caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68110/CAPI001070_IEPIC_Uni_CZ.png

Capatect UNI

Minerálna omietka s prísadami na vápenno cementovej báze ako variant omietkovej vrstvy na tepelno izolačných systémoch Capatect a minerálnych podkladoch.

Účel použitia

Renovácie, opravy nosných starých omietok (aj omietok na báze syntetických živíc)

Do vonkajších i vnútorných priestorov. Ako krycia vrstva tepelnoizolačných systémov (hrúbka aspoň 1,5 mm) .

Na omietke Capatect UNI ako krycej omietkovej vrstve možno vytvárať štruktúry, je možné ju modelovať alebo roztierať plsteným hladítkom. Zafarbenie a ochrana proti poveternostným vplyvom sa získa náterom farbou CarboSol alebo AmphiSilan podľa príslušnej technickej informácie.

Vlastnosti

 • ľahké spracovanie
 • priedušná pre vodné pary
 • odpudzuje vodu
 • spevnená vláknami
 • možné spracovať ručne aj strojne
 • ľubovoľná štruktúra povrchu (napr. hladený „štukový" povrch, štruktúrované a reliéfne povrchy)

Balenie/veľkosti balenia

Vrecia s obsahom 25 kg, 40 ks na palete.

Farebné odtiene

biely ako skladový tovar. Farebné odtiene podľa vzorkovníka Capatect na dopyt vo výrobe. Pre jednotný odtieň a pre ochranu pred vplyvmi poveternosti sa odporúča zjednocujúci náter.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • prídržnosť ≥ 0,5 N/mm2
 • kapilárna nasiakavosť vody W2
 • priedušnosť pre vodné pary μ ≤ 60
 • hustota cca 1.100 kg/m3
 • trieda reakcie na oheň A1
 • konzistencia práškovitá

Základ spojiva

Vápno a biely cement s obohatením organickými prísadami.

Vhodné podklady

 • Ľahčené jadrové omietky
 • Omietky ETICS po zatmelení
 • Sanačná omietka Capatect Rapid
 • Minerálne omietky

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, suchý, bez nečistôt a voľných častíc. Nové jadrové omietky zrovnajte latou (nevyhladzujte) a nechajte aspoň 3 – 4 týždne vyzrieť. Pred nanášaním omietky Capatect UNI podklad navlhčite. Pri použití omietky na tepelno izolačné systémy musí byť základná vrstva vyzretá a suchá.

Vápenno cementové a cementové omietky:

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Sadrové omietky:

Sadrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu. Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF alebo Caparol Haftgrund.

Sadrové dosky: Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF alebo Caparol Haftgrund.

Sadrokartónové a vláknité sadrové dosky: Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Preveďte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF a pomocný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Betón: Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón: Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3-4.

Nosné nátery: Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. 

Nenosné nátery: Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze syntetickej živice a minerálne nátery odstráňte mechanicky.

Nátery glejovými farbami: Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami: Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox (zistite príčinu napadnutia plesňami a odstráňte ju).

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku: Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, rieďte max. 1 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Príprava materiálu

Do vedra nalejte cca 6 litrov vody a za stáleho miešania nízkootáčkovým miešadlom  pridajte obsah jedného vreca omietky. Miešajte, pokiaľ sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek, najmenej 3 minutý. Nechajte krátko odležať a znovu premiešajte. Pre miešanie sa môže použiť aj miešačka.

Spôsob nanášania

Omietku naneste nerezovým hladidlom alebo vhodným omietacím strojom na podklad. Zarovnajte zubatým hladidlom veľkosť  zubov 8x8 mm, aby bolo dosiahnuté hrúbky vrstvy aspoň 2 mm. Latou alebo dlhov stierkou omietku vyrovnajte a vyhlaďte. Povrch je možné vyhladiť, štruktúrovať alebo po čiastočnom vyschnutí vyrovnať plsteným hladidlom. Aby bolo dosiahnuté jednotného povrchu, mala by konečnú štruktúru na ucelenej ploche formovať jedna osoba, aby sa zabránilo rozdielom v rukopise. K nanášaniu omietky je treba nasadiť dostatočný počet pracovníkov, aby ucelená plocha mohla byť spracovaná naraz a napájalo sa vždy mokré do mokrého. Ucelenú plochu fasády omietajte vždy naraz, bez prerušenia. Pri hladených omietkach o hrúbke od 3 mm sa odporúča vystužiť vrstvu omietky výstužnou tkaninou Capatect. Pre nanášanie omietky na tepelno izolačné systém platí náš technický návod k montáži ETICS.

Spotreba

cca 1,1 kg/m2 na vrstvu 1 mm

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu cca za 24 hodín zaschnutá na povrchu. Úplne zaschnutá a pripravená na zaťaženie je po 2-3 dňoch. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou

Upozornenie

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k nepatrným odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte iba materiál s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých napojení, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje slinok bieleho portlandskeho cementu a hydroxid vápenatý. Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte vodou.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Odborné ošetrenie (pozri na etikete).Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly.

Zvyšky materiálu: Iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky (kód 17 09 03). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy