať po dlhú dobu
  • veľmi dobrá pružnosť

Materiálový základ

Disperze akrylátových pryskyřic.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg.

Skladovanie

V suchom a nemrazivom prostredí.

Technické údaje

  • hustota: cca 1,6 kg/dm3
  • pastovitá konzistencia
  • prídržnosť ≥ 1,0 MPa

Vhodné podklady

Lepidlo Capatect 615 Rollkleber je predovšetkým určené na rovné podklady, ako konštrukčné dosky na báze dreva nebo sadry. Na dosky s hladkým nenasiakavým povrchom (napr. OSB dosky) odporúčame použiť základný náter Capatect Putzgrund alebo Caparol Filtergrund. Vrstvou lepidla je možné vyrovnať nerovnosti max. 2 – 3 mm. Pre podklad s väčšími nerovnosťami nie je toto lepidlo vhodné.

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, pevný, nosný, zbavený odpudzujúcich látok a mierne nasiakavý.

Príprava materiálu

Lepidlo Capatect-Rollkleber 615 je namiešané bez ďalších prísad na priame spracovanie nanášaním ozubeným hladidlom. Musí sa len krátko premiešať miešadlom s pomalým chodom. Ak je potrebné, konzistencia sa upraví malým množstvom vody. Pri nanášaní valčekom z barančej kože je nutné lepidlo podľa potreby upraviť do správnej konzistencie malým prídavkom vody (max. 2 %).

Spôsob nanášania

Lepenie izolačných dosiek

Lepidlo Capatect-Rollkleber 615 sa spravidla nanáša na podklad.

Nanášanie ozubeným hladidlom:

Pri nanášaní ozubeným hladidlom sa lepidlo najprv rovnomerne nanesie a potom sa uhladí ozubeným hladidlom so zubami 6 x 4 mm. Tento spôsob nanášania sa používa optimálne na vertikálnych plochách.

Nanášanie valčekom:

Nanášanie lepidla sa prevádza rovnomerne valčekom z barančej kože tak, aby sa dosiahlo dostatočného pokrytia podkladu. Táto metóda lepenia sa používa prednostne na ležatých plochách stenových prvkov (napr. nanášanie vo výrobe na hotové prefabrikované stavebné prvky).

U oboch spôsobov je potrebné vždy naniesť lepidlo iba na takú plochu, ktorú možno bezprostredne pokryť izolačnými doskami. Doba spracovania lepidla činí pri 20°C cca 15 minút. Za vyššej nasiakavosti podkladu, zvýšenej teploty, väčšieho prúdenia vzduchu a slnečného žiarenia lepidlo vysychá relatívne rýchlo. Preto sa môžu vyskytnúť problémy s priľnavosťou. Nanášanie lepidla možno prevádzať taktiež oboma spôsobmi celoplošne priamo na zadnú stranu izolačných dosiek. Izolačné dosky sa pritlačia mierne posuvným pohybom pevne k podkladu tak, aby došlo k riadnemu prilepeniu. Lepidlo, ktoré pritom bude po stranách vytekať, sa odstráni stierkou. U prvej rady izolačných dosiek v soklovej lište je potrebné dať pozor na to, aby dosky pevne doliehali k prednej hrane lišty. Lišta nesmie v žiadnom prípade vyčnievať v dôsledku príliš malého množstva naneseného lepidla. Lepenie izolačných dosiek je nutné prevádzať vždy vo väzbe.

Spotreba

Podľa spôsobu nanášania (v závislosti na hrúbke nanášanej vrstvy a na rovnosti podkladu): cca 1,5-3 kg / m2.
Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

V priebehu spracovania a vo fáze vysychania nesmie teplota okolia a podkladu poklesnúť pod +5 °C.

Neprevádzajte lepenie na plochách, zahriatych slnečným žiarením, za dažďa, za vysokej vlhkosti vzduchu alebo za silného vetra.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu podľa nanesenej hrúbky vrstvy cca 24 hodín. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je potrebná lekárska pomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220- 239-6] (3:1), 2- metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy