caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/156759/050778_si_reibputz_20_CZ.png

Capatect Si Reibputz

Silikátová fasádna omietka so štruktúrou zrno na zrno.

Účel použitia

Ako vonkajšie vrstvy na všetky neošetrené omietky a betón, i na všetky podklady natreté minerálnymi farbami. Omietky sú veľmi vhodné ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect a na systémy sanačných omietok. Štruktúrne omietky Capatect SI možno zvlášť odporučiť na povrchové úpravy fasád historických stavieb.

Vlastnosti

  • ľahké spracovanie
  • priedušná pre vodné pary
  • s minimálnym povrchovým pnutím odolná vplyvom  poveternosti
  • odolná mechanickému poškodeniu
  • možné nanášať ručne a strojovo

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biela ako skladový tovar.

Požadovaný farebný odtieň nechajte namiešať v závode alebo u predajcu. Na omietky na tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazu svetla 30 a viac.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Adhézna pevnosť v ťahu

≥ 0,3 MPa.

Štruktúra

Reibputz 15 (1,5 mm)
Reibputz 20 (2 mm)

Reibputz 30 (3 mm)

Základ spojiva

Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi.

Priepustnosť­ vo­dy (hodnota w)

W3 – nízka.

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

V1 - vysoká.

Vhodné podklady

Ľahčené jadrové omietky po pretmelení s vloženou výstužnou tkaninou.
Tepelno izolačné omietky po pretmelení.
Systém sanačných omietok Capatect.
Tepelno izolačné systémy Capatect.

Podklady musí byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Nové vápenné, vápenocementové a cementové omietky:

Nové omietky je potrebné ponechať podľa počasia 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru za účelom zatvrdnutia. Otieravé plochy alebo plochy, ktoré uvoľňujú prach, a prípadné zliate miesta je nutné odstrániť.

Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omietky:

Silno znečistené omietky alebo plochy napadnuté riasami dôkladne očistite riadnym okartáčovaním alebo vysokotlakovým prístrojom.

Plochy, napadnuté machmi a riasami:

Mechanicky odstráňte, napadnuté plochy napustite dosýta prípravkom Capatox, a nechajte dôkladne vyschnúť.

Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:

Okartáčujte za sucha a celú plochu dobre očistite vodou. Naneste základný náter prípravkom Sylitol RapidGrund 111, riedeným vodou v pomere 1 : 2.

Staré minerálne nátery:

Pevné držiace nezvetrané staré nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace zvetrané minerálne nátery odstráňte obrúsením alebo oškriabaním.

Staré nátery disperzných farieb:

Na takých podkladoch nemôžu silikátové omietky prekremeňovať. Staré disperzné nátery sa preto musia dôkladne odstrániť chemicky a vysokotlakovým prístrojom.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Upozornenie: U extrémne nasiakavých, silno zvetraných alebo chemicky ošetrených podkladových plôch je nutné vopred naniesť základný náter prípravkom Sylitol RapidGrund 111, riedeným vodou v pomere 1 : 2 (spotreba cca 0,1 l až 0,3 l / m2). Omietky Capatect SI nie sú vhodné na úpravy povrchu lakových a disperzných farieb, PVC i čisto sadrových omietok a dreva. Okolie omietaných plôch, zvlášť sklo, keramiku, lakované plochy, kabrinec, prírodný kameň a kovové súčasti zakryte. Pofŕkanie omietkou ihneď umyte dostatočným množstvom vody. Nečakajte na vyschnutie.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, rieďte max. 1 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spôsob nanášania

Nanášajte gletovacim hladidlom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom  stave rozotrite do rovnomernej  štruktúry plastovým hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter: Prípravok Capatect Putzgrund, riedený max. 5 % vody, približne v rovnakom  farebnom odtieni omietky.

Krycia vrstva: Omietka Capatect SI-Reibputz v požadovanej zrnitosti.

Spotreba

Capatect SI-Reibputz 15: cca 2,4 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 20: cca 2,9 kg/m2
Capatect SI-Reibputz 30: cca 3,9 kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu a metóde spracovania. (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.)

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +7°C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za vysokej vlhkosti vzduchu (dážď, hmla) alebo za silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Doba vysychania: Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 24 a 36 hodinami (podľa zrnitosti). Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k nepatrným odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte iba materiály s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá. Aby sa zachovali špeciálne vlastnosti, nesmú sa výrobky Capatect rady SI miešať s inými výrobkami. Omietky nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené pre priemyselné použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky neuvedené pod číslom  08 01 11 (kód 08 01 12).

Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy