caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246517/066563_PutzGrund_605_25kg_SK_SLO.png

Capatect Putzgrund 605

Účel použitia

Pigmentovaný disperzný základný náter skremenným pieskom pripravený na použitie na podkladoch snízkou alebo normálnou nasiakavosťou. Priľnavý základný náter používaný medzi minerálnymi materiálmi amateriálmi na vodnej báze, tzn. je určený na nanášanie disperznej omietky na minerálny tmel rovnako ako na nanášanie minerálnej omietky či tmelu na disperzné materiály

Vlastnosti

  • šetrný k životnému prostrediu, riediteľný vodou
  • jednoduchá aplikácia
  • dobrá priľnavosť k podkladom s nízkou nasiakavosťou
  • vyrovnáva nasiakavosť pokladu
  • dobrá priľnavosť knásledným minerálnym či disperzným vrstvám

Materiálový základ

Disperzia akrylátových kopolymérov, pigmenty, minerálne plnivá, voda, aditíva.

Balenie/veľkosti balenia

5 a 25 kg

Farebné odtiene

Biela.Tónovaná pomocou systému ColorExpress.Vzhľadom na prítomnosť prírodných aditív sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v odtieňoch. Nejde však ochybu výrobku. Z tohto dôvodu by mali byť na súvislých plochách použité iba materiály s rovnakým číslom šarže. Materiály s rôznymi číslami šarží treba pred začatím práce zmiešať

Stupeň lesku

Matný

Skladovanie

Na chladnom a suchom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom. Chráňte pred mrazom. Lehota použiteľnosti v neporušenom balení: minimálne 2 roky od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Minerálne podklady
vápenno-cementové omietky
sadrové omietky a tmely
vápenno-pieskové tehly
keramické tehly
betón
staré nátery s dobrou pevnosťou
disperzné omietky
disperzné farby
sadrokartónové dosky

Príprava povrchu

Podklad musí byť pevný, čistý, nosný a bez látok, ktoré by mohli zamedziť priľnavosti.
Omietky, tmely:
Omietky nabáze vápna a cementu: na pevné omietky s normálnou nasiakavosťou naneste bez predošlého náteru. Veľmi nasiakavé porézne omietky dopredu ošetrite vhodným penetračným náterom.
Sadrové omietky a sadrokartónové dosky:pred nanesením Capatect Putzgrund 605 zatmeľte škáry, nerovnosti na omietkach a tmeloch obrúste, odstráňte a naneste vhodný penetračný náter.
Betón: Povrch pred nanesením očistite v prípade, že sa na ňom vyskytujú látky, ktoré by mohli zamedziť dobrej priľnavosti, či sypké alebo mrviace sa látky.
Keramika či neomietnuté murivo:Naneste Capatect Putzgrund 605 bez predošlej úpravy povrchu.
Podklady s chybami:Podklad opravte vhodnou maltou.
Vrstvy laku, emailu a disperzné farby s dobrou nosnosťou:Matné podklady s nízkou nasiakavosťou ošetrite bez predošlých úprav. Lesklé povrchy, vrstvy laku a emailu treba zdrsniť.
Nátery s nedostatočnou nosnosťou: Dôkladne odstráňte vrstvy lakov, emailov a disperzných penetračných náterov, omietky na báze syntetických živíc, lepidlá a odlupujúce sa tapety so zlou nosnosťou. Použite vhodný penetračný prostriedok pre základný náter.

Príprava materiálu

Pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Nanášajte štetcom či valčekom.

Spotreba

Cca 200 g/m2
Presnú spotrebu určte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Počas nanášania a vysychania nesmie byť teplota podkladu a okolitá teplota nižšia než +5 °C. S prípravkom nepracujte v prípade silného vetra, dažďa a na priamom slnečnom svetle

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % je možné povrch ďalej upravovať za 12 hodín. V prípade nižších teplôt a vyššej vlhkosti vzduchu sa čas sušenia úmerne predlžuje.

Náradie

fasádny valček, štetec

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití umyte vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Použite ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu ako špeciálny odpad.

Likvidácia

K recyklácii odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly.Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11-kód odpadu 08 01 12.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné prebrať všetky podklady, ktoré sa vyskytujú v praxi, a technické postupy natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné prekonzultovať to s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy