caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/156762/050781_sh_rillenputz_20_CZ.png

Capatect SH Rillenputz

Štruktúrna omietka s obsahom silikónovej živice

Účel použitia

Ako vonkajšie vrstvy na všetky neošetrené omietky , betón a na pevne držiace nekriedujúce minerálne a disperzné podkladové plochy. Omietky sú veľmi vhodné ako krycia vrstva na kombinované difúzne otvorené tepelno izolačné systémy Capatect s izolantom s minerálnych vlákien alebo drevovlákniny a na systémy sanačných omietok. Štruktúrne omietky Capatect SH sú vysoko difúzne a po vyschnutí hydrofóbne. Preto majú veľmi značnú odolnosť voči znečisteniu a sú do maximálnej miery odolné proti priemyselným odpadovým plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

Vlastnosti

  • Ľahké spracovanie
  • Vysoká priedušnosť pre vodné pary
  • Minimálne pnutie
  • Odolné vplyvom poveternosti
  • Mechanicky odolné

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biela skladom, ďalšie odtiene na objednanie. Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazu svetla 25 a vyššie.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Hustota

1.950 kg/m3

Pevnosť v ťahu

≥ 0,3 MPa

Reakcia na oheň

A2

Základ spojiva

Emulzia silikónových živíc.

Priepustnosť­ vo­dy (hodnota w)

W3

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

V1

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Nové vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Nové omietky sa musia kvôli vytvrdnutiu nechať cca 2-4 týždne (podľa počasia) nenatrené. Kriedujúci povrch a prípadne sintrový povlak je treba odstrániť.

Staré pevné vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Silno znečistené alebo riasami prerastené plochy dôkladne očistite okefovaním (pritlačiť!) alebo vysokým tlakom.

Porasty machu alebo rias:

Odstráňte mechanicky, napadnuté plochy napusťte dosýta fungicídnym prípravkom Capatox. Nechajte dôkladne vyschnúť.

Omietky s odpadávajúcim zrnom:

Zasucha okefujte a celú plochu dobre umyte vodou. Preveďte základný náter materiálom OptiSilan TiefGrund.

Staré minerálne alebo disperzné nátery:

Nezvetralé staré nátery, ktoré dobre držia, očistite suchou alebo mokrou cestou. Zvetralé staré nátery, ktoré dobre nedržia, dôkladne odstráňte brúsením, zoškrabaním, chemickou cestou alebo vysokým tlakom.

Opravy omietok:

Pri opravách trhlín a poškodených plôch omietok dbajte na to, aby malta použitá k oprave odpovedala pevností a štruktúrou stávajúcej omietke. Opravené miesta musia byť pred natrením dobre vytvrdnuté a vyschnuté.

Upozornenie: U extrémne nasiakavých, silno zvetraných alebo chemicky ošetrených podkladových plôch je nutné vopred naniesť základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, rieďte max. 1 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spôsob nanášania

Nanášajte gletovacim hladidlom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom  stave rozotrite do rovnomernej  štruktúry plastovým hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter: Prípravok Capatect Putzgrund, riedený max. 5 % vody, približne v rovnakom farebnom odtieni omietky.

Krycia vrstva: Omietka Capatect SH-Rillenputz v požadovanej zrnitosti.

Spotreba

Capatect SH-Rillenputz 20: cca 2,6 kg/m2

Capatect SH-Rillenputz 30: cca 3,2 kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu a metóde spracovania. (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.)

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu cca za 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch. Napriek tomu však pri práci dodržujte bežné hygienické opatrenia. Chráňte pred deťmi. Nevylievajte do kanalizácie.

Určené pre priemyselné použitie.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Do štruktúrovaných omietok Capatect SH Rillenputz  sa pridávajú prírodné piesky, ktoré môžu spôsobiť odchýlky farebného odtieňu. Z tohto dôvodu použite na ucelené plochy iba materiál z rovnakým výrobným číslom, materiál s rôznymi výrobnými číslami je treba premiešať.

Kvôli zamedzeniu vzniku viditeľné nastavovaných miest pracujte bez prerušenia a materiál nanášajte „mokrý do mokrého". Aby zostali zachované špecifické vlastnosti výrobku Capatect SH Rillenputz, nemiešajte ho s inými výrobkami. Výrobok nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažované vodou.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Znečistené obaly: obaly z plastov ( kód 15 01 02 ).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy