caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/234892/064401_carbodur_sunreflect_SK_SLO.png

Capatect CarboDur SunReflect

Základný náter so špeciálnym pigmentom na dosiahnutie optimálnej solárnej reflexie v prípade tmavých farebných odtieňov na podkladových materiáloch s hrubou vrstvou tepelnej izolácie. Vhodný pod štruktúrne omietky Capatect.

Účel použitia

Náter Capatect CarboDur SunReflect je špeciálny základný náter s pigmentmi odrážajúcimi infračervené žiarenie, určený na nanášanie na minerálne a pastovité armovacie hmoty – miesto penetrácie Putzgrund – s cieľom znížiť termické zahrievanie na podkladových materiáloch s hrubou vrstvou tepelnej izolácie pod pastovité štruktúrne omietky Capatect.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedier na palete.

Farebné odtiene

Tmavosivý, s pigmentom odrážajúcim infračervené žiarenie.

Skladovanie

Skladujte v pevne uzavretých nádobách v chlade, ale nie na mraze. Chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Skladovateľnosť až 1 rok od dátumu výroby.

Hustota

cca 1,48 g/cm3

Upozornenie

Náter Capatect CarboDur SunReflect je doplnkový produkt ponúkajúci možnosť nanášať tmavé farebné odtiene na tepelno-izolačné systémy ETICS s hodnotou súčiniteľa odrazu svetla ≥ 10.
Polystyrén EPS je a zostáva termoplastickou izolačnou hmotou – či už so špeciálnym základným náterom CT CarboDur SunReflect, alebo bez neho. Preto sú takto vyhotovené izolačné systémy WDVS spojené s určitými rizikami.
Na plochy, na ktorých je možné očakávať vyššie teploty – napr. uzavreté priestory, kde sa kumuluje teplo (napr. lodžie, výklenky), zrkadlové plochy (napr. zasklené plochy, lesklé fasády z plechu), emisné plochy (napr. asfaltové, strešné plochy), odporúčame použiť termostabilnú izolačnú hmotu, ako je konope alebo minerálna vlna (pozri technickú informáciu Dark Side – tmavé fasády).
V prípade pochybností sa dohodnite s pracovníkmi manažmentu výrobkov alebo s technikmi.

Tepelno-izolačný systém so súčiniteľom odrazu svetla > 10 má nasledovnú skladbu:

  • Fasádne izolačné dosky z expandovaného polystyrénu – napr. Capatect Dalmatin
  • Výstužná vrstva Capatect Minera Carbon s vloženou výstužovou tkaninou Capatect, hrúbka vrstvy aspoň 5 mm
  • Základný náter Capatect CarboDur SunReflect
  • Vrchná omietka Capatect CarboPor Reibputz

Vhodné podklady

Nové kombinované tepelno-izolačné systémy na báze expandovaného polystyrénu EPS:

Na lepenie fasádnych izolačných dosiek EPS (Dalmatin) sa hodí lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber alebo iné vhodné systémové lepidlo.

Výstužná vrstva sa zhotovuje výrobkom Capatect Minera Carbon v hrúbke vrstvy 5 mm (dbajte na správnu polohu tkaniny!). Po nanesení základného náteru výrobkom Capatect CarboDur SunReflect sa ako vrchná omietka nanáša CarboPor Reibputz.

Príprava povrchu

Podkladové materiály musia byť pevné, nosné, zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché. Nové jadrové omietky nechajte vyzrieť minimálne 3 až 4 týždne. Pri použití v rámci tepelno-izolačných systémov Capatect s polystyrénom EPS musí byť základná vrstva vytvrdená a preschnutá.

Príprava materiálu

Náter nanášajte neriedený! Pred použitím obsah vedra krátko premiešajte.

Spôsob nanášania

Po dôkladnom rozmiešaní bez prídavku vody sa náter Capatect CarboDur SunReflect nanáša natieraním, valčekom alebo striekaním.

Pastovité štruktúrne omietky Capatect vyžadujú základný náter vždy.

Náter Capatect CarboDur SunReflect nanášajte najlepšie valčekom.

Všeobecne platí taktiež náš montážny návod pre tepelno-izolačné systémy Capatect.

Spotreba

cca 0,22 kg/m2.

Skutočná spotreba závisí od najrôznejších faktorov. Presné hodnoty spotreby je možné stanoviť len na základe skúšobných plôch. Uvedená spotreba vychádza zo získaných skúseností a nie je záväzná. Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche na objekte.

Podmienky spracovania

Nespracúvajte pri teplotách pod +5 °C (okolitý vzduch / materiál / podklad), za priameho slnečného žiarenia, silného vetra alebo dažďa bez vykonania vhodných ochranných opatrení. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Náter je pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu suchý na povrchu za 3 až 4 hodiny a je možné nanášať ďalšie vrstvy. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú vysychanie.

Čistenie nástrojov

Okamžitě po použití vodou.

Montáž

Bez finálnej vrstvy je náter len obmedzene odolný proti poveternostným vplyvom.

Armovacia vrstva

Pred nanášaním základného náteru nechajte základnú vrstvu vyzrieť.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Výrobok nemiešajte s ostatnými výrobkami.

Likvidácia

Spaľovne zvláštneho odpadu alebo zberné miesta problematických látok. Nelikvidujte s domovým odpadom. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, zeminy alebo do vody. Nevyčistené obaly likvidujte ako samotný výrobok. Kód odpadu 08 01 12

Bezpečnostné informácie/označenie nebezpečnosti a prepravné označenie

Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, zmes látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on (3: 1). Môže vyvolávať alergické reakcie.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zamedzte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Kontaminovaný pracovný odev neodnášajte z pracoviska. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím ho vyperte. Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Odborné ošetrenie (pozri ... na tomto štítku). Odstráňte obsah/obal na mieste určenom na likvidáciu problematických odpadov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy