caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241750/065739_capatect_multiprimer_CZ_SK_SLO.png

Capatect Multiprimer

Disperzne spojený spojovací most na drevené a kovové podklady

Účel použitia

Disperzne spojený základný náter ako spojovací most pre drevené a kovové podklady k následnému použitiu minerálnych lepiacich tmelov (Capatect Top Fix Kleber nebo Capatect 190 fein) k lepeniu tepelno izolačných systémov Capatect.
Capatect Multiprimer je možno tiež použiť k ochrane nového dreva pred zvetrávaním a narušením vplyvom  UV žiarenia. Narušenie dreva vplyvom UV žiarenia znižuje jeho nosnosť a náteru Capatect Multiprimer.

Materiálový základ

Styrenakrylát

Balenie/veľkosti balenia

22 kg

Farebné odtiene

Šedý

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Maximálna veľkosť častíc

0,5 – 1 mm

Hustota

1.35 kg/m3

Príprava povrchu

Záklop steny musí byť namontovaný pevne. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, bez nečistôt a separačných častí.

Príprava materiálu

Materiál je pripravený k použitiu, pred aplikáciou sa iba  dobre premieša.

Spôsob nanášania

Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom na drevený alebo kovový podklad. Následné lepenie izolačných dosiek prebieha po vyzretí náteru Capatect Multiprimer celoplošne lepiacim tmelom Capatect Top Fix Kleber alebo Capatect 190 fein.

Riedenie

Materiál je pripravený k spracovaniu. V prípade potreby je možné upraviť konzistenciu pridaním max. 2% pitné vody.

Spotreba

Cca 0,2 – 0,25 kg/m2.

Skutočná spotreba závisí na viacerých faktoroch. Skutočnú spotrebu je možné stanoviť iba  na skúšobnej ploche.

Vyššie uvedená spotreba vychádza zo skúseností a je nezáväzná.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu možno ďalej spracovať najskôr po 24 hodinách. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti sa tento čas predlžuje.

Náradie

štětec nebo váleček

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

Upozornenie

Vlhkosť dreva nesmie v momente aplikácie prekročiť 15 %. Capatect Multiprimer sa musí nanášať

okamžite po vystavení povrchu dreva poveternostným vplyvom.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečnou zmesou v zmysle zákona. Napriek tomu však pri jeho používaní dodržujte bežné hygienické pravidlá. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy