caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68171/CAPI001131_IEPIC_putzgrund_CZ.png

Capatect Putzgrund

Vodou riediteľný pigmentovaný základný náter pod omietky Capatect
 • Účel použitia

  Základný náter a náter na vytvorenie priľnavej vrstvy pod omietky Capatect. Kombinácia spojiva z akrylátového kopolyméru, silikónovej živice a kremičitanov (ASS).

  Vlastnosti

  • elegantné spracovanie
  • riediteľný vodou
  • difúzny
  • miernym pnutím
  • ekologický
  • vodoodpudivý
  • spevňujúci povrch

  Balenie/veľkosti balenia

  7 a 25 kg

  Farebné odtiene

  biely
  Z výroby možno tónovať tak, aby sa prípravok priblížil vybranému odtieňu vrchnej omietky. Možno samostatne tónovať tónovacími farbami Alpinacolor

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Vhodné podklady

  - výstužná vrstva, vytvorená lepidlom alebo tmelmi Capatect (pred konečnou úpravou vrchnou
    omietkou Capatect)
  -  jadrové omietky skupiny P II, P III
  - betón
  - sadrokartónové dosky nebo jadrové omietky skupiny P IV+V vo vnútorných priestoroch

  Príprava povrchu

  Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený nečistôt a odpudzujúcich substancií.

  Nové jadrové omietky nechajte zatvrdnúť minimálne 3 - 4 týždne. V prípade použitia v rámci izolačného systému Capatect musí byť armovacia vrstva zatvrdnutá a suchá.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Valčekom alebo štetcom. Všeobecne platí náš návod spracovania pre omietky Capatect.
  Omietka Capatect vyžaduje na vyššie uvedených podkladoch vždy základný náter. Z tohto dôvodu sa prípravok Capatect penetrácia pod omietky nanáša najlepšie valčekom, v približnom farebnom odtieni vrchnej omietky.    

  Riedenie

  Na úpravu konzistencie možno pridávať až 5 % vody.

  Spotreba

  cca 0,2 kg/m2

  Skutočná spotreba závisí na mnohých faktoroch, presné hodnoty spotreby možno stanoviť iba na základe skúšobných plôch.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude prípravok vyschnutý na povrchu za 4 hodiny a schopný ďalšieho náteru za 12 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy