caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68034/CAPI000994_IEPIC_186m_CZ.png

Capatect 186M

Cementová lepiaca a omietková malta obohatená syntetickou živicou na tepelno izolačné systémy Capatect.

Účel použitia

Maltová zmes Capatect 186M je minerálna cementová malta, obohatená syntetickou živicou, a úradne kontrolovaná lepiaca a omietková malta pre tepelno izolačné systémy Capatect (BASIC-line, TOP-line, MINERA-line).

Vlastnosti

  • možno veľmi dobre spracovávať
  • rýchle tvrdnutie
  • krátka doba čakania pred nanesením ďalšej vrstvy

Materiálový základ

Suchá maltová zmes s minerálnym spojivom.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg / 42 ks na palete

Farebné odtiene

Cementovo šedá

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement. V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Max. veľkosť zrna

0,8 mm

Súčiniteľ difúzneho odporu µH2O

≤ 45

Adhézna pevnosť v ťahu

≥ 0,25 MPa

Reakcia na oheň

A1

Konzistencia

Práškovitá

Kapilárna nasiakavosť

W 2

Koeficient tepelnej vodivosti

0,51 W/m.K

Vhodné podklady

Neomietnuté murivo a murivo s minerálnou omietkou. Organické nátery sa musia odstrániť. Nosné minerálne staré nátery sa musia zdrsniť, aby sa zlepšila priľnavosť. Pre základnú vrstvu izolačné dosky systému Capatect Basic Line alebo Minera Line.

Príprava povrchu

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený uvoľnených častíc i odpudzujúcich látok (dodržujte normu STN 73 2901). Poškodené a odlupujúce sa minerálne nátery alebo štruktúrne omietky je nutné dokonale odstrániť. Miesta s uvoľnenou omietkou sa musia otĺcť a omietnuť tmelom Capatect 186M tak, aby plochy na seba nadväzovali. Minerálny povrch, uvoľňujúci piesok alebo prach, je nutné dôkladne očistiť až k pevným zložkám a opatriť základným náterom prípravkom Caparol CapaSol Rapidgrund.

Príprava materiálu

Do vedierka nalejte cca 6 – 7 litrov vody a za stáleho dôkladného miešania vhodným miešadlom (maximálne 400 ot./min) pridávajte postupne celý obsah balenia lepiacej malty a tmelu Capatect 186M. Miešajte, aby vznikla homogénna hmota bez hrudiek, minimálne však 5 minút. Hmotu nechajte zrieť cca 10 minút a ešte raz krátko premiešajte. Na rozmiešanie možno používať aj vhodné kontinuálne miešačky.

Spôsob nanášania

Všeobecne platí náš návod na montáž kombinovaných tepelno izolačných systémov Capatect a ich príslušenstva ako aj norma STN 73 2901.

Lepenie izolačných dosiek:

Lepiaca malta Capatect 186M nanášajte na zadnú stranu izolačnej dosky metódou „rámček a body" (na okraji po obvode pás o šírke cca 5 cm, uprostred dosky 3 hrudky o veľkosti dlane). Nanášané množstvo lepidla a výšku pásov je potrebné upraviť podľa tolerancií podkladu tak, aby sa dosiahlo kontaktnej plochy lepidla aspoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla možno vyrovnávať nerovnosti podkladu až ± 1 cm.

Izolačné dosky nalepujte do väzby zdola smerom nahor tesne pritisnuté k sebe a dobre ich pritlačte. Na kontaktné plochy spojov dosiek nenanášajte lepidlo. Dbajte na správne vodorovné a zvislé lícovanie uložených dosiek.

Nanášanie výstužnej vrstvy:

Prípadné presadené spoje izolačných dosiek sa musia obrúsiť a uchytený prach po brúsení odstrániť. Po upevnení ochranných líšt na okenné ostenie a na hrany i diagonálneho armovania na rohy a otvory vo fasáde sa nanáša tmel Capatect 186M vždy v šírke pásu tkaniny a v hrúbke 2/3 požadovanej vrstvy. Do armovacej vrstvy sa zatlačí sklená tkanina Capatect s presahmi minimálne 10 cm a potom sa znovu prekryje nánosom tmelu Capatect 186M ešte do mokrej vrstvy, takže sa zaistí celoplošné zakrytie sklenej tkaniny. Menovitá hrúbka armovacej vrstvy činí cca 3,0 mm, pričom sklená tkanina Capatect je uložená zhruba uprostred vrstvy.

Spotreba

Lepenie: cca  4 kg/m2

Výstužná vrstva o menovitej hrúbke 3 mm: cca 5 kg/m2.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5°C (teplota stavby, materiálu a vzduchu) i za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo za javov rosného bodu nie je povolené. Tieto podmienky musia byť dodržané ešte najmenej 2 dny po aplikácii. V prípade potreby zakryte fasádu vhodnými sieťami alebo plachtami.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 3-5 dní. Aby bolo možné zabrániť pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania, zakryte plochu prípadne plachtami.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje Cement (portlandský), hydroxid vápenatý. POZOR!

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte vdychovaniu prachu.  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na suchom mieste.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu:: iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky kód 17 09 03)Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy