caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/239982/065437_mkkratzputz_SK_SLO.png

Capatect MK Kratzputz

Minerálna, syntetickou živicou zušľachtená suchá maltová zmes na báze vápna/cementu ako alternatíva na omietky v rámci kontaktných tepelno-izolačných systémov Capatect a na minerálne podklady.

Účel použitia

Hodí sa ako krycia povrchová úprava pre kontaktné tepelno-izolačné systémy Capatect a pre systémy sanačných omietok Capatect. Umožňuje aplikáciu na vápenno-cementové a strojové omietky v interiéri aj exteriéri. Ďalej na ľahčené omietky a tepelno-izolačné omietky, ako aj na nosné minerálne a organické podklady.

Vlastnosti

 • Ľahké spracovanie
 • Priepustnosť vodnej pary
 • Nízke pnutie
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • Odpudzuje vodu
 • Vysoké mechanické zaťaženie
 • Možnosť ručného a strojového spracovania

Balenie/veľkosti balenia

Vrecia s obsahom 25 kg, 42 ks na palete.

Farebné odtiene

Biely. Svetlé tóny možno pripraviť vo výrobe.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 6 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • prídržnosť ≥ 0,3 N/mm2
 • kapilárna nasiakavosť vody W1
 • priedušnosť pre vodné pary μ ≤ 30
 • hustota cca 1.750 kg/m3
 • konzistencia práškovitá

Základ spojiva

Materiálová báza: vápno a biely cement s obohatením organickými prísadami.

Vhodné podklady

 • tepelno izolačné systémy Capatect
 • vápenocementové omietky
 • strojné omietky
 • ľahčené základné omietky
 • tepelno izolačné omietky
 • cementové omietky
 • sanačné omietky Capatect
 • staré, nosné a nasiakavé podklady

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, suchý, ako aj bez nečistôt a separačných substancií. Nové, podkladové omietky (vápenno-cementové omietky) stiahnite iba vyrovnávacou latou, vyhlaďte a nechajte ich vytvrdnúť minimálne 3 až 4 týždne. Pred aplikáciou malty Capatect MK-Kratzputz musíte vytvrdnuté podkladové omietky vopred dôkladne navlhčiť. Pri použití v rámci izolačných systémov Capatect musí byť armovacia vrstva zatuhnutá a vytvrdnutá. Odporúčame zdrsnenie metlou alebo vodorovné preškrabanie hrebeňom na omietky.

Príprava materiálu

Nalejte do vedra cca 5 až 6 l vody a pri dôkladnom miešaní vhodným miešačom (max. 400 ot./min) postupne pridajte celý obsah obalu zmesi Capatect MK-Kratzputz. Miešajte, kým nedosiahnete hmotu bez hrudiek, minimálne však 3 minúty. Nechajte krátko zrieť a opäť krátko premiešajte. Môžete použiť aj elektrické miešacie zariadenia alebo miešačky s výpustným žľabom. Do veľkej nádoby vysypte 8 až 10 vriec finálne zamiešaného materiálu a znovu ho dobre premiešajte. Na namiešanie môžete použiť aj strojové vybavenie Capatect.

Spôsob nanášania

Omietku Capatect MK-Kratzputz naneste pomocou nerezovej murárskej lyžice alebo vhodným omietacím strojom vo vrstve s hrúbkou 10 – 12 mm a vyhlaďte. Po dostatočnom vytvrdnutí preškrabte celý povrch omietky bez prerušovania škrabadlom. Škrabaný materiál sa nesmie zachytávať na škrabadle. Finálna hrúbka vrstvy nesmie byť menšia ako 8 mm. Pri nanášaní striekaním dbajte dôsledne na rovnomerné nanášanie materiálu a na vylúčenie prekrývania medzi jednotlivými podlažiami lešenia.

Spotreba

Capatect MK Kratzputz 20: cca 16 kg/m2

Capatect MK Kratzputz 40: cca 18 kg/m2

Uvádzaná spotreba jednotlivých výrobkov sa zakladá na našich skúsenostiach a nepovažujeme ju za záväznú. Skutočná spotreba závisí od rôznych faktorov. Presná spotreba sa dá stanoviť iba na základe vzorovej plochy.

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu zaschne povrch omietky po 24 hodinách. Preschnutie a mechanické zaťaženie po 2 až 3 dňoch. Omietky tvrdne na základe hydratácie a odparovania vody použitej pri miešaní. Najmä v chladných ročných obdobiach a pri vysokej vlhkosti vzduchu musíte počítať s dlhším schnutím.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Po nanesení sa postarajte o dobré zhutnenie materiálu na vylúčenie vzduchových bubliniek. Nezabúdajte, že z dôvodu nasiakavosti, druhu a štruktúry podkladu, ako aj jednotlivých povrchových úprav a svetelných pomerov a v dôsledku kolísania obsahu surovín sú možné jemné farebné odchýlky a môžu vznikať aj vlasové trhliny, resp. póry. Preto môže byť na tónovaných minerálnych vrchných omietkach potrebný krycí náter.

Vylučuje sa uplatňovanie nárokov, resp. reklamácií z dôvodu odchýlok farebných odtieňov spôsobených uvedenými príčinami. Na ochranu pred dažďom počas schnutia príp. zakryte plachtami. Pri intenzívnom vetre alebo slnečnom žiarení odporúčame ochranu fasády plachtami. Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažené vodou. Okolie spracúvaných plôch, predovšetkým sklo, keramiku, kameninové tehly, prírodný kameň a kov, zakryte. Znečistenia umyte okamžite vodou. Nečakajte na zaschnutie. Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje vápenný hydrát, cement

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte vodou.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Odborné ošetrenie (pozri na etikete).Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Bližšie informácie viďte Kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené obaly.

Zvyšky materiálu: Iné odpady zo stavieb a demolácii (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky (kód 17 09 03). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy