caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/239979/065436_capatect_mk_reibputz_SK_SLO.png

Capatect MK Reibputz

Minerálna hotová suchá maltová zmes na báze vápna a cementu, obohatená syntetickou živicou.

Účel použitia

Minerálna štruktúrna (zrno na zrno) omietka s obsahom vápna a cementu, obohatená syntetickou živicou, s prísadami na optimalizáciu priľnavosti a optimálne spracovanie, špeciálne určená na tepelno izolačné systémy Capatect. Možné použiť aj na podkladové minerálne omietky, alebo na sanačné omietky Capatect a tepelno izolačné omietky, prípadne ďalšie nosné podklady na minerálnej alebo organickej báze.

Vlastnosti

 • veľmi ľahké spracovanie
 • priepustnosť pre vodné pary
 • minimálne pnutie
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • vodoodpudivá
 • znáša mechanické namáhanie
 • možno spracovávať manuálne i strojom

Balenie/veľkosti balenia

Vrecia s obsahom 25 kg, 42 ks na palete.

Farebné odtiene

Biela, vo výrobe možné tónovať podľa karty farebných odtieňov štruktúrnych omietok Capatect. Pre rovnomernosť odtieňov a ochranu pred poveternostnými vplyvmi odporúča sa zjednocujúci náter.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • prídržnosť ≥ 0,5 N/mm2
 • kapilárna nasiakavosť vody W1
 • priedušnosť pre vodné pary μ ≤ 30
 • hustota cca 1.600 kg/m3
 • konzistencia práškovitá

Vhodné podklady

 • tepelno izolačné systémy Capatect
 • bežná stavebná vápenocementová malta
 • strojné omietky (MPA)
 • ľahčené jadrové omietky
 • tepelno izolačné omietky a perlitové omietky po zatmelení
 • cementové omietky
 • sanačný omietkový systém Capatect WTA
 • sanačný omietkový systém Capatect Rapid

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, suchý a zbavený nečistôt a odpudzujúcich látok. Nové jadrové omietky iba urovnajte vyrovnávacou latou a nechajte 3 až 4 týždne vytvrdnúť. Pred nanesením omietky Capatect MK-Reibputz sa vytvrdnutá jadrová omietka musí dôkladne navlhčiť. Pri použití v rámci tepelno izolačných systémov Capatect musí byť armovacia vrstva vytvrdená a suchá.

Príprava materiálu

Do vedra sa naleje cca 5 až 6 litrov vody a za dôkladného miešania vhodným miešadlom (max. 400 ot./min.) postupne pridávajte kompletný obsah vrece omietky Capatect MK-Reibputz. Miešajte, až vznikne homogénna hmota bez hrudiek, najmenej však 3 minúty. Potom nechajte krátku dobu uzrieť a ešte raz krátko premiešajte. Môže sa použiť miešačka s núteným miešaním alebo s voľným násypom materiálu. Množstvo 8 až 10 vriec hotového namiešaného materiálu nalejte do žľabu na maltu a znovu dostatočne premiešajte.

Spôsob nanášania

Omietku Capatect MK-Reibputz nanášajte hladítkom z nerez ocele alebo vhodným omietacím strojom celoplošne a urovnajte na hrúbku zrnitosti. Bezprostredne potom vytvorte rovnomerne kruhovito požadovanú štruktúru plastovým hladítkom, hladítkom z nerez ocele alebo polystyrénovou doštičkou. Výber náradia ovplyvňuje drsnosť profilu povrchu, preto pracujte pri vytváraní štruktúry vždy s rovnakým nástrojom. Za účelom docielenia rovnomerného povrchu je potrebné, aby susediace plochy omietal vždy rovnaký remeselník, aby sa zabránilo odchýlkam v štruktúre vplyvom individuálneho „rukopisu". Aby sa zabránilo vytvoreniu znateľných napojení v styku plôch, je nutné zapojiť dostatočný počet pracovníkov na každom poschodí lešenia a prácu prevádzať plynulým nanášaním do mokrej vrstvy. Vždy omietajte celú plochu alebo časť fasády naraz, bez prerušenia. Vplyvom použitia prírodných prísad môže dochádzať k nepatrným výkyvom farebného odtieňa. Preto používajte na susediace plochy iba materiál s rovnakými výrobnými číslami (čísla várok) alebo vopred zmiešajte dohromady materiál rôznych výrobných čísiel.

Je nutné dbať na to, že z dôvodu nasiakavosti, druhu a štruktúry podkladu a jednotlivých vrstiev, vplyvov okolia a pomerov osvetlenia a z dôvodu výkyvov vlastností surovín môže dochádzať k miernym farebným odchýlkam. Z tohto dôvodu bude u nafarbených minerálnych vrchných omietok vhodný egalizačný náter. Nároky na náhradu alebo reklamácie z dôvodu odchýlok farebného odtieňa, podmienených uvedenými príčinami, nie je možné uplatniť. Na ochranu proti pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania prípadne zakryte plochu plachtami. Za silného vetra alebo slnečného žiarenia odporúčame chrániť fasádu vhodnými závesmi/sieťami.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Na nové minerální omítky a základní vrstvy tepelně izolačních systémů nanášejte omítku bez základního nátěru, podklad pouze navlhčete.

Všechny ostatní podklady opatřete základním nátěrem Capatect penetrace pod omítky.

Spotreba

Capatect MK-Reibputz 10: cca 2,2 kg/m2

Capatect MK-Reibputz 15: cca 2,5 kg/m2

Capatect MK-Reibputz 20: cca 3,0 kg/m2

Capatect MK-Reibputz 30: cca 4,0 kg/m2

Uvedené hodnoty spotreby jednotlivých výrobkov vychádzajú zo skúseností a nie sú pre nás záväzné. Skutočná spotreba závisí na mnohých faktoroch, presné hodnoty spotreby možno stanoviť iba pomocou skúšobnej plochy.

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a okolitého vzduchu), za prudkého slnečného žiarenia, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod hranicou rosného bodu nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude omietka vyschnutá na povrchu za 24 hodín. Za 2 až 3 dni bude preschnutá a schopná zaťaženia. Na ochranu proti pôsobeniu dažďa v priebehu fázy vysychania prípadne zakryte plochu plachtami. Omietka tvrdne na princípe hydratácie a odparovania zmesovej vody. Zvlášť v chladnom období a pri vysokej vlhkosti vzduchu preto dochádza k predĺženiu vysychania.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje slinok bieleho portlandskeho cementu a hydroxid vápenatý. Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Odborné ošetrenie (pozri na etikete).Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly.

Zvyšky materiálu: Iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky (kód 17 09 03). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy