caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240005/065447_capatect_vorspritz_2017_SK_SLO.png

Capatect Saniersystem 030 prednástrek WTA

Postreková malta (vrstva na zvýšenie priľnavosti) na nasiakavé podklady v systéme sanačných omietok Capatect podľa WTA. Vyhovuje norme ÖNORM B 3345 a informačnému listu WTA 2.2.91.

Účel použitia

Hotová namíchaná, rychle tuhnoucí postřiková malta jako vrstva na zvýšení přilnavosti mezi Hotová namiešaná, rýchlo tuhnúca postreková malta ako vrstva na zvýšenie priľnavosti medzi murivom a následnými omietkami. Špeciálne zladená so systémom sanačných omietok Capatect podľa WTA za účelom vytvorenia priľnavej vrstvy vo forme postreku pred nanášaním omietok Capatect Saniersystem porézne jadro podľa WTA, a Capatect Rapid sanačná omietka.

Vlastnosti

  • materiálová báza : cement s malým množstvom organických prísad
  • vysoká priepustnosť  pre vodné pary

Balenie/veľkosti balenia

Vrecia s obsahom 30 kg,

Farebné odtiene

Cementovo šedá.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 6 mesiacov od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Vlhké nasiakavé murivo s obsahom solí, na vnútorných i vonkajších plochách.

Príprava povrchu

Pôvodnú starú alebo poškodenú omietku úplne otlčte minimálne do výšky 80 cm nad poškodenú zónu. Murivo dôkladne očistite vysokotlakovým čistiacim strojom alebo oceľovou kefou. Drobivé krehké časti, nečistoty, prach, staré živičné nátery a iné látky s odpudzujúcimi účinkami odstráňte. Drobivá malta v škárach sa musí vyškriabať minimálne do hĺbky 2 cm. Otlčená stará omietka s obsahom solí sa musí ihneď odstrániť.

Príprava materiálu

Na jedno vrece 30 kg nalejte potrebné množstvo studenej a čistej vody (cca 5,0 l) do vedra na maltu a pomaly pridávajte suchú maltovú zmes. Miešajte silným miešadlom cca 2 minúty a rozrobte tak, aby hmota neobsahovala hrudky. Na rozrobenie materiálu možno použiť miešačku s núteným miešaním alebo s voľným násypom materiálu. Ak je to potrebné, môže sa konzistencia po krátkej dobe zretia dodatočne upraviť malým prídavkom vody. Doba spracovania činí v závislosti na poveternostných podmienkach cca 1 hodinu.

Spôsob nanášania

Silno nasiakavé podklady v prípade potreby vopred navlhčite. Rozmiešanú mokrú maltu nahadzujte manuálne postrekovým spôsobom. Murivo musí mierne presvitať, smie byť pokryté len asi z 50 %. Pred ďalším nanášaním sa musí dodržať doba tuhnutia minimálne 24 hodín (v závislosti na poveternostných podmienkach).

Spotreba

Cca 5,0 kg/m2 suchej maltovej zmesi pri postrekovom nanášaní. U týchto údajov spotreby sa jedná o smerné hodnoty bez strát rozsypaním a zmršťovaním. Je potrebné prihliadnuť k odchýlkam v závislosti na danom objekte a podmienkach spracovania.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5°C (teplota stavby, materiálu a okolitého vzduchu), za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod hranicou rosného bodu nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude postreková malta za 24 hodín vyschnutá na povrchu, preschnutá a schopná ďalšieho nanášania. Malta vysychá vplyvom hydratácie a fyzikálne, tzn. odparovaním zmesovej vody. V chladnom období a za vysokej vlhkosti vzduchu preto dochádza k predĺženiu vysychania.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabráňte vdychovaniu prachu. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní .PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Uchovávajte na suchom mieste.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly.

Zvyšky materiálu: Iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky (kód 17 09 03). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy