caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/239878/065427_sprinter_zusatz_125ml_SK_SLO.png

Capatect Sprinter Zusatz

Špeciálna prísada na rýchlejšie vytvorenie filmu na omietke Capatect, penetračnom nátere, fasádnych farbách Muresko a CarboSol počas vlhkého/chladného ročného obdobia.

Účel použitia

Špeciálna prísada pre vlhké/chladné ročné obdobie na dodatočnú úpravu omietok Capatect CarboPor, SH- a KD Reibputz, penetračného náteru Capatect, fasádnych farieb Muresko a CarboSol Fassadenfarbe pri teplotách +1 °C až +8 °C a pri vlhkosti vzduchu ≤ 95 % (iné poveternostné podmienky majú nepriaznivý vplyv na vlastnosti pri schnutí).

Vlastnosti

  • Na urýchlenie tvorby filmu na povrchu
  • Prísada na úpravu pre rozsah teplôt +1 °C až +8 °C a vlhkosť vzduchu ≤ 95 %.
  • Pridávanie priamo na stavenisku
  • Odolnosť proti mrazu

Balenie/veľkosti balenia

Plastová fľaška  125 ml.

Farebné odtiene

Transparentne žltý.

Skladovanie

V chladnom a nemrazivom prostredí. Výrobok možno skladovať 6 mesiacov od dátumu výroby, musí byť ale spracovaný v priebehu zimnej sezóny.

Technické údaje

■ Hustota: cca 1,0 kg/l

■ pH: 9,5 - 10,2

Príprava materiálu

Spracovanie s omietkou:

Zamiešajte vrchnú omietku vhodným miešačom. Pridajte obsah 1 fľaštičky prísady Capatect Zusatz Sprinter (125 ml na 25 kg materiálu vrchnej omietky) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 0,5 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.

Spracovanie s penetračným náterom a fasádnou farbou:

Capatect Putzgrund alebo fasádnu farbu zamiešajte vhodným miešačom. Pridajte obsah 2 fľaštičiek prísady Sprinter (250 ml na 25 kg materiálu) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 4 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.

Spotreba

125 ml (1 balenie) na 25 kg omietky

250 ml (2 balení) na 25 kg fasádnej farby alebo základného náteru Capatect Putzgrund

Podmienky spracovania

Štruktúrovaná omietka alebo farba s prídavkom Sprinter sa nesmie miešať s normálnym tovarom. Nikdy nepracujte pri teplotách nižších ako +1 °C a pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 95 %, pretože nedôjde k vytvoreniu filmu. Ideálna teplota spracovania je v rozsahu +1 °C až +8 °C.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

 Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte.

Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Obsahuje roztok amoniaku

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy